ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر اساس معیارهای بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 استادیارگروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر اساس معیارهای بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های پیمایشی با رویکرد توصیفی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شامل 47 وب‌سایت است. گردآوری داده‌ها با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته انجام شده است. روایی سیاهه وارسی با استفاده از نظرهای کارشناسی تعدادی از صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کودر- ریچاردسون (74/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. ویرایش 20 انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد وب‌سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، تهران و تبریز بیشترین میزان هم‌خوانی با سیاهه‌وارسی را داشتند. کمترین میزان هم‌خوانی نیز مربوط به وب‌سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت، همدان و فسا بود. همچنین براساس یافته‌های پژوهش 82/63 درصد از دانشگاه‌های جامعه پژوهش، بیش از 50 درصد عوامل مربوط به معیارهای بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو موجود در سیاهه‌وارسی را در طراحی وب‌سایت خود مورد توجه قرار داده بودند.

نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد همه وب‌سایت‌های مورد بررسی از وضعیت ایده‌آل فاصله داشتند. همچنین، نتایج بیانگر این است که مسئولین و طراحان وب‌سایت‌های مورد بررسی به ویژگی‌های فنی مربوط به طراحی وب‌سایت توجه بیشتری داشته‌اند؛ درحالی‌که به عوامل مؤثر بر بهینه‌سازی خارجی موتورهای جست‌وجو که در جذب پیوند حائز اهمیّت هستند، توجه چندانی صورت نگرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian medical universities’ websites based on search engine optimization criteria

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Shabankareh 1
  • Rahim Tahmasebi 2
  • Ali Hamidi 3
1 MSc in Medical Library and Information Sciences, Bushehr University of Medical Sciences,
2 Department of Biostatistics, Faculty of Health, Bushehr University of Medical Sciences
3 Department of Library and Information Sciences, Bushehr University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: The study aimed to investigate the situation of Iranian medical universities’ websites based on search engine optimization criteria.
Methodology: Present study is a survey with descriptive approach. The study population is 47 medical universities websites affiliated to the Iran Ministry of Health and Medical Education. Data were collected using a researcher-made checklist which consisted of search engines optimization criteria (52 criteria) in two parts including On-Site optimization and off-Site optimization. The checklist was validated using experts’ viewpoints and its reliability was approved through kuder-Richardson coefficient alpha (0.74). Data were analyzed using descriptive statistics and SPSS 20.
Findings: Isfahan, Tehran, and Tabriz universities of medical sciences have the most accommodation with the research checklist. Jiroft, Hamedan, and Fasa universities of medical sciences have the least accommodation. According to research findings, 63.82 percent of the research community reached more than 50 percent of the criteria related to the search engine optimization in checklist.
Conclusion: Evaluation of studied websites indicated that whole websites are far from ideal situation. The designers have paid more attention to the technical characteristics of the design of the website, than the factors affecting on off-Site optimization that are important in attracting link.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian medical universities’ websites
  • Off-Site optimization
  • On-Site optimization
  • Search engine optimization

اباذری، ز.؛ بابائی، ک. (1390). انطباق عناصر فراداده وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی با عناصر فراداده هسته دوبلین. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(43)، 7-19.

اسکروچی، ر.؛ موسوی چلک، ا.؛ حسینی، آ. ف.؛ غفاری، م.؛ کیانی، م. (1391). بررسی وضعیت ابربرچسب‌ها در ساختار وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 15(48)، 13-23.

طلایی، ا. (1389). عوامل فنی مورد توجه موتورهای جستجو به‌منظور کسب رتبه‌های بهتر (مورد مطالعه: سایت‌های بیمه ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران.

منگلی، ک. (1389). چهارچوبی برای افزایش مخاطبان پایگاه‌های تجارت الکترونیک از طریق شناسایی و بهره‌برداری از ترافیک هدفمند (مطالعه موردی سایت‌های تابناک، پاسارگاد، تلفن همراه، سامانه عملیاتی پیامک، سامانه رسمی پیام کوتاه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

Cutler, M.; Deng, H.; Maniccam, S. S., & Meng, W. (1999). A new study on using HTML structures to improve retrieval. In Tools with Artificial Intelligence, 1999. Proceedings. 11th IEEE International Conference on, 406-409. IEEE.

Flynn. L.J. (1996). Desperately Seeking Surers. http://www.nytimes.com/1996/11/11/business/desperately-seeking-surfers.html?src=pm

Gunjan, V.K.; Pooja, Kumari, M.; Kumar. A. (2012) Search engine optimization with google. International Journal on Computer Science Issues (IJCSI), 1(3), 206-214.

Malaga, R. A. (2007). The value of search engine optimization: An action research project at a new e-commerce site. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), 5(3), 68-82.

Manhas, J. & Mansotra, V. (2011). Critical Evaluation of e-Government Websites Design. In:Proceedings of the 5th National Conference. 10-11 March 2011. India. 4-24.

Ochoa, E. D. (2012). An Analysis of The Application of Selected Search Engine Optimization (SEO) Techniques and Their Effectivness on Google’s Search Ranking Algorithm. MSc dissertation. California State University, Northrige. http://scholarworks.csun.edu/handle/10211.2/1077 (10/02/2014)

Onaifo, D.; Rasmussen, D. (2013). Increasing libraries' content findability on the web with search engine optimization. Library Hi Tech, 31(1), 87-108. http://search.proquest.com (17/09/2013).

Permatasari, H.P.; Harlena, S.; Erlangga, D. & Chandra, R. (2013). Effect of social media on website popularity. World Of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT), 3(2), 32-37.

Schooner, P. (2010). Model for Auditing Search Engine Optimization for E-business. BA Thesis, Department of Science and Technology, University of Linkoping, Sweden.

Weideman, M. (2009). Website visibility: the theory and practice of improving rankings. Oxford: Chandos Publishers. 222

Weideman, M. (2011). Rogue’s Gallery–South African university website visibility. In: Proceedings of the 13th Annual Conference on World Wide Web Applications. 14-16 September 2011. Johannsburg, 4-24.

Weideman, M. (2013). Academic Content–A Valuable Resource to Establish your Presence on the Web. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 159-166.

Yalçın, N., & Köse, U. (2010). What is search engine optimization: SEO?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 487-493. http://www.nytimes.com/1996/11/11/business/desperately-seeking-surfers.html?src=pm (17/09/2013)

Zhang, J. & Dimitroff, A. (2005).The Impact of Webpage Content Characteristics on Webpage Visibility in Search Engine Results (Part I). Information Processing and Management, 41, 665-690