خدمات حضوری و رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان مطالعه موردی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

نویسندگان

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از خدمات حضوری مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی است. آگاهی از نظرات مراجعه‌کنندگان درباره خدمات اطلاع‌رسانی، امکانات و تجهیزات فنی، وضعیت منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی موجود در مرکز و نحوه برخورد کتابداران با مراجعه‌کنندگان، از دیگر اهداف پژوهش حاضر به‌شمار می‌رود.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی - توصیفی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 350 نفر از اعضای کتابخانه مرکزی کشاورزی (افراد درون و برون سازمانی) هستند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان علل و انگیزه‌های مختلف استفاده‌کنندگان از خدمات حضوری مرکز، مطالعه منابع علمی ‌با 9/35 درصد مهم‌ترین انگیزه و خواندن روزنامه، مرور پست الکترونیکی و گذراندن اوقات فراغت با 07/0 درصد کمترین انگیزه استفاده‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. از انواع خدمات حضوری مرکز، خدمات کاوش در پایگاه‌های اطلاعاتی با 5/41 درصد بیشترین و سایر خدمات (مانند خدمات بخش گزارش‌های نهایی طرح‌های تحقیقاتی و بخش پایان‌نامه‌ها) با 43/2 درصد کمترین استفاده را دارد. از میان منابع علمی موجود در مرکز، کتاب با 4/55 درصد بیشترین و مواد دیداری شنیداری با 07/0 درصد کمترین کاربرد را دارند.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه وضعیت رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از خدمات حضوری مرکز حاکی از آن است که خدمات کاوش در پایگاه‌های اطلاعاتی با 2/93 درصد بیشترین رضایت و سایر خدمات (مانند خدمات بخش گزارش‌های نهایی طرح‌های تحقیقاتی و بخش پایان‌نامه‌ها) با 4/71 درصد کمترین رضایت را فراهم می‌کنند. به طور کلی 2/82 درصد از مراجعه‌کنندگان در اغلب مراجعاتشان به مرکز، اطلاعات مورد نیاز خود را به‌دست می‌آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-person services and users’ satisfaction: The case of Agricultural Scientific Information and Documentation Center

نویسندگان [English]

  • javad bashiri
  • abas gilvari
  • Tayyebeh Shahmirzadi
  • Fardin Koulaian
Faculty member of AREEO- Agricultural scientific information and documentation
چکیده [English]

Purpose: This research aims to study users’ satisfaction of in-person services in Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC). Awareness of user's issues about information services, technical equipments, printing and electronic information resources and librarians behaviors are the others aims of the research.
Methodology: The Databases Searching methods, References and Acquisition Desk Services in this research were surveyed. The study was implemented through a descriptive survey. Research data were collected from 287 questionnaires and analyzed by SPSS.
Findings: Among the presence services of ASIDC, the study of scientific resources with 35.9%; and research with 31.3% were the main reason for using the information and the newspaper and email with 07% were less reason. The search strategy service in databases with 41.5% used the most and other services (final research reports and thesis section) with 2.43% were the less. Among the scientific resources the book with 55.4% has most use and audio visual resources with.07% have the less.
Conclusion: Users were most satisfied with 93.2% for search service in databases and less were 71.4% for (final research reports and thesis section). In general, 82.2% of users were satisfied with the information services provided in ASIDC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Users’ satisfaction
  • In-person services
  • Information services
  • Information resources
  • Agricultural Scientific Information and Documentation Center
آقاخانی، ن.؛ امینی، ع.؛ و علی‌محمدی، ر.؛ رهبر، ن.؛ محمدی، ف.؛ و تقی‌زاده، س.؛ اسمعیلی، خ. (1388). بررسی میزان رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان به کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی، 14(3).
امامی، س.(1387). بررسی رضایت مراجعه‌کنندگان از خدمات کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
درودی، ف. (1377). بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
رئیسی، پ. و ابراهیمی، ع. (1386). میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده در سال 1383. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(1)، 123-140.
کوکبی، م.؛ مختارپور، ر. (1389). بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه استان خوزستان. فصلنامه ملی مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 21 (1)، 93-112.
لنکستر (1379). انتقاد لنکستر از دیدگاه‌های افراطی برخی از کتابداران در خصوص تکنولوژی و فراموشی نیازهای استفاده کنندگان. ترجمة داریوش علیمحمدی. پژوهشنامه اطلاع‌رسانی، 4(3)
مرادمند، ع.؛ و امیری، م.ر. (1386). بررسی میزان رضایت مراجعه‌کنندگان از خدمات کتابخانة مرکزی شهرستان تبریز. علوموفناوریاطلاعات، ٢٣ (١ و 2).
نعمتی‌انارکی، ل.؛ اباذری، ز.(1389). آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی. فصلنامه ملی مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 21 (4) (ش پیاپی 84)، 6-21.
Athabasca University (2004), Report of Athabsca university Library usage and student satisfaction, Institutional studies.
Lin, Maurice B. (2008). Academic library Managament; Institue of advanced legal studies school of advanced study University of London (IALS). London: The library Assocation.
Monash University Library (2007). Library users survey 2007. Retrieved February 2, 2008, from MONASH University Library, http://www.lib.monash.edu.au/reports/survey-customer/2007/.
Patient, S., (2006). Local Experinence With user satisfaction Surveys in Academic Libraies, Available at: www.arl.org.