مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در کتابخانه‌ها مطالعه‌ی موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مدیریت استعداد و جانشین­پروری در کتابخانه­های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران انجام گرفته است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعه­ی آماری آن شامل کتابداران کتابخانه­های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران به تعداد 146 نفر است. مدل مورد استفاده در پژوهش مدل ستاره­ای هفت سو است و برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه­ی راث­ول با عنوان ویژگی­های برنامه­ریزی جانشینی سازمان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS انجام شده است.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت موجود کتابخانه­های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران برای اجرای مدیریت استعداد و جانشین­پروری در همه­ی ابعاد هفت‌گانه­ی مدیریت استعداد و جانشین­پروری با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد؛ به نحوی که در همه­ی ابعاد هفت‌گانه، وضع موجود کمتر و پایین­تر از وضع مطلوب قرار دارد. بر اساس سایر یافته­ها در بررسی وضعیت کلی مدیریت استعداد و جانشین­پروری در کتابخانه­های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران، وضعیت موجود با میانگین 07/2 با وضعیت مطلوب با میانگین 29/4 تفاوت معنی­داری دارد.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های پژوهش، لزوم اجرای برنامه­ی مدیریت استعداد و جانشین­پروری نظام­مند و هماهنگ با
برنامه­ریزی استراتژیک کتابخانه به منظور شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد و جوان مورد تأکید قرار
می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talent and succession management in the libraries of Islamic Azad University Branches located in Tehran

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Nahid Tabrizi 2
1 Associate professor Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Master of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
چکیده [English]

Purpose: The current study has been donewith thepurpose of determining the status of talent and succession management in the libraries of Islamic Azad University Branches located in Tehran.
Methodology: The method of the study is a kind of analytic survey and its statistical society consists of 146 librarians of the libraries of Islamic Azad University Branches located in Tehran. The model used in the study is the seven-hand stars model and for the data collection, Ruthwell’s questionnaire with the title of ‘the Features of Succession Planning of an Organization’ has been applied. To analyze the data in the aspect of descriptive and deductive statistics, the statistical software of SPSS has been used.
Findings: There is a significant difference between the present status and the desirable status of executing the talent and succession management in the libraries. In all 7 dimensions, the present status is less than the desirable status. Based on the otherresults in the study of total status of talent andsuccession management in the libraries, the present status with an average of 2.07 is significantly lower than the desirable status with an average of 4.29.
Conclusion: The findings of this research emphasize the need for implementing systematic and consistent programs with the strategic plan of libraries in order to hire, train, promote, and retain talented young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libraries
  • Islamic Azad University
  • Talent and succession management

ابوالعلایی، ب.؛ غفاری، ع (1385). مدیران آینده: مبانی نظری و تجارب عملی برنامه­های استعدادیابی و جانشین­پروری مدیران. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

پلنگی، ج.ع. (1390). بررسی رابطه­ی مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در بانک رفاه کارگران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده­ی مدیریت، تهران.

جاجرمی­زاده، م. (1382). برنامه­ریزی جانشینی مدیریت در بخش دولتی ایران: مطالعه­ای در وزارت جهاد کشاورزی.
پایان­نامه­ی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

سام­کن، س. (1388). سنجش میزان آمادگی شرکت پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران برای اجرای برنامه­ریزی جانشین­پروری با رویکرد نوین مدیریت استعدادها. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

عبدی، ر. (1390). تأثیر مدیریت استعداد بر روند تولید در شرکت ایران خودرو. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار. دانشگاه پیام نور تهران، تهران.

کارترایت، ر. (1387). مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه­ی سرمایه­ی انسانی. (علی­محمد گودرزی و سید جمال حسینی، مترجم). تهران: رسا.

گای، م.؛ سیمز، د. (1388). توسعه­ی استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه­ریزی
جانشین­پروری.
( نسرین جزنی، مترجم). تهران: سرآمد.

معالی تفتی، م.؛ تاج­الدین، م. (1388). جانشین­پروری کلید نجات در بحران استعدادها. ماهنامه­ی تدبیر، (199).

Hurley Hanson, Amy E. and et al (2008). Crisis response plans, crisis communication plans and succession planning: The effect of 9/11 on human resource preparedness. Cullowhee: Allied Academies International Conference. Academy of Strategic Management Proceedings, 7(1), 29-33.

Krauss, J. A. (2008). Succession planning and talent management recommendations to reduce workforce attrition and prepare for an aging population. Doctoral dissertation. Wilmington University.

Olson, Hallie W. (2007). Nonprofit workforce succession planning: Requisites for senior center talent management in the 21st century. Doctoral dissertation. Seattle University

Rothwell, W. J. (2010). Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within. New York: AMACOM

Rothwell, W.  J. (2011). Replacement planning: A starting point for succession planning and talent management. Oxford: International Journal of Training and Development, 15(1), 87-99.

Stahl, G. and et al (2009). Global talent management: How leading multinationals build and sustain their talent pipeline. In Sead Working Paper Series.

WWW.Emodiran.Com

WWW.Tadbir.Com