نیازسنجی اطلاعاتی اعضای جوان کتابخانه های عمومی شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته کتابداری واطلاع رسانی

2 عضو هیأت علمی واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده ازروش پیمایشی،نیازهاوعلاقه مطالعاتی اعضای جوان ازکتابخانه های عمومی شهرتهران زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مورد مطالعه قرار می دهد.هدف اصلی این پژوهش شناخت و تعیین علاقه ونیازهای مطالعاتی جامعه پژوهش می باشد ودرصدد تعیین مهمترین منابع جهت کسب اطلاعات می باشد.تعداد600عضو ازمیان53251 نفراعضای جوا ن به عنوان نمونه به روش نمونه گیری
خوشه ای متناسب با اندازه وحجم هرمنطقه موردبررسی قرارگرفت.داده ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد.
اولویت های نیازمطالعاتی درکل شهر تهران: موضوع فناوری و علوم کاربردی با 6/25 درصد، و طبق اولویت دوم موضوع هنر با 1/22 درصد، و طبق اولویت سوم جغرافیا و تاریخ با5/20 درصد، بیشترین نیازهای اطلاعاتی بوده اند.
نتایج پژوهش روشن ساخت که بیشترین منابع مورد نیاز جهت کسب اطلاعات دسترسی به اینترنت وCD)) سی دی های آموزشی بیشترین رسانه های مورد نیاز اعضای جوان بوده است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Information Needs of The Young Member of The Tehran Public Libraries in the second half of 1386

نویسندگان [English]

  • maryam omid khoda 1
  • fereshteh sepehr 2
1 MSC in library and information science Iran, Tehran university of Humanities science
2 Faculty Member of Islamic Azad University , North Tehran Branch
چکیده [English]

This research has investigated needs of young members of public libraries in Tehran which are sponsored by Iran public library organization ,by using survey method. Uderstanding and determination study needs is the main aim of the research. Also tring to to specifying the motive and aim of studyingt between public library young members, and determining important sources and facilities for obtaining information. About 600 of 53251 young members were surveyed as samples in bunched sample method, roportional to the size and volume of each area.Data was collected by questionnaires .
The results show that the priorities subjects are: technology and applied sciences with 25.6 percent, art subject  with 22.1 percent, history and geography subject with 20.5percent.
The results show that the most necessary facilities  are: access to Internet and training CDs. Findings show that study needs of young members are not the same and are different.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • acquisition
  • Information needs
  • Public Library
  • Youth
  • Tehran