تحلیلِ تولید علم ایران در سال‌های 2006 و 2007 بر اساس آمار پایگاه‌های «مؤسّسة اطّلاعات علمی» ISI))

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرّس و پژوهشگر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و پژوهشگر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

بررسی‌ها نشان می دهد که تولیدات علمی نمایه شدة ایران در سال 2007 در پایگاه WOS، نسبت به سال 2006، به میزان 28/34% رشد داشته است. این رشد در بخش‌های SSCI و A&HCI این پایگاه که بیشتر به نمایه‌سازی حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر می‌پردازد چشم‌گیرتر بوده است. همچنین، تنوّع «انواع مدارک» و «زبانِ» تولیدات علمی نمایه شدة ایران در سال 2007 نسبت به سال 2006 افزایش یافته است. علاوه بر گروه‌های موضوعی «شیمی بین‌رشته‌ای» و «شیمی فیزیک»، حوزه‌های موضوعی «داروشناسی و داروسازی» و «ریاضیّات کاربردی» نیز از جمله موضوع‌های بوده‌ که بیشترین سهم از تولیدات علمی نمایه شدة ایران در پایگاه WOS را در سال 2007 به خود اختصاص داده است. گزارش استنادی نشریّات ایرانی در پایگاه JCR در سال 2006 نشان می‌دهد که تعداد این نشریّات نسبت به سال 2005، به دو برابر افزایش یافته است. همچنین، بررسی رتبة 10 سالة ایران در پایگاه ESI حاکی از این است که ایران با دارا بودن رتبة 40، از نظر تعداد تولیدات علمی نمایه شده، پس از ترکیه در بین تمامی کشورهای اسلامی رتبة دوّم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در دوره‌های ده سالة گذشته، ایران در پایگاه ESI دارای رتبه‌های 42 و 41 بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iran scientific productions based on ISI statistics during 2006- 2007

نویسندگان [English]

  • mohammad hasanzadeh 1
  • abdalreza nourozi chakely 2
1 Department of Library and Information Science, Tarbiat Modares University; Colleague of Scientometrics Department, National Research Institute for Science Policy
2 Department of Library and Information Science, Shahed University; Head of Scientometrics Department, National Research Institute for Science Policy
چکیده [English]

Using indicators and statistics of ISI, this paper comparatively evaluates Iran indexed scientific productions through 2006 to 2007. According to the number of indexed scientific production in WOS, Iran is in a good situation in terms of the growth rate. Tehran University had the most scientific productions in WOS in 2007. Also, according to the statistics of ESI, Iran is in the second place after Turkey among Islamic countries and is in the fortieth place in the world, during the last ten years. Most of the scientific productions of Iran was indexed in SCIE section of WOS and published in English "article" formats. Based on JCR statistics, three Iranian Journals in 2005 were indexed in SCI section of this database and three more journals were added to it in 2006. Shiraz University had the most journals in JCR in 2006.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Of Science (WOS)
  • Science Citation Index Expanded (SCIE)
  • Social Science Citation Index (SSCI)
  • Art & Humanities Citation Index (A&HCI)
  • ISI
  • Iran
  • Scientific productivity
-   نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ نورمحمّدی، حمزه ‌علی. (1386). وضعیّت تولیدات علمی ایران و کشورهای منطقه در سال 2005 و 2006 بر اساس آمار مؤسّسة اطّلاعات علمی (ISI). با همکاری علی اعتمادی فرد، اسماعیل وزیری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
-   نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ نورمحمّدی، حمزه‌علی؛ وزیری، اسماعیل؛ اعتمادی فرد، علی. (1386). "تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006 بر اساس آمار پایگاه‌های مؤسّسة اطّلاعات علمی ISI))". فصلنامة کتاب کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران. ش. 71. (پائیز). ویژه‌نامة علم‌سنجی.
-   Gange, Etienne Vignola; Archambault, Eric. (2004). The use of bibliometrics in the social sciences and humanities: Science Metrix, Final Report. Prepared for the social sciences and humanities research council of Canada (SSHRCC). Montreal: Science- Metrix.
-   In-cites.com. (2008a). The year 2006: top list country rankings in all fields. [Online]. Available At: http://in-cites.com/countries/2007allfields.html
-   Thomson Scientific. (2008b). Essential Science Indicators. [Online]. Available At: http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?Init=Yes&SID=S1hcdlj2PEng@H4jmo3
-   Thomson Scientific. (2008c). Science Citation Index Expended. [Online]. Available At: http://scientific.thomson.com/products/sci/
-   Thomson Scientific. (2008d). Web of Science. [Online]. Available At: http://scientific.thomson.com/products/wos/