روند به کارگیری روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ( 1384-1371)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی روش های تحقیق  به کاررفته در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بوده است .روش تحقیق حاضرتحلیل محتوی و کتاب سنجی است. یافته های پژوهش که مربوط به  ۱۹۲پایان نامه دفاع شده با فراوانی 243 روش پژوهش به کاررفته در فاصله بین سال های 1371تا 1384 استبیانگر این است که بیشترین روش مورد استفاده دانشجویان از بین 11 روش تحقیقی به کاررفته ،روش پیمایشی با فراوانی نسبی 6/66 درصد بوده است. و این در حالی است که  استفاده از چهار روش تحقیق میدانی و تاریخی و تجربی و کتاب سنجی رویهم فقط در 5/2 درصد پایان نامه ها به کار گرفته شده و لازم به ذکر است که در دوره های مختلف و به طور پراکنده از سایر روش ها نیز استفاده شده است که بلا استثنا یکی از روش های مورد استفاده در پایان نامه ها روش پیمایشی بوده است. 
یافته های حاضر بیانگر آن است که روش پیمایشی بیش از سایر روش هامورد استفاده دانشجویان  قرار گرفته است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of research methodologies used in Master of Library and Information Science students’ dissertations in Islamic Azad University, North Branch of Tehran (1992-2005)

نویسنده [English]

  • neshaneh pakdaman
.Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of present research is reviewing research methodology of Master of Library and Information Science students’ dissertations in Islamic Azad University, North Branch of Tehran. Content analysis and bibliometrics are two methods used in this research. Findings of the research including 192 Dissertations with frequency of 243 research methods between 1992 and 2005 demonstrate that survey research method with 66.6 percent relative frequency was the most used methods in dissertations among 11 research methods, while historical, experimental and bibliometric research methods together account for 2.5 percent of total methods. It is necessary to be mentioned that during different periods of time other methods were used sporadically and survey research method was one of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methods
  • Methodology of research
  • Dissertations
  • Post-graduate Program
  • Islamic Azad University North Branch of Tehran