دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در ریسرچ‌گیت: مطالعه آلتمتریکس

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان حضور و فعالیت دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی کشور در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش علم سنجی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت جمع­آوری شده است. در این پژوهش از میان 428 دانشگاه و مؤسسه ایرانی حاضر در ریسرچ گیت، عملکرد سی دانشگاه و مؤسسه برتر بر اساس شاخص­های ششگانه آر.جی.، تأثیرگذاری، تعداد اعضاء، تعداد مدارک، تعداد بازدید و تعداد بارگذاری بررسی شد. همچنین جهت آگاهی از این مسئله که آیا رابطه آماری معنی‌داری میان اثرگذاری مدارک تولیدی دانشگاه­های کشور در پایگاه استنادی وب علوم و شبکه اجتماعی ریسرچ‌گیت وجود دارد یا خیر، آزمون همبستگی پیرسون میان تعداد استنادهای دریافتی دانشگاه­ها در وب علوم و تعداد بازدید و بارگذاری مدارک این دانشگاه­ها در ریسرچ‌گیت انجام شد. تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مجموع پژوهشگران و دانشجویانی از 428 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در ریسرچ‌گیت حضور دارند.
هم‌چنین بررسی دانشگاه‌های برتر کشور بر اساس شاخص­های ششگانه مورد بررسی نشان می­دهد که دانشگاه­های علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه صنعتی شریف دارای بهترین عملکرد در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت بوده­اند.

نتیجه‌گیری: رابطه آماری معنا‌دار مثبت و ضعیفی میان تعداد استنادهای دریافتی دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی کشور در وب علوم و تعداد بازدید و بارگذاری مدارک آن­ها­ در ریسرچ‌گیت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian universities and research institutions in the ResearchGate: An altmetric study

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Erfanmanesh 1
  • Amirreza Asnafi 1
  • homa arshadi 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Department of Knowledge and Information Science, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The present study investigates the presence and function of Iranian universities and research institutions in the ResearchGate, an academic social networking website.
Methodology:ResearchGate was used for data collection. Among the 428 Iranian universities and research institutions which have profiles in ResearchGate, the top 30 institutions were investigated according to six measures including R.G. Score, total impact points, number of members, number of documents, number of views and number of downloads.
Findings: With regards to all six measures together, Tehran University of Medical Sciences, Tehran University, Tarbiat Modarres University, Amirkabir University of Technology, Islamic Azad University, Shiraz University of Medical Sciences, and Sharif University of Technology are the most active Iranian universities in the ResearchGate.
Conclusion: The results of running a Pearson's correlation test revealed statistically significant but weak positive relationships between total number of citation of each institution in the WoS and total number of views and downloads of the same institution in the ResearchGate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ResearchGate
  • Altmetrics
  • Academic Social Networks

بتولی، ز.(1392). قابلیت­های شبکه اجتماعی ریسرچ گیت برای کتابداران. گفتمان علم و فناوری. 1(2)، 59-68.

داورپناه، م. ر. (1386). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار      اطلاع­یابی. تهران: دبیزش.

Bakhshi, S. I. & Gutam, S. (2013). Scholarly Communication through Social Networks: A Study. In Digital Libraries: Social Media and Community Networks, 178-179. Springer International Publishing.

Chakraborty, N. (2012). Activities and reasons for using social networking sites by research scholars in NEHU: A study on Facebook and ResearchGate. Planner, 19-27. Available at: http://ir.inflibnet.ac.in/ir40/bitstream/1944/1666/1/3.pdf (Retrieved 8 June 2014)

Eysenbach, G. (2011). Can Tweets Predict Citations? Metrics of Social Impact Based on Twitter and Correlation with Traditional Metrics of Scientific Impact. Journal of Medical Internet Reseach, 13(4). Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278109/ (Retrieved 8 June 2014)

Hammarfelt, B. (2014). Using altmetrics for assessing research impact in the humanities. Scientometrics, 101(2), 1419-1430.

Haustein, S., Peters, I., Bar-Ilan, J., Priem, J., Shema, H. & Terliesner, J. (2013). Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Scientometrics, 1-19. Available at: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1304/1304.7300.pdf (Retrieved 8 June 2014)

Li, X., Thelwall, M. & Giustini, D. (2011). Validating online reference managers for scholarly impact measurement. Scientometrics, 91(2), 461-471.

Mangan, K. (2012). Social networks for academics proliferate, despite some doubts. Chronicle of Higher Education, 58(35), 1-7.

Madhusudhan, M. (2012). Use of social networking sites by research scholars of the University of Delhi: A study. International Information & Library Review, 44(2), 100-113.

Mohammadi, E. & Thelwall, M. (2014). Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. Journal of the American Society for Information Science & Technology. 65(8), 1627-1638.

Neylon, C. & Wu, S. (2009). Article-level metrics and the evolution of scientific impact. PLoS Biology, 7(11). Available at: http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371% 2Fjournal.pbio.1000242#pbio-1000242-g003 (Retrieved 8 June 2014)

Priem, J. & Hemminger, B.M. (2010). Scientometrics 2.0: Toward New Metrics of Scholarly Impact on the Social Web. First Monday, 15(7). Available at:http://pear.accc.uic.edu/ojs/ index.php/fm/article/view/2874/2570 (Retrieved 8 June 2014)

Priem, J., Piwowar, H., & Hemminger, B. (2011). Altmetrics in the wild: An exploratory study of impact metrics based on social media. W: Metrics. Available at: http://ils.unc.edu/bmh/ pubs/PLoS-altmetrics-sigmetrics11-abstract.pdf (Retrieved 8 June 2014)

Thelwall, M. (2008). Bibliometrics to webometrics. Journal of Information Science, 34(4), 605-621

Thelwall, M. & Kousha, K. (2013). ResearchGate: Disseminating, Communicating and Measuring Scholarship? Available at: http://cba.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/ResearchGate.pdf (Retrieved 8 June 2014)

Thelwall, M., Haustein, S., Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2013). Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services. Plos One, 8(5). Available at:http://cba.scit.wlv.ac. uk/~cm1993/papers/Altmetrics_%20preprintx.pdf (Retrieved 8 June 2014)