تحلیل محتوای مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از سال 79 تا پایان سال 85

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع سانی- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع سانی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پراکندگی و گرایش موضوعی مقالات فارسی ارائه شده در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به بررسی 47 عنوان مقاله ارائه شده طی سال­های 79 الی 85 پرداخته است. روش پژوهش تحلیل محتوا و واحد ثبت، کل مقاله است. موضوعات مطرح شده در مقالات با استفاده از اصطلاحنامه پیوسته لیستا در مقوله هایی قرار داده می شوند که بر اساس نمایه موضوعی لیزا تهیه شده اند. نتایج این پژوهش از نقطه نظر گرایش های موضوعی مقالات نشان می دهد که موضوع ذخیره و بازیابی اطلاعات با 24% بیشترین سهم را در مقالات داشته است. سپس موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات با 18% و کلیات کتابداری و اطلاع رسانی با 16% در مرتبه های بعدی موضوعی قرار دارند. از لحاظ دوره زمانی نیز بیشترین فراوانی موضوعات با 44% مربوط به دوره اول یعنی 79 تا 82 بوده است. از مجموع 47 مقاله ارائه شده، 46 مقاله تألیفی ویک عنوان ترجمه بوده است. سهم مردان در ارائه مقالات 69% و سهم زنان 31% بوده است. از مجموع مقالات مورد بررسی، 83% دارای یک نویسنده، 15% دارای دو نویسنده و 2% دارای سه نویسنده بوده است. بیشترین سهم ارائه مقالات با 33% به متخصصان با مدرک تحصیلی دکتری اختصاص دارد. فتاحی با چهار عنوان مقاله، فعال ترین ارائه دهنده هستند. از نقطه نظر وابستگی سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد با 37% بیشترین سهم را در ارائه مقالات داشته است. در استان ها نیز استان تهران با 40% بیشترین سهم ارائه مقالات را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش همچنان نشان می دهد که مقالات در موضوعاتی چون بررسی های کتاب، کنفرانس ها، کتابخانه های تخصصی، مراکز آرشیوی، تحویل مدرک، کتاب، مواد غیرچاپی و دیداری شنیداری، خدمات مرجع، قواعد فهرست نویسی و تحلیل محتوا دارای خلأ هستند و نیاز به نگارش و ارائه مقالات در این زمینه ها احساس می شود. همچنین توجه به روحیه همکاری و تلاش جهت مشارکت بیشتر زنان در مقالات از دیگر پیشنهادات ارائه شده در تحقیق است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of articles presented in Iranian Library and Information Science Association seminars during 2000-2006

نویسندگان [English]

  • fereshteh sepehr 1
  • samaneh shadman far 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 MSC in library and Information Science
چکیده [English]

The research investigates 47 titles of presented articles during 2000-2006 in Iranian Library and Information Science Association seminars. Using content analysis whole articles have been chosen for analysis. The subjects of articles are classified according to LISA by means of LISTA online thesauruses. The results of this research from the aspect of subject orientation, show that the subject of storage and retrieval have had greatest portion with 24%. Then subject of communication and information technology with 18% and general features of Library and Information Science with 16% are in the next rank. From the time perspective (2000-2003), also the greatest frequency of subjects is related to the first period with 44 %. Among 47 articles, 46 cases have had authorship and one of them had been translated. The portion of men has been 69% and the portion of women has been 31 %. 83% of articles have one writer, 15%, two writers and 2% have three writers. The greatest portion of the experts has PhD with 33%. Rahmatollah Fattahi is the most productive writer by presenting 4 titles. From the aspect of organizational affiliation, the Ferdowsi University of Mashhad has had the greatest portion in presenting the articles. Among provinces, Tehran has had the greatest portion in presenting the articles by 40%. The results also indicate that articles surveyed have no attention to the following subjects: book reviews, conferences, specialized libraries, archive centers, document delivery, book, non-printed material, audio-visual materials, reference services, the cataloging rules and content analysis. So, there is a need to authorize and present articles in these fields. Also, much attention to the co-working and the effort for more participation of women is needed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and Information science
  • Content Analysis
  • Library and Information Science Association
  • Seminars
  • Persian articles