بررسی خدمات فوق برنامه‌ی کتابخانه‌های‌ سازمان فرهنگی هنری ‌شهرداری تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات تهران،ایران

2 استادیار علم اطلاعات ودانش شناسی- دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف:  این پژوهش خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به کتابخانه‌های ­سازمان فرهنگی هنری ­شهرداری و تعیین جایگاه آن به منظور تشویق افراد در مراجعه به کتابخانه ها را بررسی می‌کند.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر روش، پیمایشی توصیفی و از نظر نوع پژوهش، کاربردی است. جامعه تحقیق، مخاطبان کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شامل مراجعان، کارکنان و مدیران بوده که تعداد 386 نفر ازطریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته و مصاحبه بوده که مراتب روایی ابزار، مورد تأیید کارشناسان وخبرگان حوزه قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ که تقریبا بیشتر از 7/0 محاسبه شد، مورد تأیید نهایی قرار گرفت. به منظور بررسی و تحلیل داده­ها و توزیع آنها، از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره برده و همچنین با توجه به نرمال نبودن داده ها، برای بررسی فرضیه ها، از آزمون رتبه علامت وبلکاکسون استفاده شده و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. 20 استفاده شده است.
یافته‌ها: از میان پنج برنامه مورد بررسی، توجه به برنامه فرهنگی-هنری با فراوانی 1/33 درصد از دید مراجعان ضروری­تر قلمداد شده و به ترتیب سایر برنامه‌ها مانند برنامه رفاهی با 1/23 درصد، برنامه آموزشی با 9/21 درصد، برنامه تخصصی - هویتی با 8/17 درصد و برنامه علمی پژوهشی با 1/4 درصد از دید مخاطبان رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مطابق فرضیه‌های ارائه شده، ارائه خدمات جنبی در کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سطح پایینی بوده و تأثیری چندانی در تشویق عادت به مطالعه و مراجعه به کتابخانه نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the library's peripheral services of cultural organization of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Majid Tabarzadi 1
  • Hamid Ghazizadeh 2
1 Master of library and information Science
2 Assistant professor in PayemeNoor University- Mazandran branch
چکیده [English]

Purpose:  The present study aims to investigate the audience’s view of the peripheral libraries and libraries of Tehran Municipality to determine its position in encouraging  people to visit libraries.
Methodology: The study was a survey. A questionnaire was used to collect data. The population of this study consisted of 386 members of the Tehran Municipal library patrons, employees, and managers. For data analysis, software SPSS 20 was used.
Findings:  Of the five programs examined, the cultural, artistic vision with the frequency of 33.1 was considered more important clients. Other programs such as welfare facilities with 23.1, with 21.9 curriculum, special programs identity with 17.8 and 4.1 of the members of the scientific program were followed.
Conclusion: The results show that under the hypotheses of the proposed service level was low peripheral libraries Cultural Organization of Tehran Municipality and to encourage the habit of going to the library to study and had no effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripheral services
  • Libraries
  • Reading promotion
  • Cultural Organization of Tehran Municipality
  • Library services and programs
لطفی، م. (1381). خدمات عمومی. دایره­المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. 769
مزینانی، ع. (1379). کتابخانه و کتابداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 مکتبی­فرد، ل. (1385). نقش کتابخانه­های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه­های توسعه­ای کشور (1368-1383). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. (66).
نشاط، ن.؛ دهقانی، م. (1392). یک خدمت دو دیدگاه: تحلیل شکاف دیدگاه کاربران و کتابداران   کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده، دریافت شده و مورد انتظار. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(1).
Ahn, I. J. (2012). The Specification of Science Education Programs in the Local Public Library: Focusing on the Programs In G-city. International Journal of Knowledge Content Development & Technology, 2(1), 17-35 .
Bernier, Gaston (2005). Rethinking the Role of Parliamentary Libraries. Retrievd December 19, 2013, from   
Devies, D. (1974). Public libraries as culture and social center. Retrieved  September 20, 20012, from:http://www.eric.ed.gov/epicwebprotal/search.
Dorte Skot-Hansen (2012). The four spaces – a new model for the public library. Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 113(11,12), 586-597.   
Hájek, P. & Stejskal, J. (2014). Library User Behavior Analysis Use in Economics and Management. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, 11(12), 107-116
Martyn, W. (2012).  Re-inventing the library The role of strategic planning, and shared services at the Public Library of Scotland, Martin Wade National Library of Scotland. Edinburgh, UK, 62(1,2), 59-66
Mc. Kinzie, S. (2002). For Ethical Reference, pare the Paraprofessionals. American Libraries, 33(9), 42.
Roman, S.; Fiore, C. D. (2010). Do public library sumer reading program close the achivment gaps. Children & Libraries. The Jornal of the Association for Library, 8 (3), 27-31.
      Virginia  A.  Walter M. (2003).  Public Library Service  to Children  and Teens. Retrievd October 12, 2013, from http://www.eric.ed.gov/epicweb protal/.