بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

پژوهش حاضربا عنوان بررسی میزان سواد ا طلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرتهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد.این تحقیق یک مطالعه پیمایشی توصیفی از نوع کاربردی است.برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه تهیه شد ودر اختیار کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی شهرتهران که تعداد آن ها131 نفربود قرارگرفت.پرسشنا مه شامل 41 سؤال بسته و1 سؤال باز بود.برای تجزیه وتحلیل از روش های آمار توصیفی نظیر تهیه جداول فراوانی، نمودارهای ستونی و محاسبه
شاخص های مرکز مانند میانگین واز نرم افزار Spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که 74 درصد ا زکارکنان کتابخانه های عمومی را زنان و تنها 26 درصد از آنان را مردان تشکیل می دهند.140 رایانه مخصوص کتابداران و66 رایانه مخصوص کاربران وجود دارد وسرانه رایانه موجود در کتابخانه برای هر کتابدار تقریباً برابر یک دستگاه است.نرم افزار مورد استفاده تمامی کتابداران نرم افزار نمایه می باشد.میزان آشنایی کتابداران با دوره های رایانه در حد کمی است و کتابداران نیاز زیادی به گذراندن دوره های آموزشی در این زمینه را دارند.همچنین کا رکنان رشته کتابداری با میانگین 50/3 دارای سواد اطلاعاتی بالاتری نسبت به کارکنان غیر رشته کتابداری با میانگین 23/3 و فاقد تحصیلات دانشگاهی با میانگین 93/2 هستند.به طور کلی نداشتن مهارت های کافی در استفاده از رایانه،نداشتن تسلط کافی به متون انگلیسی و عدم آشنایی کامل با ابزارهای جستجو از مهم ترین موانع دستیابی به منابع اطلاعاتی بودند.درآخر با توجه به فرضیه پژوهش که کتابداران کتابخانه های عمومی از سواد اطلاعاتی بالایی برخوردار نیستند، یافته های پژوهش حاکی از آن است که سطح سواد اطلاعاتی کتابداران درحدمتوسط بوده و در حد مطلوبی قرار ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on librarians' information literacy rate in public libraries of Tehran, affiliated to the Board of Iranian Public Libraries

نویسندگان [English]

  • shokouh tafreshi 1
  • masomeh angorj taghva 2
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 National Library and Archives Organization of Iran
چکیده [English]

The research aims to do a survey on librarians' information literacy rate in public libraries of Tehran, affiliated to the Board of Iranian Public Libraries. The research is a descriptive survey. For collecting needed information, a questionnaire was prepared and distributed among 131 librarians of Public libraries in Tehran.The questionnaires were including 41 closed questions and 1 open question. In order to analyze collected data, using descriptive statistical methods, SPSS software was applied.Research findings showed that 74 percent of personnel are women and only 26 percent are men; 140 computers are specified for librarians and 66 computers for users; there is one computer available for each librarian per capita; software used by all libraries is Namayeh; rate of familiarity with computer courses by librarians is low and librarians need to pass educational courses in this field very much. Also, personnel of the field of librarianship with average of 3/50 have more information literacy compared to personnel of other subjects with average 3/23 and with those who have no university studies with average 2/93.Generally, lack of enough skills in the application of computers, language barriers especially English, and relative familiarity with research tools were the most important obstacles for accessing information resources.Finally, in line with research hypotheses it was found that there is a correlation between study field of librarians and their information literacy, and it was concluded that librarians' information literacy level is intermediate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • Librarians
  • public libraries