سایبرنتیک و الگوی مدیریت مد زودگذر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف درک میزان علاقه به موضوع سایبرنتیک در سطح بین‌المللی در بازه زمانی 16 ساله (1995 – 2011) صورت گرفته است تا دریابد که آیا موضوع سایبرنتیک از الگوی مدیریت مد زودگذر پیروی می‌کند یا خیر.
 روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، پیمایش توصیفی است؛ بدین منظور، پس از شناسایی و انتخاب کلیدواژه‌های این حوزه به کمک منابع اطلاعاتی مختلف، کار جست‌وجوی پیشرفته واژه‌های گزینش شده در پایگاه اطلاعاتی «امرالد» و «وایلی» انجام و تعداد انتشارات صورت گرفته در هر سال بر مبنای عنوان، چکیده و کلیدواژه، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده از پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد مقالات در موضوع سایبرنتیک در اواخر دهه 90 در پایگاه اطلاعاتی امرالد منتشر گردیده و از آن زمان تاکنون نیز روند صعودی را در پیش گرفته است. پایگاه وایلی نیز نتایج مشابهی را نشان داد. بنابراین در اوایل قرن 20 شاهد رشد روزافزون انتشارات مرتبط با این موضوع هستیم که این مسئله، پیروی سایبرنتیک از الگوی مدیریت مد را به چالش می‌کشد. بدین مفهوم که علاقه به این موضوع از الگوی نوسانات زنگی‌شکلآبراهامسون که نشان‌دهنده مدیریت مد زودگذر است پیروی نمی‌کند.
 نتیجه‌‌گیری: بنابر نتایج حاصل، میزان علاقه به موضوع سایبرنتیک از الگوی نوسانات زنگی شکل که نشان‌دهنده مدیریت مد است، پیروی نمی‌کند و با توجه به افزایش تعداد مقالات در موضوع سایبرنتیک و به دنبال آن افزوده شدن تعداد مجلات تخصصی در این زمینه موضوعی، احتمال نهادینه شدن سایبرنتیک به عنوان یک رشته دانشگاهی، برای آینده قابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cybernetics as a management fad

نویسندگان [English]

  • Mohammad HassanZadeh 1
  • Zeinab Sedighi 2
  • Mansoureh HoseiniShoar 2
1 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University,
2 PhD student of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

Purpose: This paper was accomplished to understand the measure of interest to cybernetics topic at the international level during 16 years (1995-2011).
Methodology: To do this descriptive survey, we identified and selected keywords in related resources which to be searched in "Emerald" and "Wiley" databases. Then,we analyzed the number of publications in per year based on the title, abstract, and keywords.
Finding: This study showed that most of publication issued in recent of 1990s in Emerald database and has trend upward trend yet. Wiley database showed similar results. Therefore, in the early 20th century,we saw the growth of publications related to cybernetics topic. This means that the interest in this topic does not follow of Abrahamson bell-shaped volatility pattern that represents management fad.

Conclusion: It is concluded that measure of interest to cybernetics topic does not follow of Abrahamson’s bell-shaped volatility pattern that represents management fad.In addition, Cybernetics will be increasingly treated as an academic disciplinefor the foreseeable future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetics
  • Fashion management
  • Management fad
  • Abrahamson’s bell-shaped volatility pattern
استافورد، ب. (1384). سایبرنتیک چیست؟ (حمیدرضا جمالی مهموئی و سعید اسدی، مترجم). تدبیر، ۱۶ (۱۵۵)، فروردین. [دسترسی از: http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-155/article-155/9.asp] [تاریخ دسترسی: تیرماه 1392].
زندی روان؛ ن.؛ آزاد، آ (1385). بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه. کتابداری و اطلاع رسانی، 9 (2).
غلامزاده، ا. (1377). سایبرنتیک و نقش آن در ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی: مبانی نظری سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک. تهران: دانشگاه امام حسین.
لرنر، آ. (1366). مبانی سیبرنتیک. (کیومرث پریانی، مترجم). تهران: دانش پژوه.
Abrahamson, E. (1996). Management Fashion. Academy of Management Review, 21(1), 254-285.
Abrahamson, E.; Fairchild, G. (1999). Management fashion: lifecycles, triggers, and collective learning processes. Administrative Science Quarterly, 44 (4), 708-740.
Abrahamson, E.; Eisenman, M. (2008). Employee management techniques: transient fads or trending fashions?. Administrative Science Quarterly, 53(4), 719-744.
Arbib, A.M. (1984). Computers and the cybernetic society. New York: Academic Press.
Beer, S. (2004). What is cybernetics?. Emerald Group, 33(3/4), 853 – 863.
Clark, T. (2004). The Fashion of Management Fashion: A Surge too far?. Organization, 11(2),. 297-306.
Heusinkveld, S. and Benders, J. (2001). Surges and sediments: shaping the reception of reengineering. Information & Management, 38(4), 239-51.
Hislop, D. (2010). Knowledge management as an ephemeral management fashion?. Knowledge management, (14) 6, 779-790.
Madsen, D.; Slatten, K. (2013). The Role of the Management Fashion Arena in the Cross-National Diffusion of Management Concepts: The Case of the Balanced Scorecard in the Scandinavian Countries. Adm. Sci. 3(3), 110-142.
Meyers. R. A. (2001). Encyclopedia of Physical Science & Technology. [3rded], New York: Academic Press.
Nicolini, D.; Powell, J.; Conville, P. and Martinez-Solano, L. (2008). Managing knowledge in the healthcare sector: a review. International Journal of Management Reviews, 10(3), 245-263.
Scarbrough, H. and Swan, J. (2001). Explaining the diffusion of knowledge management. British Journal of Management, 12(1), 3-12.
Spell, C. (1999). Where do management fashions come from, and how long do they stay for?. Journal of Management History, 5(6), 334-48.
Wikipedia. (2013). Feedback. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Feedback.