تأثیر استفاده از برچسب بر رتبه‌بندی تصاویر در موتور کاوش گوگل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، تعیین تأثیر استفاده از برچسب بر رتبه­بندی تصاویر در موتور کاوش گوگل است. به منظور نیل به این هدف، چگونگی رتبه­بندی نتایج جست‌وجو در استفاده و عدم استفاده از برچسب در موتور کاوش گوگل مورد بررسی قرارگرفته است.
روش پژوهش: پژوهش به روش تجربی انجام شده است. جامعه­ی پژوهش 30 تصویر از تمبرهای قدیمی ایران مربوط به سال‌های 1331 تا 1357 است. برای اجرای این پژوهش 2 سایت با استفاده از دو حساب کاربری در محیط گوگل ایجاد شد و این تصاویر در سایت شماره 1 همراه با برچسب و در سایت شماره 2 بدون برچسب بارگذاری شدند. پس از گذشت یک بازه زمانی 40 روزه، تصاویر در بخش جست‌وجوی تصاویر موتور کاوش گوگل مورد جست‌وجو قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل توصیفی، ابتدا داده­های جمع­آوری­شده با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه شد و با کمک آمار توصیفی درصد فراوانی داده­ها نشان داده شد. همچنین در تجزیه و تحلیل استنباطی برای بررسی چگونگی رتبه­بندی هر یک از متغیرها، از میانگین، انحراف معیار و آزمون t مستقل استفاده شده است.
یافته ­ها: نتایج حاکی از آن است که مجموع امتیازهای کسب شده توسط تصاویر همراه با برچسب برابر با 265 و مجموع امتیازهای کسب شده توسط تصاویر بدون برچسب برابر با 260 است. در نهایت مقایسه نتایج حاصل نشان می­دهد که مجموع امتیازهای رتبه­ها در استفاده از برچسب نسبت به عدم استفاده از برچسب بیشتر است.
نتیجه­ گیری:  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد ­که استفاده از برچسب در تصاویر هنگام بارگذاری در اینترنت، تأثیر مثبتی در رتبه­بندی نتایج جست‌جوی این تصاویر توسط موتور کاوش گوگل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of using tag on image ranking in Google search engine

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • shideh ahmadi 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
2 M.A. of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is how to use or not to use the tag, ranking search results in the Google search engine.

Methodology: An experimental study has been conducted. In order to achieve this goal the population in this study, were selected from 30 old stamps of the images were related to the years 1952 to 1978. Images used in this study were selected from a set of personalized stamps. For doing this study, two sites were uploading on the Web and 30 images with and without tag were uploading on the website number 1 and number 2. After 40-day period time, the images in the Google image search engine, were searched. In descriptive analysis, the data were summarized using frequency tables prepared using descriptive statistics and frequency data showed. Also, the inference analysis to examine how the ranking of each of the variables mean, standard deviation and independent t-test was used.
Findings: Results show that images with tag would give a total score of 265; also, results show that images without tag would give a total score of 260. Finally, the comparison of results show that total scores of rankings for the images with tag is more than to the total scores of rankings for the images without tag.

Conclusion: The results of this study indicate that tags of the images had significantly affected the search engine rankings of these images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image browsing
  • Image retrieval
  • Image ranking
  • Information retrieval
  • Tag

پورسیستانی، پ. (1389). ارزیابی فاکتورهای موثر در نمایه­سازی و بازیابی تصویر براساس محتوا در حوزه Jpeg. پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی­کامپیوترگرایش نرم­افزار، دانشگاه پیام نور.  

سینق، م. (1388). مدیریت کتابخانه­ها و نظام اطلاع­رسانی.  ترجمه غلامرضا فدایی. تهران: نهاد کتابخانه­های عمومی کشور.

عباس‌پور، ج. (1384). نمایه­سازی تصاویر، چالش و رویکردها. کتابداری، 39 (44)،167-168.

علیدوستی، س.؛ عصاره، ح.؛ کاظم پور، ز. (1384). کنترل کیفیت فرایند نمایه­سازی. فصلنامه کتاب، 16(4)، 93-104.

کرمی، ا. (1385). نمایه­سازی تصویر در پایگاه‌های اطلاعاتی. موجود در:  

     http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol6 

محسنی، م. (1387). سیستم برچسب­گذاری و ابهام زدایی خودکار اجزای کلام برای پیکره متنی زبان فارسی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی و رباتیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران.

مطلبی، د. (1386) . اصطلاحنامه­ها و سازماندهی دانش. کلیات کتاب ماه، 10(10)، 4-5.

نوروزی، ع.ر.؛ ولایتی، خ. (1389). نمایه­سازی موضوعی: نمایه‌سازی مفهومی. تهران: چاپار

Arms, Caroline R.(1999). Getting the picture: observations from the library of congress on providing online access to pictorial image. Online available: http://www.findarticles.com/p/articles/mi-m1387/is-2-48/ai-59473806

Baxter, G.; Anderson, D.(1995). Image indexing and retrieval: some problems and proposed solution .New library World, (96), 4-13.

Hassan, I.; Zhang, J.(2001). Image search engine future analysis. Online Information Review, 25(2), 103-114.