رابطه کیفیت خدمات دریافتی کتابخانه از دیدگاه اعضای هیأت علمی و نگرش آنان نسبت به همکاری با کتابداران در دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدرس دانشگاه.

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه کیفیت خدمات دریافتی کتابخانه از دیدگاه اعضای هیأت علمی و نگرش آنان نسبت به همکاری با کتابداران، در دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی و همبستگی است. جامعه پژوهش شامل 53 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول است. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسش‌نامه‌ی سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌ها و پرسش‌نامه نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به همکاری با کتابداران است. پرسش‌نامه‌ها توزیع و 50 پرسش‌نامه گردآوری گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شد.
یافته‌ها: کیفیت خدمات دریافتی کتابخانه از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سطح متوسط (72/5) و نگرش آنان نسبت به همکاری با کتابداران، موافق (93/3) ارزیابی شد. همچنین، مشخص شد بین کیفیت خدمات دریافتی کتابخانه از دیدگاه اعضای هیأت علمی و نگرش آنان نسبت به همکاری با کتابداران در دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، در سطح 05/0، رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: متغیر کیفیت خدمات دریافتی کتابخانه از دیدگاه اعضای هیأت علمی نمی‌تواند نقش پیش‌بین برای متغیر نگرش نسبت به همکاری با کتابداران داشته باشد و لازم است، رابطه متغیرهای دیگر با متغیر نگرش، نسبت به همکاری با کتابداران بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the quality of perceived service of the library from the perspective of faculty members based on LibQual Model and their attitude toward collaboration with librarians in Jundi-Shapur University of Dezful

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Sekhavatmanesh 1
  • Ali Shahshojaee 2
  • Farideh Osareh 3
1 Department of Knowledge and Information Science, College of Human Sciences, Khouzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz.
2 Assistant professor of Knowledge and Information Science.
3 Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University.
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present research is investigating the relationship between the quality of perceived service of the library from the perspective of faculty members and their attitude toward collaboration with librarians in Jundi-Shapur University of  Dezful (JSU).
Methodology: This research used a descriptive-survey and the correlational method. Research population consisted of all of 53 faculty of JSU. Data collection tools are questionnaire for assessing the quality of library services and questionnaire for faculty attitude toward collaboration with librarians. For data analysis, descriptive and inferential statistics methods (Pearson’s Correlation Test) were used.
Findings: The findings showed that quality of perceived service of the library from the perspective of faculty was evaluated in the average level (5.72). Also, their attitude toward collaboration with librarians was evaluated with agreement (3.93). It was determined that there was no significant relationship between the quality of perceived service of the library from the perspective of faculty and their attitude toward collaboration with librarians in JSU.
Conclusion: Variable of quality of perceived service of the library from the perspective of faculty members was not as the role of anticipant for variable of their attitude toward collaboration with librarians and investigating relationship of other variables is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Relation with faculty and curriculum
  • Jundi-Shapur University of Dezful (JSU)
  • Faculty
  • LibQual
  • Librarians
  • Mutualism
بهر، آلیس هریسون (1384). نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آینده (فریده رفیعی‌مقدم، مترجم). تهران: دبیزش.
حریری، ن.؛ افنانی، ف. (1387). تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (19)4، 165-180.
حسن‌زاده، م.؛ نجفقلی‌نژاد، ا. (1387). سنجش و ارزیابی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: نظریه‌ها، روش‌ها و ابزارها. تهران: کتابدار.
مردانی، ا.ح.؛ شریف‌مقدم، ه. (1391). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه کاربران و کتابداران: با بهره‌گیری از مقیاس لایب کوال. مدیریت سلامت، 15(47)، 47-58.
میرغفوری، ح.ا.؛  مکی، ف. (1386). ارزیابی سطح کیفی خدمات کتابخانه‌های آموزشی با رویکرد لایب‌کوآل (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد). کتابداری و اطلاع‌رسانی، (10)1، 62-79.
هاشمیان، محمدرضا؛ آل‌مختار، م.ج.؛ حسن زاده، ا. (1391). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل تحلیل شکاف (Libqual). مدیریت اطلاعات سلامت، 9(3)، 440-444.
یغمایی، ج.؛ اسفندیاری‌مقدم، ع.ر.؛ آصفی یزدی، ن. (1384). مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی. مشهد: نشر 59.
ACRL (Association for College and Research Libraries) (2005). Association for College and Research Libraries: InformationLiteracy. Retrieved May, 8, 2013 from http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/infolitresources/collaboration/collaboration.cfm.
Belanger, J.; Bliquez, R.; Mondal, S. (2012). Developing a collaborative faculty-librarian information literacy assessment project. Library Review, 61(2), 68–91.
Brancroft, A. F.; C’roft, V. F.; Speth, R.; Phillips, D. M. (1998). A forward-looking library usesurvey: WSU libraries in the 21st century. Journal of Academic Librarianship, 24(3), 216-223.
Bruce, C. (2001). Faculty-librarian partnerships in Australian higher education:  ritical dimensions. Reference ServicesReview, 29(2), 106-115.
Greenwood, J.; Watson, A.; Dennis, M. (2012). Ten Years of LibQual: A study of qualitative and quantitative survey results at the University of Mississippi 2001–2010. The Journal of Academic Librarianship, 37(4), 312–318.
Oberman, C. (2002). What the ACRL Institute for information literacy best practices initiatives tells us about the librarian as teacher. Retrieved April, 27, 2013 from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED472881&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED472881
Rehman, S. (2012). Measuring service quality in public and private sector university libraries of Pakistan. Pakistan Journal of Library & Information Science, 13, 1-11.
Wijayasundara, N. D. (2008). Faculty- library collaboration: a model for University of Colombo. The International Information & Library Review, 40(3), 188-198.
Yousef, A. (2010). Faculty attitudes toward collaboration with librarians.Retrieved May, 8, 2013 from