بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال‌های 1376 – 1386

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال‌های 1376 – 1386 است. روش پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ناشران استان تهران محدود به زمان مورد مطالعه می‌باشد 130 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری در دو مرحله: طبقه‌بندی و تصادفی ساده انتخاب شدند. شیوة جمع‌آوری داده‌ها در انجام این پژوهش از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه می‌باشد. داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزارهایSPSS  وExcel  تجزیه و تحلیل شد.
نتایج حاصل از یافته‌ها مهم‌ترین عوامل و موانع مشکلات نشر کتاب را به ترتیب ذیل نشان می‌دهد: اصلی‌ترین مشکل ناشران غیراقتصادی بودن این حرفه است. ناشران سرمایه‌گذاری در نشر کتاب را با فراوانی 6/94 درصد، در مجموع از نظر اقتصادی زیان‌آور اعلام کردند. عوامل و موانع مشکلات کتابخوانی به ترتیب اولویت؛ نازل بودن سطح فرهنگ عمومی با 3/42 درصد، عدم عادت و آموزش کتابخوانی در سطح جامعه با 5/28 درصد و نبود فرهنگ کتاب در سبد خرید خانوار ایرانی با 2/26 درصد است. عوامل و موانع مشکلات پخش و توزیع کتاب را ناشران در وهله اول عدم اطلاع‌رسانی رسانه‌های جمعی با فراوانی 8/33 درصد و در وهله دوم عدم اطلاع‌رسانی ناشر با فراوانی 7/37 درصد و در وهله سوم کمبود تعداد مراکز پخش کتاب با فراوانی 5/28 درصد اظهار کردند. نتایج حاصل از وجود وضعیت شمارگان کتاب‌های منتشر شده در بین سال‌های مورد مطالعه نوسان بالا و پایینی داشته است و بیشترین تولیدات موضوعی در حوزة علوم خالص با 5/21 درصد می‌باشد. فرضیه‌های پژوهش حاضر با استفاده از آزمون خی ‌دو تحت آزمون قرار گرفته است، فرضیه اول؛ وجود رابطه معنی‌دار بین حمایت تشکل صنفی و انگیزه ناشران تأیید شد. نیز عدم وجود رابطه معنی‌دار بین حمایت تشکل صنفی و عضویت در این تشکل تأیید گردید و در واقع فرضیه دوم رد شد. و وجود رابطه معنی‌دار بین حمایت تشکل صنفی و سرمایه‌گذاری ناشران نیز تأیید گردید. برای راه‌های کمک به بهبود اقتصاد نشر، ناشران به ترتیب اولویت؛ افزایش تبلیغ رایگان کتاب با 6/34 درصد در مرتبه اول، ترویج فرهنگ کتابخوانی در مدارس و از طریق تلویزیون و رسانه‌ها با 8/33 درصد در مرتبه دوم و پرداخت یارانه به وسیله دولت با 5/28 درصد در مرتبه سوم را به عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کمک به بهبود اقتصاد نشر اعلام کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey about the problems of the publishers of province of Tehran during 1997 to 2007

نویسندگان [English]

  • tahereh moftekhari nazaripoor 1
  • zohreh mirhoseini 2
1 MLIS in library and information science
2 Faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The goal of this study is to investigate the problems of the publishers of Tehran province during 1997 to 2007. The methodology is a descriptive survey., and 130 publishers were chosen. Data were collected by interviews and an organized questionnaire distributed among the publishers. The data were analyzed by SPSS and Excel.
The findings show that during this period, the most important barriers and problems are as follows: the main problem of the publishers is that their activities are not economically justifiable, 94.6% of the publishers declared that investment in publishing books is not profitable. The most important barriers and problems of book reading in the society are as follows according to the publisher's views: Low culture of the society with 42.3%; lack of reading habits and reading education in the society with 28.5%; dropping the book out of the purchase basket of the family because of the economic conditions with 26.2%. The most important problems of the distributing books are as follows: Lack of information through mass media with 33.8%; lack of information by the publisher with 37.7%; and lack of the book distribution with 28.5%. The circulation status had a different one in the period and the most subject produced are in pure sciences with 21.5%. The hypotheses of the research are tested by chi-square. The first one is confirmed, namely there is a meaningful relation between union formation and the stimulation of being a publisher; the second hypotheses is not confirmed, namely there is no meaningful relation between union support and the membership in the union. the third hypothesis is confirmed, namely there are meaningful relation between union support and investment of the publishers. To improve the publication economics the following suggestions are presented by the publishers: propagation for free book with 34.6%; and fostering book reading culture via TV and the other media with 33.8%; paying subsidy to the publishers by the government with 28.5%.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publishers Problems
  • Publishing
  • Publishers
  • province of Tehran