بررسی خدمات شبکه رزنت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از دیدگاه کاربران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف پژوهش حاضر آگاهی از دیدگاه کاربران در مورد خدمات شبکه رزنت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که با انتخاب370 نفر نمونه  از 12426 نفر کل کاربران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سه گروه دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان دکتری و اعضاء هیات علمی خدمات شبکه رزنت این مرکز مورد بررسی قرار گرفت . روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .
یافته ها نشان داد از کل جامعه پژوهش 7/57% را مردان تشکیل داده همچنین بیشترین درصد 45% جامعه پژوهشی بین 25 – 29 سال سن دارند . 1/84 درصد کل کاربران از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی استفاده می نمایند . در مجموع 5/62 درصد از کل جامعه پژوهش با شبکه رزنت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی واحد علوم و تحقیقات آشنایی داشته و 8/51 درصد ایشان ، شبکه رزنت را علاوه بر شناخت مورد استفاده قرار می دهند . در بین پایگاههای اطلاعاتی شبکه رزنت نیز بیشترین درصد 1/87% از Elsevier و کمترین درصد 7/5% از EI village2 بهره می گیرند. بیشترین درصد 6/68% در بین استفاده کنندگان از شبکه رزنت ، ارتباط شبکه رزنت با ناشرین معتبر در سرتاسر دنیا را مهمترین نقطه قوت و 7/70% قطع مقطعی اشتراک شبکه رزنت را مهمترین نقطه ضعف این شبکه  اعلام نموده اند
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of services offered by the Rose-Net in information center and digital library from the view point of users in Islamic Azad university, Sciences and Research Branch .

نویسنده [English]

  • ali haji shamsaee
MSC in library and information science, Garsar Branch, Islamic Azad university
چکیده [English]

The Objective of present research was being aware of services offered by Rose-Net in the information center and digital library in Islamic Azad university , sciences & Research branch from the view point of users. Among the 12426 of total number of subjects , a sample of 370 users who were selected from three groups of  users namely Master students, PHD students as well as university Faculty members.
The Method of research is Survey and the instrumentation used in this research is questionnaire.
The findings indicated that 57.7% of subjects are men whose rage of age varies between 25-29 years old. 84.1% of all users came to use the information center and the digital library services. In sum 62.5% of the subjects Knew about Rose-Net in University for Sciences and Research and 51.8% of them used Rose-Net. In all Rose-Net sites more than 87.1% used Elsevier and the least percent belongs 5.7% to Elvillage2. The maximum percent of 68.6% of Rose-Net users believed that its connection with the famous, reliable publishers through out the World is its advantae where as 70.7% believes the temporary failure in their subscription is its major weak point.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information center
  • digital library
  • Rose-Net
  • databases