بررسی اولویت‌های مطالعاتی و مزایای مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر در سال تحصیلی 93-1392

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اولویت‌های مطالعاتی و مزایای مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر در سال تحصیلی 93-1392 است.

روش‌ پژوهش: این پژوهش توصیفی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته داده‌ها گرداوری شده است. حجم نمونه 400 نفری از همه دانشجویان مقاطع دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 93-1392 با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تا سطح رشته گزینش شد. برای گرداوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی آن به‌وسیله روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ 869/0 به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس ویرایش 18 با استفاده ازآمار توصیفی و استنابطی و با آزمون کای اسکوایر تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فهمیدن و درک ساده با میانگین 5/25 درصد به‌عنوان اولویت اول، دسترسی تمام وقت با میانگین 6/23 درصد به‌عنوان اولویت دوم، امنیت و اعتبار اطلاعات با میانگین 8/14 به‌عنوان اولویت سوم در انتخاب منابع چاپی برای مطالعه و دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز با میانگین 2/37 درصد به‌عنوان اولویت اول، به‌دست آوردن اطلاعات روزآمد با میانگین 7/21 درصد به‌عنوان اولویت دوم، صرفه‌جویی در وقت با میانگین 2/9 به‌عنوان اولویت سوم در انتخاب منابع الکترونیکی برای مطالعه انتخاب شدند.

نتیجه‌گیری: دانشجویان خواهان محیط اطلاعاتی ترکیبی (چاپی و الکترونیکی) هستند که در آن اطلاعات الکترونیکی جایگزین اطلاعات چاپی نشود، بلکه موقعیت‌های دسترسی بیشتر با کم‌رنگ شدن مشکلاتی مانند سرعت کم شبکه، مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بالا بردن مهارت‌های رایانه‌ای کاربران و از سوی دیگر غنی‌تر شدن آرشیو مجلات الکترونیکی، امکانات و قابلیت‌های جدید این مجلات و برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنان، فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of study priorities and benefits of print and electronic sources from the students’ perspective in Bushehr University of Medical Sciences and Health Services, in the school year 2013-14

نویسندگان [English]

  • Mitra Baghjannati 1
  • Abdolrasoul Khosravi 2
  • Marziyeh baghjannati 3
1 Msc in Medical library and Information Science, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
2 Assistant Professor in Medical Library and Information Science Department, Bushehr University of Medical Sciences
3 Msc in Medical library and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The growing amount of information accessibility via the Web, has increased the time that people spend reading the electronic media and today the printed sources is only one of several carriers required to access the information. Hence, the present study examines the study priorities and benefits of print and electronic sources from the students’ perspective University of Medical Sciences and Health Services in Bushehr 2013-14 academic year and comparison of these variables based on gender, level of education, and the school.
Methods: The questionnaire in this descriptive survey was designed based on the results of the study and the theoretical background. 400 Students were selected by stratified proportional sampling from all departments of Bushehr University of Medical Sciences in 2013-14 academic years.
Results: The findings revealed that students of Bushehr University of Medical Sciences have study an average of more than 5 hours a day and more their time study was spent on the school resources. Most participants also tend to satisfy their information needs through a combination of print and electronic resources. So that allocated highest priority in the selection of print resources to simple to understand, easy to use, the possibility of reviewing and repeat information and more lasting memory. and electronic sources have the highest priority to quickly access the information you need, remote access to the information needed, to obtain updated information, search capabilities and the ability to link the pages.
Conclusion: So we can say students demanding hybrid information environment (print and electronic), Where Electronic information is not replace with printed information, but Provided more access points with the reduction of problems such as slow speed network, hardware and software problems, Raising the user's computer skills, On the other hand, Enrich the archiving of electronic journals, new features for this journals and training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amount of Study
  • Study priorities
  • Students
  • Bushehr University of Medical Sciences

آذرنگ، عبدالحسین (1387). شمه‌ای از کتاب، کتابخانه و نشر کتاب. تهران: نشر کتابدار.

بیگدلی، زاهد؛ عبداللهی، ام‌البنین؛ آرامش، مهین (1385). دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود و جایگزینی مجله‌های علمی چاپی با شکل الکترونیکی آنها. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 13(2)، 163-186.

دیانی، محمد حسین (1384). روش‌های تحقیق در کتابداری. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه‌ای.

حری، عباس (1378). اطلاع‌رسانی: نظام‌ها و فرآیندها. تهران: نشر کتابدار.

نادری، فاطمه؛ شعبانی، احمد؛ عابدی، محمدرضا (1389). بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال بر اساس عوامل دموگرافیک. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 44(51)، 51-72.

نوذر، سمانه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1392). بازاندیشى در مفاهیم مطالعه، کتاب و سنجش سرانه مطالعه. کلیات کتاب ماه، اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، 16(4)، 51-57.

Abdul Karim, Nor Shahriza; Hassan, Amelia (2007). Reading habits akd attitude in the digital age: Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic Library, 25(3). www.emeraldinsight.com/0264-0473.htm

Dileko, J; Gottlieb, L. (2002). Print sources in an electronic ege: A vital part of the research process for undergraduate students. Journal of Academic Librarianship, 28(6), 381-391.

Kaur, B., Verma, Rama. (2009). Use of electronic information resources: A case study of Thapar university. DESIDOC Journal Of Library & Information Technology, 29(2), 67-73.

Liew, C. L. ,Foo, S.; Chennupati, K.R.(2000). A study of graduate students: use and perecption of electronic journals. Online Information Review, 24 (4), 302- 315.

Liu, Ziming. (2003). Trends in transforming scholarly communication and their implications. Information Processing & Management, 39(6), 889-98.

Liu, Ziming (2005). Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over the past ten years. Journal of documentati

 


Journal of documentation,61(6), 700-712.

Ramirez, Elsa (2003). The impact of the internet on the reading practices of a university community: the case of UNAM. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council. www.ifla.org/IV/ifla69/papers/019e-Ramirez.pdf.