بررسی وضعیت ایمنی در مقابل آتش سوزی کتابخانه های منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و کارشناس آتش نشانی عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت ایمنی درمقابل آتش سوزی کتابخانه های دانشگاهی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی ایران به تعداد 31 باب کتابخانه است.این تحقیق ازچهار دیدگاه: بررسی وضعیت ساختار ساختمانی کتابخانه ها، مواد قابل اشتعال درکتابخانه ها، تجهیزات مبارزه باحریق درکتابخانه ومیزان اطلاعات مربوط به آتش نشانی استفاده کنندگان ازکتابخانه ها رامورد ارزیابی قرار داده است. دیدگاه اول نوع اسکلت، قدمت، وضعیت سیم کشی های برق، دسترسی های خروج، سیستم های گرمایشی کتابخانه ها، دیدگاه دوم میزان بار اشتعال و مواد قابل اشتعال در کتابخانه ها، دیدگاه سوم سیستم های اعلام واطفاء حریق، علائم راهنما، روشنایی های اضطراری، دربهای ضد دود ودیدگاه چهارم اطلاعات استفاده کنندگان در مورد نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی ونحوه خروج از ساختمان را درمقایسه با معیارها مورد ارزیابی قرار می دهد.روش تحقیق پیمایشی، ارزیابی ومشاهده عینی بوده که به وسیله چک لیستی مبتنی بر 32 سوال، پرسش نامه ای مبتنی بر 14 سوال بسته، مشاهده ومصاحبه حضوری انجام گرفته است. سپس مقایسه با معیارهای موجود مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است ونتیجه حاصل بیان کننده آن است که100% کتابخانه های دانشگاهی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با معیارهای ایمنی از حریق نمی باشند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying fire security status of academic libraries in Islamic Azad University, Region 8

نویسندگان [English]

  • zohreh mirhoseini 1
  • mahmood mirakbari 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 MSC in library and Information Science
چکیده [English]

This research aims to study fire security status of academic libraries inIslamic Azad University, Region 8. It has been done from four perspectives: Library building structure; Flammable materials in libraries; Fire fighting instrument in libraries and users' information about fire. Research method used is survey using a check-list organized from 32 questions, observation and interview. The results show that the Region 8 Islamic Azad University libraries are far from the security standards and fire fighting. These libraries are not equipped with necessary equipments. The users and librarians have no education in this regard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Safety system
  • Libraries
  • Fire equipment