سنجش سطح اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بر مبنای مدل چند بعدی ون کمپن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، کارشناس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز

3 استاد و عضو هیأت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز انجام شده است.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل5700 دانشجوی کارشناسی ارشد که 229 نفر ( 139 دختر و 90 پسر) به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. روش نمونه­گیری، روش طبقه­ای خوشه­ای انتخاب شد و توسط مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ون کمپن[1] (2003) مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه­ به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که برای ابعاد اضطراب کتابخانه­ای بین 61/0 تا 83/0 نوسان داشت و روایی آن­ به شیوه تحلیل گویه، تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسش‌نامه­ بود. سؤال‌های پژوهش به روش آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس و طرح درون آزمودنی یک‌طرفه مورد تحلیل قرارگرفتند.
یافته­ها: یافته‌های مرتبط با میزان اضطراب در نمونه پژوهش بر اساس چهار سطح اضطراب نشان داد که جمعیت بیشتری از نمونه مورد مطالعه دارای اضطراب زیاد هستند. همچنین میان اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان با میزان استفاده از کتابخانه و هدف استفاده از کتابخانه رابطه معنادار وجود دارد. دانشجویان دانشکده اقتصاد بیشترین اضطراب و دانشجویان دانشکده برق از کمترین میزان اضطراب برخوردارند. نتایج تحلیل واریانس درون­آزمودنی نشان داد که بین ابعاد اضطراب کتابخانه­ای تفاوت معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد اضطراب کتابخانه­ای عارضه­ای جدی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز است که جهت انجام فرایند پژوهش و پایان­نامه ناگزیز هستند که از کتابخانه و منابع اطلاعاتی استفاده کنند.
[1]. Van Kampen

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the library anxiety level of graduate students in Shiraz University based on multi-dimensional model of Van Kampen

نویسندگان [English]

  • Saeideh Ebrahimy 1
  • Elaheh Ebrahimy Ardakani 2
  • Abdolrasoul Jowkar 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Shiraz University,
2 M.A. of Knowledge and Information Science in Regional Science and Technology Center,
3 Department of Knowledge and Information Science, Shiraz University,
چکیده [English]

Purpose: The present study was performed with the aim of evaluation of the library anxiety level of graduate students in Shiraz University.
Methodology: The research population consisted of 5700 students from Shiraz University graduate students, 229 students (139 girls and 90 boys). Sampling method was stratified. To assess the level of library anxiety, Multidimensional Model of Van Kampen (2003) was used. Data were analyzed with descriptive and inferential statistics, and t-test and analysis of variance.
Findings: The research findings related to the extent of students anxiety by the four level of anxiety show that much larger population of subjects have high anxiety. Also, between the library anxiety with the use of the library and the aim of using library is significant differences. But between the library anxiety and the average time of presence in the library isn't significant difference. Evaluation of the anxiety in the different colleges showed that students of economic college have the highest level of anxiety and student of Electricity College have the less anxiety.
Conclusion: It seems that library anxiety is a serious problem among graduate students of Shiraz University who need to use the library and information recourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Anxiety
  • Multi-dimensional model of of Van Kampen
  • Shiraz University

اصغرپور مهربانی، د.؛ساجدی؛ م.  (1392). سنجش اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه­ای باستیک. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(4)، 57-68 .

باقری، م.؛ شعبانی، ا.؛ عابدی، م.ر. (1392). تاثیر مشاوره اطلاعاتی بر کاهش اضطراب کتابخانه­ای و رفتارهای کتابخانه­ای کاربران کتابخانه عمومی شهید توکلی فولادشهر. تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 19(4)، 569-581.

جوکار، ع.ر.؛ طارهریان، آ.س.(1387). بررسی و مقایسه میزان اضطراب کتابخانه ای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه ای باستیک. پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، 1(9)، 159-135.

خدیوی، ش. (1383). مروری بر اضطراب کتابخانه ای در کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه کتاب، 57، 114-105.

خدیوی، ش.؛ عابدی، م.ر.؛ شعبانی، ا. (1385). اضطراب دانشجویان دانشگاه های اصفهان در استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع الکترونیکی.  فصلنامه تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، (17)، 130-115

عرفان­منش، م.ا.؛ بصیریان جهرمی، ر. (1390).  مطالعه تأثیر آموزش مهارت­های کتابخانه­ای و تورهای آشنایی با کتابخانه بر اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان. فصلنامه دانش­شناسی(علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فن آوری اطلاعات)، 4(15)، 52-43.

عرفان منش، م.ا.؛ دیدگاه، ف. (1388). اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران واعضای هیئت علمی دانشگاه­ها: بررسی متون. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 89، 72-59.

عرفان منش، م.ا.؛ دیدگاه، ف. (1390). اضطراب کتابخانه ای چالشی فراروی استفاده مؤثر از خدمات کتابخانه ای.  کتاب ماه کلیات، 14 ( 6 )، 54-43.

 

Anwar, Mumtaz A., Al-Kandari, Norial M. & Al-Qallaf, Charlene L. (2004). Use of Bostick’s library anxiety scale on undergraduate biological sciences students of Kuwait University. Library & Information Sience Research, 26, 266-283.

Bostick, S. L. (1992). The development and validation of the library anxiety scale. PhD dissertation. Wayne state university.

Bowers, Stacey L. ( 2010 ). Library anxiety of law students: A study utilizing the multidimensional library anxiety scale. PHD dissertation . university of  Denver.

Erfanmanesh, M. (2011). Use of multidimensional library anxiety scale of Education and psychology Student in Iran. Library Philosophy and Practice ( e-journal) .

Brown, A. G., Weingart, S., Johnson, J. R. J. & Dance, B. (2004). Librarian don’t bite: Assessing library oriention for freshmen. Reference Services Review, 32(4), 394_403

Jiao, Qun C. & Onwuegbuzie, Anthony J. (1997). Factors associated with library anxiety. American Educational Research Association Conference. Chicago

Mellon, Constance A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College and Research Libraries, 47, 160-165.

Spielberger, C. D. (1972). Conceptual And Methodological Issues in Anxiety Research. New York Academic Press,14, 481-493

Van K., Doris J. (2003). Development and validation of the multidimensional library anxiety scale. College and Research Libraries, 65(1).