بررسی نقش کتابداران بیمارستان در اطلاع رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قم

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف از این پزوهش بررسی نقش کتابداران بیمارستانی در اطلاع رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی است و جامعه مورد پژوهش پزشکان ( متخصص، دستیار و عمومی ) هستند که روش اجرا با استفاده از پرسشنامه بوده و تعداد 250 پرسشنامه بر مبنای نمونه تصادفی طبقه ای بین جامعه مورد پژوهش در 5 مرکز آموزشی و درمانی توزیع شده و در نهایت تعداد 153 پرسشنامه تکمیل و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه های مورد پژوهش نیز از طریق پرسشنامه مجزایی که برای کتابداران این کتابخانه ها تهیه شده بود جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 45/65 درصد از پزشکان متخصص بطور روزانه و هفته ای یک بار از کتابخانه مراکز آموزشی و درمانی استفاده
می نمایند، با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن، مشخص گردید که مهمترین مشکل در زمینه دریافت اطلاعات محدودیت ساعات کار کتابخانه ها می باشد. در بین راههای کسب اطلاعات، تماس با همکاری
حرفه ای به دلیل سرعت، قابل دسترس بودن و راحتی در اولویت قرار دارد (38/6 درصد) همچنین با استفاده از آزمون ناپارامتری مجذور کای مشخص شد. بیشترین پاسخ دهندگان هفته ای یک بار از کتابخانه استفاده می کنند. نتایج در مورد در رابطه بین نوع تحصیلات و زمان استفاده از کتابخانه بیمارستان ها بر اساس نوع امکانات، متفا وت است. در مجموع 8/75در صد از جامعه مورد مطالعه در پژوهش اطلاعات بدست آمده را مفید دانسته اند و 5/93در صد از پزشکان اعلام نموده اند که کتابدار در تهیه اطلاعات روز آمد در زمینه پیشگیری، مراقبت و درمان میتواند نقش داشته باشد .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Hospital Librarians' Rrole in Ooffering Information Sservices to Medical Specialists, Assistants and Medical Doctors in Hamedan Educational and Health Centers

نویسندگان [English]

  • saeed ghaffari 1
  • lila masomi 2
1 Faculty member of Qom Payam-e Noor University
2 MSC in library and Information Science
چکیده [English]

In the present research, the role of hospital librarians regarding delivery of information to medical doctors, specialists, and assistant was evaluated. In this descriptive research, the society of medical doctors, specialists, and assistants were studied. To collect needed data, 250 questionnaires distributed based on simple random sampling method among physicians in 5 educational hospitals. Among them, 153 subjects completed and returned the questionnaire. The results showed that %65.45 of specialists refer to educational hospital libraries one day per week, so the hypothesis that specialists refer to this libraries less than any other ones was rejected. The most important problem was limited work hours. Friedman's ranking test showed specialists prefer to get information from their colleague because it is convenient and fast (%6.38). Also using non-parametric √k2 test, most specialists refer to libraries one day every week. Results concerning relation between educational degree and the time of using libraries show no meaningful differences. But the libraries facilities are important factors for those who refer them. Finally, %75.8 of them agreed that obtained information was useful. %93.5 of medical doctors confirmed that librarians can play an important role in preparing necessary up-to-date information for prevention, care and treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • Information
  • Specialists
  • Assistants
  • Medical doctors
  • Educational and health centers
  • Hamedan