بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس از محیط رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل نیلسن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، تنکابن، ایران

2 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، بابل، ایران

چکیده

هدف: شناسایی میزان رضایت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس از محیط رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بر اساس مدل نیلسن است.

 روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی – تحلیلی است. جامعه آماری شامل، 310 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، است. شیوه‌ی نمونه گیری از نوع تصادفی نظام‌مند است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 172 نفر تعیین گردید. از ابزار پژوهش پرسش‌نامه پیش ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 76/0 اخذ گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آمار توصیفی و آزمون­ها­ی تی استیودنت و آزمون­های ناپارامتری یو من­ویتنی و ویلکاکسون و از نرم­افزار اس پی اس اس استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین 10 مؤلفه رابط کاربر مدل نیلسن در نرم­افزار مورد بررسی از نظر اعضای هیأت علمی بالاتر از سطح متوسط هستند. بین میزان رضایت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس از محیط رابط کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و میزان آشنایی آنها با این محیط رابط کاربر رابطه معناداری وجود دارد، به جز در مؤلفه (کمک به کاربران برای شناخت، اصلاح خطاها) که بین میزان رضایت و میزان آشنایی اعضای هیأت علمی از محیط رابط کاربر رابطه معناداری وجود ندارد. هم‌چنین آزمون فرضیه نشان داد که تفاوت معنی­داری بین دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی در گروه‌های مختلف آموزشی نسبت به محیط رابط کاربر در نرم­افزار مورد بررسی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: براساس دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، محیط رابط کاربر نرم افزار کتابخانه دیجیتال نشان دهنده رضایتی بیش از سطح متوسط است. میزان رضایت اعضای هیأت علمی وابسته به میزان آشنایی آنها با محیط رابط کاربر است، اما بین گروه‌های مختلف آموزشی از این نظر تفاوت معنی­داری مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective of Islamic Azad University Chaloos Branch faculty members about user interface of Islamic Azad University Digital Library based Nilson's Model

نویسندگان [English]

  • Zahra Basti 1
  • mitra ghiasi 2
1 M.A. student, Department of Library and information sciences Islamic Azad University Tonkabon Branch
2 Department of library and information sciences, Faculty of Human science, Islamic Azad University, Babol Branch,
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was checking how well the faculty of Azad Islamic University of Chaloos understand the digital library‘s user interface based on Nilson Model.
Methodology: The research method of this research was analytic - measurement. Statistical population included 310 of faculty members of Azad Islamic University of Chaloos. The method of sampling is random systematic. The mass of sample based on Cokeran formula had defined 172 persons. The research instrument was a questionnaire, the Cronbachalpha coefficient value was 0.7560. Descriptive and non-parametric Mann-Whitney, UtestandWilcoxon and T Student were used for analytical measurements. Spss Software was used for data analysis.

Findings: Results showed that 10 out of the UI component model of software Nielsen in terms of faculty were above average. There was a meaningful correlation between Satisfaction of faculty members about interface and its familiarity with the user interface, there was a significant correlation between the components except (help users to identify, correct errors) between faculty satisfaction rate of user interfaces. In other components, there was no significant relationship.The hypothesis test showed no significant differences between the views of different groups of educational faculty members about user interface of the software.

Conclusion: Based on the viewpoint of faculty members of Islamic Azad University of Chaloos Branch Library software user interface represents the average level of satisfaction. Faculty satisfaction depended on their familiarity with the user interface, but there was no significant difference between different educational groups.

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • Faculty Members
  • digital library
  • Islamic Azad University of Chaloos
  • Nilson Mode

انتظاریان، ن. (1387). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه‌های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد.

زره ساز، م.؛ فتاحی، ر.؛ داورپناه، م. ر. (1385). بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم­افزار سیمرغ و تعیین رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی از تعامل با این نرم­افزار. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9، 150-127.

شفیعی، س.؛ نوری، ر.؛ رحیمی، ع.؛ شفیعی، پ.؛ قضاوی، رقیه (1390). دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی‌های محیط رابط نرم­افزار پارس آذرخش و بهره گیری از آن‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت، (29).

غائبی، ا. (1390). رزیابی رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچهDL+ از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه الگوی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه. مجله پردازش اطلاعات و مدیریت، (4).

غفاریان، س.(1390). بررسی رابط کاربر نمایه از دیدگاه دانشجویان (کتابخانه مرکزی) دانشگاه فردوسی مشهد با روش مکاشفه‌ای. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، (ج 14).

ملأ محمدی، ج. ق.؛ نوروزی چاکلی، ع. (1390). ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه اسکوپوس در سال‌های 2007 و 2008. اطلاع رسانی و کتابداری، 12، 83-98.

نوکاریزی، محسن (1385). تحلیل واژگان محیط رابط در             نرم­افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آنها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب. پایان­نامه دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

Clark, N.; Frost, D. (2003). User-centred Evaluation and Design: A Subject Gateway Perception. from http://www.vala.org.au/ vala2002pdf/38clafro.pdf

Hearst, M.A. (1999).Trends and controversies: mixed-initiative interaction. IEEEIntelligent Systems, 14(5), 14–23.

Peng, Lew Kan. (2004). Heuristic – Base User Interface Evaluation at Nanyang Technological University in Singapore. Electronic Library and Information Systems, 38(1), 42-59.from: http://www.emeraldinsight.com/10,1108/00330330410519198

Yushiana, M.; Widyawati Abdul, R. (2007).Heuristic evaluation of interface usability for a web-based OPAC.from:  http://www.emeraldinsight.