بررسی میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و سنجش آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با پایگاههای اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه انجام شد. روش تحقیق به کار رفته پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامهمی باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS)انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از 80 درصد از اعضای هیئت علمی با پایگاههای اطلاعاتی تخصصی رشته خود آشنا هستند. اما میان آشنایی گروههای مختلف آموزشی تنها تفاوت معنی دار بین گروه مهندسی و علوم انسانی وجود داشت که با بزرگتر بودن میانگین گروه مهندسی مشخص شد که گروه مهندسی با پایگاههای اطلاعاتی خود بیشتر آشنا هستند. همچنین در میان عوامل یازده گانه اثرگذار بر عدم استفاده اعضای هیئت علمی، سرعت کم اینترنت با 8/85 درصد و نداشتن وقت کافی با 8/70 درصد از مهمترین عوامل شناخته شدند. 3/76 درصد از اعضای هیئت علمی نیز با شرکت در کلاسها و کارگاههای آموزشی با پایگاه اطلاعاتی تخصصی رشته خود آشنا شده اند. 8/52 درصد نیز علل استفاده خود را تالیف و ترجمه مقاله و کتاب اعلام داشتند. 7/77 درصد به خاطر متن کامل مقالات به پایگاه اطلاعاتی تخصصی رشته خود مراجعه می نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Fars Islamic Azad University Faculty members use and Familiarity with technical databases of the related fields study

نویسندگان [English]

  • mojtaba Asadi Anjileh 1
  • abdalhamid moaref zadeh 2
  • noorallah karami 3
1 Faculty member of Islamic Azaduniversity
2 Faculty member of AHVAZ SHAHID CHAMRAN UNIVERSITY
3 Begional centre for information office of science and technology
چکیده [English]

This research aim is surveying and analysis of familiarity and use of faculty members of Azad Islamic university of Fars province with database in related field. Research method is descriptive and means of data gathering is questionnaire. Analysis of data is made by descriptive and with help of SPSS. Result of this research shows that more than 80% of faculty members are familiar with the database of related field. But among familiarity of different educational group the only meaning full difference were between human science and engineering science group that shows that with increasing the average of engineering group it was recognized the engineering group is more familiar with their related database. Also among 11 factors affecting on not using of faculty members, low speed of internet with 85.8% and not having enough time.with 70.8% are among the most important factors. 76.3% of faculty staff participating in classes and workshops are familiar with their database. 52.8% declared that translation and writing of books and essays are cause of their use. 77.7% reference to their related database for full content of essays.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty member
  • Professional database
  • Units of Islamic Azad University