بررسی نیاز های اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور انجام پذیرفته است. روش تحقیق پیمایشی توصیفی است. گردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه انجام پذیرفته­ است. داده‌ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها بیانگر آنست که کارشناسان سازمان بیشتر از کانال رسمی برای دسترسی به اطلاعات استفاده می کنند اطلاعات را بیشتر به منظور روز آمد کردن اطلاعات تخصصی خود (52 درصد) و زبان خارجی منابع اطلاعاتی، انگلیسی( 95.3درصد) است. مهمترین منابع اطلاعاتی نخست کتاب ( 42.6درصد)، دوم نشریات ادواری ( 33.8 درصد) است. و مجراهای کسب اطلاعات نخست مرکز مدارک علمی با 55.9 درصد و دوم اینترنت و اینترانت (32.1 درصد) است. و بیشتر از متخصصان موضوعی برای گرفتن مشاوره در زمینه اطلاعات با فراوانی 86 درصد استفاده می کنند. کارشناسان، موانع دسترسی به اطلاعات را در وهله اول کمبود منابع اطلاعاتی با فراوانی 74 درصد و در وهله دوم عدم روز آمدی با فراوانی 41.9 اظهار کردند و همکاری با مراکز بین المللی، کتابخانه های تخصصی افزایش تامین منابع اعم از کتب و ژورنال­های تخصصی در کتابخانه، به روز کردن منابع اطلاعاتی تخصصی، امکان استفاده از شماره­های قدیمی ژورنال­های خارجی، فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با دسترسی بهتر، را به عنوان مهمترین راهکارها برای دسترسی به اطلاعات اعلام کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Information Needs of Management and planning organizations exports

نویسندگان [English]

  • mohammad Noori Pirnagh 1
  • nadjla hariri 2
1 Master of Library Management and Planning
2 Member of the Board of Islamic Azad University , Science and Research
چکیده [English]

Abstract:
This research is done with the aim of identifying the information needs of the Management and Planning Organizations (mpo) experts. The research methodology used was "descriptive survey" Data collection was done by questionnaires where due to greenness of statistical societies volume 120 persons from among the mpos managers and experts were chosen through random sampling method and 85 equal questionnaires were distributed and regathered. The data were analysed by using descriptive statistical methods and statistical software. The findings indicate that mpos experts mostly use the official channel to get access to information. They use such information in order to update their expertise by 52 percent or they use it so as to increase their efficiency in their job position by 19.7 percent. The foreing language of the information of the information is English by 95.3 percent. The most important information sources are books (by 42.6 percent) and periodicals (by 33.8 percent). The must outstanding channels to get access to the former are mpos center for scientific documents (by 55.9 percent) and internet and mpos intranet (by 32.1 percent). The mpos experts expressed that the source in the center mentioned meet less than said they use the advice of frequency of the subject matter by a frequency of 86 percent. Mpos experts said the barriers of getting access to information are two fold,i.e first shotage of information sources (by a frequency of 74 percent) and second outdatedness(by a frequency of 41.9 percent). They believed the best solutions to reach the information are as follows: cooperation with international centers,specialized libraries, increase of supplying in the library, updating the specialized information source, the possibility of getting access to previous issues of foreign journals, providing better accessible hardware and software facilities
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Satisfaction
  • Experts
  • Management and Planning Organazation