بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز.

3 استاد بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی شاغل در 13 کتابخانه دانشکده­های دانشگاه شیراز در سال 1392 است.
روش­ پژوهش: این پژوهش، از دیدگاه هدف، در گروه تحقیقات بنیادی و از دورنما روش، در گروه تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز بود که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسش‌نامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می­باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسش‌نامه­های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از روش­ آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد بین سطح مهارت کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز رابطه معنی­داری وجود دارد. نتایج همچنین بیانگر آن بود که از بین ابعاد کارآفرینی سازمانی، بین بعد "سخت­کوشی، مسئولیت‌پذیری و موفقیت" با مدیریت دانش، رابطه معنی­داری وجود دارد؛ در حالی­که بین ابعاد ریسک­پذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، تحمل ابهام و روایی کلامی با متغیر مدیریت دانش، رابطه معنی­داری وجود ندارد.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­ها می­توان چنین نتیجه­گیری نمود که، متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز، مدیریت دانش را به‌عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیره­سازی آن به منظور افزایش کارآفرینی در کتابخانه­ها به­کار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the relationship between corporate entrepreneurship and knowledge managementof Information Science specialists working at Shiraz University libraries

نویسندگان [English]

  • Saeideh Ebrahimy 1
  • Hanieh Zare 2
  • Abd Alrasoul Jowkar 3
1 Assistant Prof. of knowledge and information. shiraz university.
2 Graduate student of knowledge and information science.shiraz university
3 Prof. of knowledge and information science.shiraz university.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to do a survey on the relationship between corporate entrepreneurship and knowledge management (KM) of Information Science specialists working at 13 Shiraz University libraries.
Methodology:This study, as objective view is a fundamental research and in terms of methodology, is a correlation research. The used tools of the study include the CE questionnaire of Hooman and knowledge management questionnaire of Nayyer; and data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
Findings: Results of the study showed thatthere is a significant relationshipbetween corporate entrepreneurship and knowledge management of the Information Science specialists. The results also showed thatamong the components of CE, between the "hard  working, responsible and successful"with knowledge management, there is significant relationship, but  between the dimensions of risk taking, internal control, creativity, flexibility, tolerance of ambiguity and verbal narrative with their knowledge management, there is no significant relationship.
Conclusion: It can be concluded thatthe Information Science specialists consider and utilizethe KM as a conscious strategy of identifying, evaluating, organizing, processing and storingin order to raise public opinion and increase innovation and entrepreneurship in their libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Corporate entre preneurship
  • Information Science
  • Specialists
  • Shiraz University

امینایی، ف.؛ ابیلی، خ. ؛ نیستانی، م.ر. (1390). رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.

حیدری، ح.؛ پاپ زن، ع.ا.؛ کرمی دارابخانی، ر. (1390). بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (3) .

خوانساری، ج. (1384). ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی تخصصی اﻣﻮر ﺑﺮق وزارت ﻧﻴﺮو. پایان نامه دﻛﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.

خوانساری، ج.؛ آرزمجو، ه. (1388). اجراء مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

علیمردانی، م.؛ قهرمانی، م.؛ ابوالقاسمی؛ م. (1388).  بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی) . رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (3) .

فتحیان، م. (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. تدبیر، (164) .

فرهنگی، ع.ا.؛ صفرزاده، ح. (1387). کارآفرینی (مفاهیم، نظریه­ها، مدل­ها و کاربردها). تهران: مؤسسه کار و تامین اجتماعی.

گلستان هاشمی، م. (1382). مبانی علم کارآفرینی.  اصفهان: جهاد دانشگاهی.

مختاری­نبی، ا. (1383). تحول نقش کتابداران و متخصصان اطلاع­رسانی در مدیریت دانش. مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ناظم، ف.؛ کریم­زاده، ص.؛ قادری، ا. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی. مجله پژوهش اجتماعی، 9 (3) .

نیر، ن.؛ جوکار، ع. (1391). رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 9 (2) .

هزار جریبی، ج. (1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران. پایان‌نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

Abdolkader, A. H. (2004) . Readiness  of  Idsc to adopt knowledge Management. Knowledge management.

Aktan, B .& Bulut, C. (2008). Financial Performance Impacts of corporate Enterprenurship in Emerging Markets :A Case of Turkey .European Journal of Economics. Finance and Administrative Sciences.

Ciganek, A. p. , Moa, E. & srite, M. (2010) .Organizational culture  For knowledge management systems: a studay of corporate users. IGIGlobal.

Gupta, N. D. (2008). An overview of knowledge management. Knowledge management: concepts,Methologies, Tools, and applications.

Haskel, E. (2010). Engagement and The chiaracriscuolo, activities of firms. International yournal of industrial organization, 28 (2) .

Hislop, D. (2010) .  Knowledge management as an ephemeral management fashion? Journal of Knowledge Management, 14 (6).

Kim, y. ; Kim, w & Yang, T. (2012) . The effect of the triple helix system and habitat on regional entrepreneurship: Empirical evidence from the U.S..  Research Policy, (41).

Laad, D. A. ; ward, M. A. (2002). An investigation of environmental factors infeluencing knowledge transfer. Journal of knowledge management practice, 10 (6) .

Smith, A. j. ; collins, L. A. ; Hannon, P. D. (2006) . Education and Training. 48 (2) .

Sung, S. Y. ; Choi, J. N. (2012) .Effects of team knowledge management on the creativity and financial performance of organizational teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes. (118) .