بررسی نقش کارگاه‌های آموزشی در ارتقا مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت از دیدگاه مدیران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی نقش کارگاه‌های آموزشی در ارتقا مدیریت کتابخانه‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 پرداخته است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سازمان یافته استفاده شد و میزان ضریب اعتماد یا پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  96/0 است. روایی صوری-محتوایی ابزار نیز توسط چند تن از متخصصان علم اطلاعات مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش به طور جمع 19 واحد دانشگاهی از کلیه کارکنان و مدیران کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقه 8 به تعداد 100 نفر است که 94 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. از نرم افزار اس.پی.اس.اس. برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.
یافته‌ها: طبق نتایج، آموزش‌‌های ضمن خدمت موجب افزایش مهارت شغلی با میانگین 26/3 ، دانش شغلی با میانگین 46/3 و نظم و دقت با میانگین 09/3، ایجاد علاقه‌مندی نسبت به شغل خویش با میانگین 22/3، افزایش میزان استقلال در انجام وظایف شغلی با میانگین 19/3 و رفع مشکلات با میانگین00/3  می‌شود. یافته ها همچنین نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت، انگیزه‌های نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف سازمان با میانگین20/3 را تقویت می‌کند. در زمینه ارتقا شغلی مشاهده گردید که دوره‌های آموزشی با میانگین 11/3 مطلوب بوده و و باعث ایجاد انگیزه در ارتقا شغلی می‌شود، اما لزوماً منجر به گرفتن امتیاز برای ارتقا با توجه به میانگین 74/2 نیست.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران مشارکت و یادگیری مهارت‌های مورد نیاز ارتقا شغلی، سرعت، دقت و نظم، روحیه احترام گذاشتن، برنامه‌ریزی و کنجکاوی، قدرت ارائه نظر و اطاعت‌پذیری، انگیزه و مسئولیت‌پذیری از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی در سطح متوسط و نسبتا مطلوب افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of educational workshops in promoting Islamic Azad University libraries

نویسندگان [English]

  • zohreh mirhosseini 1
  • zahra abazari 2
  • Reza Rastavan 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
2 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
3 M.A. of Knowledge and Information Science,
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to investigate the role of educational workshops in promoting library management in Islamic Azad University Region 8 including 15 branches in Tehran and around Tehran.
Methodology: Survey method is used for data gathering. An organized questionnaire is used with 96% reliability through Cronbach’s alpha test. Population are 100 managers and librarians of Region 8 of Islamic Azad University.
Findings: According to the results, training courses increase job scales with average 3.26, job knowledge with 3.46, accuracy in job tasks with 3.09 and solving problems with 3.00. The data show that training courses stimulate staff for achieving to the objectives of organization with 3.20, and also improve the behavior of the staff. In the field of job promotion, the courses with average 3.11 are desired and stimulate it, but they are not led to advantage of promotion with average of 2/74.
Conclusion: Participation and earning needed skills, job promotion, speed, accuracy and order, respect, planning and curiosity, presenting views, obeying and accepting responsibility, are in an acceptable level and it is suggested that the courses would be held periodically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational workshops
  • Islamic Azad University, Region 8
  • University libraries
  • Management
  • In-service training
  • Librarians
اسدی کیا، ف. (1374). آموزش ضمن خدمت کتابداری در شهر تهران در سالهای 1373-74. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه تهران، تهران.
بزاز جزایری، ا. (1373). آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته‌شده در سازمان‌های اداری و صنعتی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
چایچی، پ. (1381).  شیوه های آموزش ضمن خدمت. تهران: آن.
فتحی واجارگاه، ک. (1384). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
دارابی، م. (1385). ارزیابی اثربخشی دوره های اقدام پژوهی سازمان آموزش وپرورش استان بااستفاده از الگوی کیرک پاتریک. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده شهید چمران اهواز، اهواز.
سعیدی رضوانی، م.؛ بینقی، ت. (1388). میزان اثر بخشی اجرای دوره‌های عمومی آموزشی کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی. دانش و رفتار، 15(2).
عباسی، ا.؛ رشیدی، ع. (1391). بررسی تاثیر اجرای دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی. فرایند مدیریت توسعه، 25(3).
فروغی ابری، ا.ع.؛ نادی، م.ع.؛ ابراهیم پور، ع.(1387). عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 22(19)، 61-78.
معینی فرد، پ. (1386). بررسی عوامل موثربرارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک ملت استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه اصفهان .
نکویی مقدم، محمود؛ میررضایی، ناهید (1384). بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت اطلاعاتسلامت، 2(1).
 
Dumas, A.; Hanchane, S. (1980). How does job training  increase firm performance? The case of Morocco. International Journal of Manpower. Available at:
Espinos, M. (1993). Continuing library education needs in Spanish. IFLA (Barcelona, 22-28 August 1993). Available online at: ifla.queenslibrary.org/IV/ifla59/59dbd.txt
Scribner, S.; Sachs, P. (2009) Institute on Education and the   Economy. TeachersCollege,
      Columbia University available at: http://www.tc.columbia.edu/centers/iee/BRIEFS/Ncee09.htm
Wenger, E. (2000) .Communities of practice and learning systems. Organization, 7(2), 225-246  
Werner, M. Jon; Chee  Meng Tham (2005). How to evaluate the effectiveness of online courses. Journal of  Leadership & Organizational Studies.