بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناسی ارشد علم کتابداری

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران است. بدین منظور به بررسی تجهیزات الکترونیکی، منابع الکترونیکی، منابع شبکهای،
پایگاههای اطلاعاتی، بازیابی اطلاعات و مولفه های مربوط به تنیدگی شغلی کتابدارن پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق را 262 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه تهران تشکیل می دهند، که از این تعداد 110 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها از آزمون دوجمله ای و آزمون خی دو استفاده گردید. با توجه به مطالعات انجام شده مشاهده شد که تجهیزات الکترونیکی در کاهش تنیدگی شغلی کتابداران با سطح معنی داری
( 000/0 ) نقش دارد. بین ارائه خدمات به صورت منابع الکترونیکی و تنیدگی شغلی کتابداران ( 05/0 > P ) رابطه وجود دارد. بین ارائه خدمات به صورت منابع شبکه ای و تنیدگی شغلی کتابداران ( 05/0 > P ) رابطه وجود دارد. بین ارائه خدمات به صورت پایگاه های اطلاعاتی و تنیدگی شغلی کتابداران ( 04/0 > P ) رابطه وجود دارد و بازیابی اطلاعات در کاهش تنیدگی شغلی کتابداران با سطح معنی داری ( 000/0 ) نقش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the role of electronic resources in librarians' job stress in University of Tehran libraries

نویسندگان [English]

  • Mehrdokht Vazirpoor Keshmiry 1
  • Maryam Rezvanfar 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University , North Tehran Branch
2 MLIS in Librarian Information
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the role of electronic resources in University of Tehran librarians’ job stress. To achieve the purpose, electronic equipment, electronic resources, network resources, databases, data retrieval and the components related to librarians’ job stress were investigated. The statistical population consisted of 262 University of Tehran librarians. 110 librarians replied to the questionnaires. The questionnaire was used to gather the needed information. And, descriptive and inferential statistics including 2-sentence and chi-square tests were applied to conduct the research and also SPSS and Excel softwares were utilized to analyze the collected data. The analysis of data shows that electronic equipment plays a role in reducing the librarians’ job stress (meaningful level = 0.000). There is a relationship between the provided services in the form of electronic resources and librarians’ job stress (P< 0.05). There is a relationship between the provided services in the form of network resources and librarians’ job stress (P< 0.05). There is a relationship between the provided services in the form of databases and librarians’ job stress (P< 0.04) and data retrieval plays a role in reducing librarians’ job stress (meaningful level = 0.000).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic resources
  • Electronic equipment
  • Stress
  • Job Stress
  • Librarians
  • University of Tehran