دیدگاه مسئولان و صاحب‌نظران فرهنگی کشور درباره راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی اکو در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: کشورهای عضو اکو آثار و گنجینه‌های ادبی و فرهنگی مشترکی دارند. در کنار هم قرار گرفتن این اشترا‌ک‌ها و تقویت روزافزون آنها، به واسطه همکاری کتابخانه‌های ملی به عنوان حافظه علمی و فرهنگی ملت‌ها هدفی متعالی است. این کار در سایه راه‌اندازی یک مرکز اطلاع‌رسانی می‌تواند محقق شود. هدف مقاله حاضر شناخت دیدگاه مسئولان و صاحبنظران فرهنگی ایران درباره راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی اکو است.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته است. در این پژوهش برای اخذ نظرات مسئولین و صاحب‌نظران فرهنگی کشور، مصاحبه‌هایی با 22 صاحب‌نظر از 7 سازمان مختلف ترتیب داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها نیز از نظریه زمینه‌ای استفاده شد و از سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی بهره گرفته شد. به منظور برقراری پیوند بین مقوله‌ها، از مدل پارادایمی پیشنهادی استراس و کوربین استفاده شد.
یافته‌ها: 100 درصد افراد مصاحبه شده تا حدی با بحث ایران فرهنگی آشنا بودند و با توجه به اهمیت چنین مرکز اطلاع‌رسانی جز درصد اندکی (55/4 درصد) از افراد صاحب‌نظر و سیاست‌گذار فرهنگی، موافق راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی اکو در ایران بودند. اکثر افراد صاحب‌نظر فرهنگی (بیش از 90 درصد) راه‌اندازی چنین مرکزی را در تقویت ایران فرهنگی مؤثر قلمداد نمودند. در مرحله رمزگذاری باز 123 مفهوم، در مرحله رمزگذاری محوری، 16 مقوله پدیدار گشت. مقوله‌ی مرکزی شناسایی شده در این پژوهش، موجودیت واحد بود که بقیه مقوله‌ها در رابطه‌ی با آن معنا پیدا می‌کنند.
نتیجه‌گیری: راه‌اندازی هر مرکز اطلاع‌رسانی در کشور، کارکردهای مناسبی دارد. اما با توجه به ویژگی‌های کشورهای منطقه و شرایط کنونی ایران، راه‌اندازی چنین مرکزی با چالش‌هایی روبه‌رو است. البته راه‌کارهایی وجود دارد که می‌تواند مرکز اطلاع‌رسانی را در صورت طراحی، بهره‌ور نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of opinion and perspective of cultural experts about setting up ECO information center in Iran

نویسندگان [English]

  • Azam Najafgholinejad 1
  • mohammad hasanzadeh 2
  • nadjla hariri 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch,
2 Department of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modarres University
3 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Purpose: This paper aims at recognizing perspective of Iranian cultural administrators and experts on the setting up The Economic Cooperation Organization (ECO) information center.
Methodology: This research was conducted with qualitative method. This study has collected views from authorities and cultural experts by interviews with 22 experts from seven different organizations. Data from the interviews were analyzed using grounded theory and the three stages of open coding, axial and selective technique was used. In order to establish links between categories, the model proposed by Strauss and Corbin paradigm was used.
Findings: 100% of those interviewed were somewhat familiar with the discussion of cultural Iran and due to the importance of such information center, except of a small percentage (55/4%) of experts and policy makers, most of them were agree with establishing of ECO information center. Most of the cultural experts (90%) were considered effective establishing such a center in the strengthening of cultural Iran. In step of open coding 123 concepts, in step of axial coding phase, 16 categories emerged. The central issue identified in this study was united identity that the other components find meaning in the presence of this issue.
Conclusion: Setting up each information center in Iran has appropriate functions. But, according to the characteristics and current situation of the region, establishing such a center is faced with challenges. Of course, there are some strategies that can enjoy the center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information center
  • ECO
  • Cultural experts
ابوالمعالی، خ.(1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم.
"اساسنامه کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو". (2009). موجود در دبیرخانه اتحادیه اکو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
استراوس، آ.؛ کوربین، ج. (1387). اص‍ول‌ روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ کی‍فی: ن‍ظری‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ روی‍ه‌ه‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ا. (ت‍رجم‍ه‌ بی‍وک‌ م‍ح‍م‍دی)‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گاه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.
پاول، ر. (1385). روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران. (ترجمه نجلا حریری). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مرکز انتشارات علمی.
حریری، ن. (1385). اصول و روشهای پژوهش پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
     "درباره فرهنگ و مهندسی فرهنگی". بازیابی شده در تاریخ 15/9/1392 از: http://mf.farhangoelm.ir/Home/درباره-فرهنگ-و-مهندسی-فرهنگی.aspx
فدوروف، و. (1390). نقش کتابخانه ملی در اقتصاد اطلاعات. (ترجمه فهیمه باب الحوائجی). در گزیده مقالات ایفلا 2007. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
حری، ع. (1382). اکولوژی اطلاعات. اطلاع‌شناسی، 1(2)، 7-30.
رزم آرا، م. (1387). طرح پیشنهادی کتابخانه تخصصی اکو. موجود در دبیرخانه اتحادیه اکو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
"گزارش نخستین اجلاس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو تهران 19-20 نوامبر (28-29 آبان)". (2007). موجود در دبیرخانه اکو مستقر در کتابخانه ملی ایران.
مستوفی، م. (1380). نقش ارتباطات فرهنگی در تبدیل سازمان پیمان مرکزی (سنتو) به سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو). پایان‌نامه کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
نظری، ع. ا. (1390). ایران فرهنگی، هویت و تمدن: ظرفیت سنجی معرفتی در: فرهنگ، هویت و تمدن از چشمانداز ایران فرهنگی. تهران: تمدن ایرانی.
نوروزی، ح. (1392). ایران و ظرفیتهای فرهنگی اکو. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
CIA: Central Information Agency (2013). Retrieved 2013/ 5/1 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html
Eco countries (2009). ECO Times: The monthly news journal of ECO cultural institute. July.