بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه است. روش تحقیق به کار گرفته شده پیمایشی توصیفی است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. کل جامعه آماری 294 نفر است که 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .
یافته های حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که هدف اصلی اعضای هیات علمی از جستجوی اطلاعات تهیه و انتشار مقاله های علمی، به روز کردن اطلاعات تخصصی و شناسایی منابع تخصصی است. آنها برای رسیدن به اهداف فوق از منابعی چون کتاب، منابع اطلاعاتی اینترنت، مجلات و نشریات ادواری استفاده می کنند. اعضای هیات علمی منابع کتابخانه را از نظر روز آمدی نسبتا خوب ارزیابی کردند. مهمترین موانع موجود در مسیر اطلاع یابی پیوسته سرعت کم اینترنت، نداشتن وقت کافی و عدم آگاهی از روشها و فرمولهای جستجو است. مهمترین مشکلات اعضای هیات علمی در کتابخانه عدم وجود تجهیزات لازم و کافی، عدم وجود مکان خاصی جهت مطالعه و عدم وجود منابع مورد نیاز است. همچنین بررسی جدولها نشان می دهد که اعضای هیات علمی مایلند کتابخانه با سایر مراکز علمی درارتباط باشد.
همچنین از طریق آزمون مجذور کا مشخص شد که متغیرهای سابقه تدریس ، مرتبه علمی، مدرک تحصیلی و همچنین متغیر استفاده از کتابخانه از جمله عوامل تاثیر گذار در رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی می باشد. در پایان این تحقیق بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی برای حال و آینده نیز ارائه شده است .
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the information seeking behavior of faculty members of Islamic Azad University, Firoozkooh Branch

نویسندگان [English]

  • adeleh ahangar 1
  • mehrdokht vazirpoor keshmiri 2
1 Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of Library and Information Science, North Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of the present research is to study the information seeking of faculty members of Islamic Azad University, Firoozkooh Branch. Data were collected using a questionnaire. They were distributed among 294 faculty members. By means of Krejcie and Morgan's table 165 samples were selected. Research findings indicate that faculty members' important aims are preparing scientific articles, updating their professional knowledge. So, they use books, Internet and scientific journals. They also evaluated the currency and updatedness of university library less than average. The most common problems of respondents in the time of seeking information are: lack of time, unavailability of information materials in the library and unfamiliarity with search strategies in online information seeking. Finally, research hypotheses are confirmed by Chi-square test.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • Information resources
  • Library resources
  • University libraries
  • Faculty Members
  • Islamic Azad University
  • Firoozkooh Branch