بررسی تأثیر تحصیلات والدین در ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر دولتی منطقه 2 شهر تهران 91-1390

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء (س)

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء (س)

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول کتابخانه دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطح تحصیلات و مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی والدین در ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی فرزندانشان در مقطع پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر دولتی منطقه 2 شهر تهران است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و پیمایشی- تحلیلی انجام شده است. 689 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران در مقطع پیش دانشگاهی که در سال 91-1390 مشغول به تحصیل بودند به صورت نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته گردآوری شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه برابر 9459/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی نظیر t یک و دو متغیره، آزمون آنووا، آزمون لوین و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان داد بین سطح تحصیلات والدین و سواداطلاعاتی دانش آموزان مقدار ضریب همبستگی 266/0 برای پدران و 254/0 برای مادران مشاهده گردید که نشان دهنده همبستگی مستقیم (مثبت) بین سطح تحصیلات پدران و مادران و سواد اطلاعاتی دانش آموزان است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین تحصیلات و سطح سواد اطلاعاتی والدین، با سطح سواد اطلاعاتی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت والدین دارای سطح تحصیلات و سواد اطلاعاتی بالاتر، دارای فرزندانی با سواد اطلاعاتی بالاتر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of parents' education level and in improving information literacy of pre-university students in public and private high schools

نویسندگان [English]

  • hasan kiani 1
  • mansor tajdaran 2
  • katrin poya 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Azzahra University.
2 Department of Knowledge and Information Science, Azzahra University.
3 Department of Knowledge and Information Science, Azzahra University
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to investigate the impact of the parents’ education on the improvement of information literacy among the pre-university students (their children) of private and public high schools located in district 2 of Tehran.
Methodology: The methodology of the research was based on library study in the literature review and theoretical literature, and survey method (descriptive and analytical) in data analysis. The data were gathered through a researcher-made questionnaire consisting of 31 closed questions and one open question. The sample size was 689 students whom were selected randomly in each cluster from 6777. 688 (99.9%) questionnaires were. In order to analyze the data, descriptive and statistical methods were used.
Findings: The correlation coefficient between parents' level of education and information literacy level of students was 0.266 for fathers and 0.254 for mothers. There is a positive correlation between education level of parents, and directing students to information literacy.  
Conclusion: Those parents who have higher level of education and information literacy are expected to have children with higher level of information literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents
  • Pre-university students
  • information literacy
  • Ministry of Education
  • Tehran City

افروز، غ.(1386). مبانی روانشناختی افت تحصیلی. تهران: انتشارات مدرسه.

امینی، ب.(1378). ‏‎نقش خانواده در میزان گرایش جوانان به مطالعه متون غیردرسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گیلان.

انجمن کتابداری آمریکا (1385). استاندارد قابلیت‌های سواداطلاعاتی برای آموزش عالی. (مترجم علی حسین قاسمی). فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21(4).

پریرخ، م. (1386). آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روش‌ها و برنامه‌ها. تهران: کتابدار.

چاوشیان، ح. (1380).عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ قدرت هویت. تهران: طرح نو.

زمانی، ب.ب.ع. (1382). استانداردهای سواد اطلاعاتی. فصلنامه علوم اطلاع رسانی ،19(1 و 2)، 41-34.

شرفی، ع. (1389). نقش والدین در مطالعه و کتاب خوانی کودکان. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 15(3).

ACRL Standards Committee & Association of College and Research Libraries (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Available: http://www.ala.org/content/navigation

Adams, M. B.; Womack, S. A; Shatzer, R. H; Caldarella, P. (2010). Parent involvement in school-wide social skills instructure: perceptions of a home note program.  Education, 3(130)

Kong, S.C.; Li, K.M. (2008). Collaboration between school and parents to foster information literacy: Learning in the information society. Computers& Education, 52, 275-282. available at www.sciencedirect.com

Peterson, M. (2008). Building bridges between households and school through parent involvement: A qualitative approach. The University of Arizona (USA).MA.

Stelmach, B. (2006). The parent’s role in school improvement: Secondary school parent and student perspectives. University of Alberta (Canada). MA.