ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) 1در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

مدیریت کیفیت فراگیر به طور عمده بر رضایت فراگیر مشتریان داخلی و خارجی در محیط کتابخانه ، تمرکز می نماید. این پژوهش به منظور امکان سنجی کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و ارائه پیشنهاد الگوی مناسب در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین و کارکنان کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی(شامل57نفر) بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای است که بر اساس اصل استاندارد ایزو 9000 طراحی شده است. داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان میدهد که میزان رعایت اصول هشتگانه ایزو 9000 در کتابخانه های شهید بهشتی در مؤلفه کاربران(6/45 درصد)، رهبری(4/38درصد)، مشارکت کارکنان(2/27درصد)، رویکرد فرایندی(7/46درصد)، رویکرد سیستمی(5/36درصد)، بهبود مستمر(8/29درصد)، تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها(3/34درصد)و ارتباط سودمند و دو طرفه با تأمین کنندگان(9/40درصد) بوده است. بیشترین درصد مربوط به اصل رویکرد فرایندی(7/46درصد) و کمترین به اصل مشارکت کارکنان(2/27درصد) اختصاص یافت. همچنین تفاوت معنی داری در مؤلفه اول، پنجم و هشتم و میان مؤلفه های 3و1، 6و1، 3و2، 4و3، 8و3، 6و4 مشاهده گردیده است. با توجه به یافته های پژوهش به طور کل می توان گفت که  در حال حاضر امکان بهره گیری مناسب از TQM در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی وجود ندارد. در نتیجه پیشنهاد می شود قبل از هر گونه الگودهی و برنامه ریزی برای اجرای آن نسبت به اصلاح زیر ساخت ها اقدام شود و اشکالات موجود رفع گردد تا زمینه لازم جهت به کارگیری TQM به عنوان یک الگوی مؤثر در مدیریت این کتابخانه ها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total Quality Management (TQM) in Shahid Beheshti University libraries: Offering a model

نویسندگان [English]

  • mehrdokht Vazirpour keshmiri 1
  • shokouh Tafreshi 1
  • nasrin yousefi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University North Tehran branch
2 MSC in library and Information Science
چکیده [English]

The aim of this survey is to present the best model for implementation of TQM and evaluate infrastructures of libraries at Shahid Beheshti University using ISO 9000 model and finally introducing the best solution with considering of existing infrastructures. The defined population was the employees and managers of all Shahid Beheshti University libraries (57 subjects). Our tool for collecting information was a questionnaire which consists of 8 parts that was designed according to ISO standard. All collected data have been analyzed using SPSS software. The Findings demonstrate that with existing situation, it is not possible to use TQM at libraries and the score of libraries was below 50% at 8 principles of ISO 9000 of TQM. The observance percentage at 8 principles of ISO 9000 for the following items at libraries of Shahid Beheshti University is as follows:
Focus user: 45.6%; Leadership: 38.4%; Involvement of people: 27.2%; Process approach: 46.7%; System approach: 36.5%; Continual improvement: 29.8 %; Factual approach for the decision making: 34.3%; and Mutual benefit in the relationship with supplier: 40.9 %. According to the results, the score of libraries was below 50% at 8 principles. The highest score attributed to “Process approach” with 46.7% and the lowest was “Involvement of people” with just 27.2%. Also, a meaningful difference in items 1, 5, 7 as well as between (1, 3), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 8), (4, 6) have been observed. Therefore, with existing situation there is not any possibility to use TQM at Shahid Beheshti University libraries. Furthermore, before using any schedule to implement the TQM, we should modify the infrastructures and fulfill the existing problems so that the basis will be ready to use TQM as a good and effective approach at Shahid Beheshti University libraries management. Finally, some guidelines and suggestions have been offered for the present situation and future.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Libraries
  • Total Quality Management
  • Libraries of Shahid Beheshti University
  • Library management