تحلیل فرایندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین کتاب‌های فارسی در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل فرایندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین کتاب‌های فارسی در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است.

روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار پژوهش سه پرسش‌نامه مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین داخلی (رابطه ناشران با بخش سفارش کتابخانه‌ها) و مدیریت روابط با تأمین کنندگان منابع اطلاعاتی کتابخانه است. جامعه پژوهش شامل 397 نفر است که از 375 نفر مراجعان کتابخانه (دانشجویان) 10 ناشر و 12 کتابدار (مسئول سفارش) تشکیل شده است. کل جامعه ناشران و کتابداران و 313 نفر از جامعه مراجعان به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی، یافته‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، مجموع امتیازها، میانگین و انحراف معیار ارائه شدند. در آمار استنباطی نیز از آزمون تی برای تعیین روابط بین متغیرها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که فرایند مدیریت ارتباط با مشتری با 001/0 P_ Value< و میانگین 12/2 در حد پایین‌تر از متوسط است. فرایند مدیریت زنجیره تأمین داخلی با 013/0 P_ Value =و میانگین 33/3 و فرایند مدیریت روابط با تأمین کنندگان با 005/0P_ Value =  و میانگین 34/3 در حد بالاتر از متوسط قرار دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین موانع و مشکلات یکپارچه سازی زنجیره تأمین از دیدگاه مسئولان بخش سفارش کتابخانه‌ها، تمرکز بر خرید منابع اطلاعاتی از طریق نمایشگاه‌های کتاب، و از دیدگاه ناشران، نداشتن ارتباط با کتابخانه، موانع ارتباطی و پستی با کتابخانه و تأخیر در اطلاع رسانی به موقع از آخرین انتشارات به کتابخانه‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of macro processes of supply chain management of Persian books in libraries of Tehran University of Medical Sciences and Health Services

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Mina Esmaeili Golsefid 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,
2 . Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,
چکیده [English]

Purpose: To analyze macro processes of supply chain management of Persian books in libraries of Tehran University of Medical Sciences and Health Services.
Methodology: The research method was analytical survey. Data were gathered using 3 questionnaires 'Customer Relationship Management', 'Internal Supply Chain Management', and 'Library Information Sources Suppliers Relationship Management'. Research Population consisted of 375 users, 10 publishers and 12 librarians. The statistical test used for data analysis was T-Test.
Findings: The Customer Relationship Management Process with Mean 2/12, P-value <0/001 was lower than average level. The internal supply chain management process with Mean 3/33, P-value= 0/013, and the supplier relationship management process with Mean 3/34, P-value = 0/005 were higher than average level.
Conclusion: The biggest problems in supply chain unity from libraries’ viewpoint were centralization on purchasing information resources through book fair and from publishers’ view, lack of relationship with libraries, postal and communication barriers, and delay in on time awareness of the libraries from the information about the last publications.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Tehran University of Medical Sciences and Health Services
  • Customer Relationship Management
  • Supplier Relationship Management
  • supply chain management
  • Internal Supply Chain Management

احمدی کهنعلی، ر.(1387) طراحی مدل مدیریت جامع زنجیره تأمین صنعت خودرو، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو. پایان‌نامه دوره دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

پاول، ر. (1385) روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مرکز انتشارات عملی.

جانی، ع.(1388) عرضه محصولات فرهنگی بر مبنای مدیریت زنجیره تأمین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

حریری، ن.؛ شاهوار، ش. (1389) ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری. فصلنامه کتاب،83، 39-23.

حسینی، م.؛ محمدی، ا.س.؛ پیشوایی، م.(1389). راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید. مطالعات مدیریت راهبردی،2، 112-89.

رجبعلی بگلو، ر.؛ زمرد پوش، ف. (1388) تبیین جایگاه مدیریت روابط با مشتری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی، 12(3)، پیاپی 47.

شکاری، ا.؛ آخوندی، ا.؛ فتح اللهی، ف.؛ صیاد منش، ش.(1387) یکپارچه سازی مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت ارتباط با مشتری. دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین تهران.

فیض آبادی، ج.(۱۳۸۲) مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تأمین، ماهنامه تدبیر (131).

لیاقت، م.(1378) انتخاب و تهیه مواد کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه شیراز، شیراز

معبودی، م.(1389) بررسی تأثیر به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین در کیفیت محصولات نساجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت صنایع نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

Brody-Preston, J.; Felice Y.; Marshall S. )2006(. Customer Relationship: case Studies From Malta and the UK. LibraryManagement, 27(67), 430- 447.

Defee, C.C.; Stank, T.P. (2005). Applying strategy-structure-performance Paradigm to the supply chain environment. The international journal of logistic Management, 16(1), 28-50.

Fynes,B.; Voss, C.; Burca, S. (2004). The impact of supply chain relationship Quality on quality performance, international journal of production Economics.

Huang, Meng-Xing; Xing, Ch. X.; Zhang, Y. )2010(. Supply Chain Management Model for digital libraries. Electronic library, 28(1), 29-37.

Hughes, A.; Balasescu, M.; Balasescu, S. (2008). The role and importance of information technology in the supply chain management. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 1(50), 33-38.

Kanji, G.K.; Wong A.)1999).Business excellence model for supply chain    Management. Total quality management, 10(8), 1147-1168.

Laudon, K.; Laudon J. (2006). Management information systems: Managing The Digital Firm, 9th edition, prentice- Hall.

Lummus, R.R.; Alber, K.L. (1997). Supply Chain Management: Balancing the Supply Chain with Customer Demand. The Educational and Resource        Foundation of APICS, Falls Church, VA.

Lummus, R.; vokurka, R. (1999). Defining supply chain management: A historical Perspective and practical. guidelines, 99(1), 11-17.

Salin v. (1998). Information technology in agre- food supply chains. International Food and agribusiness management review, 1(3), 329-334.

Wang, M.Y. (2008). Measuring E-CRM service quality in the library context: A Preliminary study. The Electronic Library, 26(6), 896 - 911.