بررسی تأثیر میزان هوش هیجانی کتابداران بر رضایت‌مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کتابخانه‌های دانشگاه رازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف:‌ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه رازی بر میزان رضایت‌مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کتابخانه‌های این دانشگاه است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. برای سنجش میزان هوش ‌هیجانی از آزمون استاندارد هوش‌هیجانی بار-آن و برای سنجش رضایت‌مندی دانشجویان نیز از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که این میزان برای پرسش‌نامه هوش هیجانی 84% و برای پرسش‌نامه رضایت‌مندی 91%  گزارش شد. جامعه‌آماری شامل 43 نفر مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه رازی  و 1568 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 291 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، در سطح آمار استنباطی از آزمون‌ها ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‌ای و تی برای نمونه‌های مستقل استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که هوش هیجانی کتابداران دانشگاه رازی بر میزان رضایت‌مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر سازماندهی امور کتابخانه، بهره‌وری از زمان و کیفیت رفتار پرسنل تأثیر دارد. همچنین هوش هیجانی کتابداران دانشگاه رازی و میزان رضایت‌مندی دانشجویان از خدمات کتابخانه بالاتر از حد متوسط است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد هر چه هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه رازی افزایش یابد میزان رضایت‌مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر خواهد شد. همچنین نتایج نشان دهنده‌ی بالا بودن هوش هیجانی کتابداران و رضایت‌مندی مراجعان کتابخانه‌های دانشگاه رازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of emotional intelligence of librarians in the Razi University libraries on the M.A students' satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mahsa Nosrati 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Mozafar Cheshmeh Sohrabi 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Tehran.
2 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University.
3 Department of Knowledge and Information Science, Isfahan University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to investigate the effect of emotional intelligence of librarians in the libraries of Razi University on the level of satisfaction of M A. students.
Methodology: The study was a descriptive survey. Two questionnaires were used to collect data. In order to investigate the level of emotional intelligence, the standard test of emotional intelligence (Bar-On) has been used and also to investigate the level of students’ satisfaction, a researcher-made questionnaire was used. To assess reliability, Cronbach's alpha was used to test the level of emotional intelligence questionnaire, 84% and 91% satisfaction was reported. The first group includes 43 of managers and librarians working in libraries of Razi University (including the central library and seven college-libraries). The second group includes 1568 of M A. students of Razi University that 291 of them were chosen as a sample through incidental-classical sampling. The data were analyzed using both descriptive and analytical tests using SPSS software version 21. The descriptive statistics of the main characteristics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation were used in inferential statistics; Pearson’s correlation test, one sample t and t for independent samples were used.
Findings: Findings showed that emotional intelligence of librarians in Razi University affects graduate students’ satisfaction of library management, productivity, and quality of personal behavior. Emotional intelligence of Razi University librarians and students' satisfaction of library services are above average.
Conclusion: The more the emotional intelligence of librarians in Razi University, the more ratification of graduate students. Moreover, emotional intelligence can be considered as an important criterion in hiring librarians and library staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Emotional intelligence of librarians
  • Satisfaction of Students
  • Academic Libraries
امرایی، م.؛ اشرفی ریزی، ح.؛ پاپی، ا.؛ بهرامی، س.؛ سموعی، ر.(1389). رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5)، 63-87.
باب حوائجی، ف.؛ آقاکشی‌زاده، و. (1389). رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: موردپژوهی کتابخانه‌ای دانشگاهی شهرستان تبریز. فصلنامه دانش‌شناسی، 3 (10)، 13-24.
شعبانی، ع.؛ فدایی، غ.ر.؛ بشارت، م.ع. (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران‌ کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران. فصلنامه اطلاع‌شناسی، 7 (25)، 187-204.
شفیعی رودپشتی، م.؛ میرغفوری، ح.ا. (1387). سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران و رتبه‌بندی مؤلفه‌های آن (مطالعه موردی: کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد). فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 43 (3)، 7-28.
فتحی، م. (1389). بررسی و مقایسه رابطه هوش هیجانی و سواد بصری دانشجویان رشته‌های هنر، علوم پایه و علوم انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد کرمانشاه.
Bordi, B.; Wilsson, K.; Cocker, J. (2008). The public library, exclusion and empathy: a literature review. Library Review. 57 (8), 576-592.
Hernon, P. & Whitman. J. R. (2001). Delivering satisfaction and service quality: A customer based approach for libraries. Chicago: American Library Association.
Noland, D. S. (2008). Emotional intelligence and new product development team leader success in the lighting industry. Capella University.
Snoj, B.; Petermanec, Z. (2001). Let users judge the quality of faculty library service. New Library World. 32(34), 353-377.
Sy, Th.; Tram, S.; O'Hara, L. A (2006). Relation of Employee and manger emotional Intelligence to job satisfaction and per Formance. Journal of Vocatonal Behavior, 68(3), 491-473.