شناسایی ویژگی‌های کارآفرینی صلاحیتی و توانایی‌های مهارت شغلی و رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر این ویژگی‌ها در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، قم، ایران

2 دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران، ایران

3 استادیار واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران، ایران

چکیده

    هدف: هدف پژوهش شناسایی سطح ویژگی‌های کارآفرینی در مؤلفه صلاحیتی و توانایی­های مهارت شغلی و رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر این ویژگی‌ها در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی است.
  روش پژوهش: نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایش- تحلیلی است. کل جامعه آماری 109 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی در 15 واحد جامع بودند که به صورت سرشماری و با استفاده از پرسشنامه خوداظهاری با آلفای کرونباخ 823/0 مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (شاخصKMO، آزمون کرویت بارتلت، تحلیل واریانس یک سویه، ضرایب همبستگی و تعیین و آزمون T) با نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفت.
    یافته­ها: ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی در کتابداران به طور معناداری از حد متوسط بیشتر بود و رابطه معناداری بین ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی با مدرک تحصیلی کتابداری و سطح تحصیلات کتابداران وجود داشت. بین برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی و ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود داشت، به طوری بیشترین اثرگذاری متغیرهای جمعیت‌شناختی بر ویژگی ارائه راه‌حل‌های نو با 401/0 (1/16درصد) و کمترین اثرگذاری بر مواجهه با چالش‌های کاری با 14/0(2درصد) بوده است. بین ویژگی‌های صلاحیتی و توانایی‌های مهارت شغلی در ارائه راه‌حل‌های نو، مدیریت مالی و بودجه‌بندی و کنترل کیفیت خدمات با متغیرهای جمعیت‌شناختی کتابداران رابطه معناداری وجود داشت.
   اصالت‌اثر: با وجود متخصصان اندک در حوزه کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی، یافته‌های این پژوهش، به منزله رویکردی نو در مطالعه ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship qualification characteristics and job skills abilities in university librarians: A case study of comprehensive Islamic Azad Universities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abazari 1
  • Fahimeh Babalhaveji 2
  • Fatemeh Nooshinfard 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Qom Branch
2 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims at exploring the level of entrepreneurship characteristics in qualification characteristics and job skills abilities in the academic librarians of the comprehensive branches of Islamic Azad University.
Methodology: It is a combination of qualitative and quantitative method. we interviewed with 25 people from knowledgeable of psychology, management, economics and library science  and  in order to select qualification characteristics, it was interviewed among 32 suggested characteristics and by means of analytic measurement method with instrument of questionnaire of self-test in the test of 15 selective characteristics in librarians of academic libraries were used, then found things were collected and analyzed.
Findings: Characteristics of necessary qualification in presentation, expansion, development and control of services quality, organizational learning, and relationship with subjective experts, increase of resources collection, individual and specialized relationships with colleagues and confrontation with job challenges in librarians were in the high amount and other characteristics were in the average amount.
Conclusion: Librarians as effective elements in the services of news transmission in libraries need change and transformation and also customers (users and applicants) expect change on the basis of investment management  with support of validity of change in the abilities of librarians job skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Entrepreneurship characteristic
  • Islamic Azad University (IAU)
  • Librarians
  • Academic Libraries
 اباذری، م.ر. (1393) و دیگران. ویژگی‌های انگیزشی(روان شناختی) کارآفرینی کتابداران پزشکی با تاکید بر مکتب انسانی، مطالعه موردی: واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت اطلاعات سلامت، 11(3)، 326-333.
  احمدپورداریانی، م. (1386). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: شرکت پردیس.
 ادهمی، ا. (1383). مطالعه ویژگی‌های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع غذایی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان.
 حسن مرادی، ن. (1385). مدیریت کار آفرینی. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
درگاهی، پ. (1385). بررسی ویژگی‌های کارآفرینانه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کرمان.
رستمی، ل. (1387). بررسی رابطه‌ ویژگی‌های شخصیتی مدیران با کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بهداشتی درمانی  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
طباطبائی، ف. (1386). بررسی ویژگی‌های کارآفرینی و اثربخشی مدیران دبیرستان دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 86-85. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
کوراتکو، د.؛ هاجتس، ر. (1383). نگرش معاصر بر کار آفرینی. (ابراهیم عامل محرابی؛ محسن تبرایی، مترجم).  مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد (نشراثراصلی2004).
مضطر‌زاده، ف.ا. (1377). مروری بر اهداف کمی تحقیقات در ساختار برنامه ریزی کشور و ارایه پیشنهاد‌هایی برای بهبود آن. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت،  (18)، 65.
 ناظم، ف. ؛ عباسی، ز. (1384). رابطه بین کارآفرینی وعملکرد مدیران دبیرستان های شهر تهران. مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، 459- 475.
نائیج، ا.؛ نوروزی، ی.؛ حمیدی، م. (1391). دیجی کوال ابزاری برای سنجش کیفیت کتابخانه های دیجیتالی، مطالعه موردی در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از دیدگاه کاربران.. دانش شناسی، 5(17)، 83-104.
 
Benigs, K. (1998). New Venture strategies. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J.: USA First Pub.
Chell, E. and Haworth, J. (2009). Explorations of the Entrepreneurial personality:  A; latent class Analysis paper to EIASM, Vienna.
Daum, K. (2011). Entrepreneurs: the artistic of the business world.  Journal of Business strategy, 26(5). 53-57.
Kirk, Elizabeth E. (2005). The Entrepreneurial Library: Creating Revenue in the Age of E-Commerce. ACRL Ten National Conference .http://www.ala.org/acrl/files/conferences/pdf/kirk (accessed 20september 2012).
Schumpeter. J. (2005). The theory of economic development. Cambridge: Harvard university press.