رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام گرفته است.
روش پژوهش: ابزار گردآوی داده­ها شامل دو پرسش‌نامه: 1. فرهنگ سازمانی دنیسون جهت اندازه­گیری فرهنگ سازمانی؛ 2. خلاقیت رندسیپ، جهت تعیین میزان خلاقیت کارکنان است. جامعه آماری شامل 131 کتابدار کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه که طبق جدول مورگان 98 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روایی پرسش‌نامه طبق نظر اساتید کتابداری و پایایی پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی با استفاده از معیار آلفای کرنباخ به طور کلی برابر با 958/0 و پرسش‌نامه خلاقیت برابر با 848/0 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی- پیمایشی، ضریب همبستگی پیرسون،t  مستقل و آزمون نرمال بودن داده­های کلموگروف اسمیرنف استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران رابطه­ی معنی­داری وجود دارد (028/0p= و223/0=r) هم‌چنین فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی و خلاقیت کتابداران شهر کرمانشاه بیش از حد متوسط است. ضمن اینکه بین دو مؤلفه فرهنگ سازمانی (یکپارچگی و سازگاری) با میزان خلاقیت کتابداران رابطه معنی­داری وجود دارد. اما بین دو مؤلفه دیگر آن (درگیر کارشدن و مأموریت) با میزان خلاقیت کتابداران رابطه معنی­داری وجود ندارد. بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه تفاوت معنی­داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: هر چه نمره فرهنگ سازمانی بالاتر باشد میزان خلاقیت کارکنان نیز بیشتر است و این امر نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزنده به طور مستقیم با میزان خلاقیت کتابداران رابطه دارد. با توجه به یافته­های تحقیق، می­توان چنین نتیجه­گیری نمود که رابطه معنی­داری بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران وجود دارد. در نتیجه فرهنگ سازمانی می­تواند موجب بروز خلاقیت­ در افراد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational culture and librarians' creativity at public and university libraries in the Kermanshah

نویسندگان [English]

  • sara moradi 1
  • Mozafar Cheshmeh-Sohra 2
  • Mahmoud Moradi 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
2 Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan
3 Department of Knowledge and Information Science, Razi University
چکیده [English]

Purpose: It aims to examine the relationship between organizational culture and creativity of librarians in public and university libraries in Kermanshah.
Methodology: For measuring each variables of the research, it posed two questions. The population of this study consisted of 131 public and university librarians in Kermanshah. According to Krejcie Morgan's table, 98 people were selected as the sample size.
Findings: Organizational culture of public and university libraries in the Kermanshah is more than average level. There is a significant relationship between two aspects of organizational culture (Adaptability and Consistency) and creativity of librarians. But, there is no significant relationship between two other aspects of organizational culture (Involvement and Mission) and creativity of librarians.
Conclusion: The organizational culture as a facilitator and motivator has a direct relation with creativity of librarians. It is concluded that there is a significant relationship between organizational culture and the librarians' creativity. As a result, organizational culture can lead to creativity in people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Creativity
  • Librarians
  • public libraries
  • Academic Libraries
  • Kermanshah
آقایی فیشانی، ت. (1377). خلاقیت و نوآوری در انسان­ها و سازمان­ها.تهران: انتشارات ترمه.
الوانی، م. (1374). نقش کارآفرینانه در توسعه. تحول اداری، 8و9، 223-224.
ضیائی، م.ص.؛ روشندل اربطانی، ط.؛ نرگسیان، ع. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران. 
طرسا، غ.؛ محبوب، س.؛ اسمعیلی گیوی، م.ر.؛ اسمعیلی گیوی، ح.ر. (1388). بررسی تأثیر فرهنگ کارآفرینانه­ی سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در نهاد کتابخانه­های عمومی. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه عمومی، 16(1)، 5-22
علومی، ط. (1376). اداره کتابخانه. تهران: سمت.
فدراسیون بین المللی انجمن­های کتابداری (1368). رهنمودهایی برای کتابخانه­های عمومی. (ترجمه رحمت الله فتاحی). مشهد آستان قدس رضوی: معاونت فرهنگی.
موغلی، ع.ر.؛ مالکی طبس. ف. (1388). رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان­های دولتی. پژوهش­های مدیریت، 6، 97-123.
یزدی مهاجر، ح. (1386). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در شعبات بانک ملی خراسان شمالی. پایان نامه کارشناسی ارشد،   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد؛ بجنورد
Denison. D.R.;  Cho, H.J.;  Young, J. (2000).  Diagnosing organizational cultures: Validating a model and method, working paper. IMD 2000-9, International  Institute  for  Management Development, Lausanne.
Fishani T. ( 2006). Creativity and innovation in human and organizations. Tehran: Termeh Press; Persian.
Goffee, R.;  Jones, G. (2001). Organizational Culture: a sociological perspective, Handbook of organizational culture and climate.  John Wiley, First Edition.
 Martinez Serge, A. (2000). Currents in contemporary ethics: Reforming ethics education. Law Medicine Ethics, 30 (3), 426-6.
Navaresse, D.O.,(2008).  The effects of organizational culture, rewards, and the individual creativity on creative performance of technical workgroup. Thesis of PHD, Oklahomaatate university. Idustrial engineering and management.
Nokar, A.R. (2008),  individual and organizational factors affecting creativity presidential institution employees, M.A. Unpublished Thesis, Tehran University. 
Rasulzada, F. and Dackert, I. (2009). Organizational creativity and innovation in Relation to psychological well-being and organization factors. Creativity Research Jour. 21(2&3),191-198.
Varner, C. H. (1996). An examination of an academic library culture using a competing values framework, A dissertation for the degree of adoctor of  philosophy. Illinois state university, Illinois state.