بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی،

3 استاد یار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی،

4 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش 300 نفر از کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران بودند که از این تعداد با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان 170 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ استاندارد هوش هیجانی سیبریاشرینک و پرسشنامه رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، t تک نمونه‌ای و مستقل و واریانس یکراهه استفاده گردید.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه معنی‌داری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد هوش هیجانی و رضایت شغلی کتابداران بالاتر از حد متوسط بوده است. اما تفاوت معنی داری در بین کتابداران در برخورداری از هوش هیجانی و رضایت شغلی بر حسب جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت یافت نشد.
 نتیجه گیری: هوش هیجانی و رضایت شغلی شاخص های مهمی در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی محسوب میشوند. بنابراین، اهمیت دارد که کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران شرایط ایجاد رضایت شغلی را برای کتابداران خود بدون در نظر گرفتن جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت فراهم نمایند و از سوی دیگر، از کتابدارانی استفاده شود که از مهارتهای هوش هیجانی بهره مند باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between emotional intelligence and job satisfaction in librarians who work in university central libraries belonged to science, research and technology ministry in Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra piri 1
  • amir reza asnafi 2
  • Taghi Pourebrahim 3
  • najmeh salemi 4
1 MA student of، Information Science and Knowledge Department, Shahid Beheshti Unviersity
2 . Faculty member of Information Science & Knowledge, Shahid Beheshti University
3 . Faculty member of Counseling Department Shahid Beheshti Unviersity,
4 Professor of Information Sciences and Knowledge, Beheshti University
چکیده [English]

Purpose: This study aims to survey on relationship between emotional intelligence and job satisfaction in universities central libraries librarians of the ministry of science research and technology in Tehran.
Research Method: It was an applied research using descriptive _ correlative method. The population of the study is 300 librarians from which, by using the sample table of Morgan 170 people were chosen by random and proportional method for study sample. For gathering study data, emotional intelligence of Cibriashearing were used and job satisfaction questionnaire of Fild and Roth were used too. For analysis of gathered data, Pearson correlation tests, one sample and independent T, one way variance and regression were used.
Findings: The study findings showed that there is a meaningful relation between emotional intelligence and job satisfaction of librarians. The study findings showed that emotional intelligence and job satisfaction in librarians is above average. But there is no meaningful relation between emotional intelligence and job satisfaction with regard to sex, education and career history.
Conclusions: Emotional intelligence and job satisfaction are important indicators in order to improve the quality of services in academic libraries are librarians. Therefore, it is important that the central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran, the creation of job satisfaction for their libraries, regardless of gender, level of education and work experience provide the other hand, the librarians use the emotional intelligence skills are benefited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Job satisfaction
  • Academic Libraries
امرایی، مرتضی؛ اشرفی ریزی، حسن؛ پاپی، احمد؛ بهرامی، سوسن؛ سموعی؛ راحله. (1390). رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5)، 662 – 672.
باقری، فاطمه. (1387). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران تخصصی و دانشگاهی (دولتی) شهر کرج. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی.
رئیسی، پوران. (1389). همبستگی هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی در مدیران بیمارستان آموزشی قزوین، مجله علوم پزشکی دانشگاه قزوین، 13 (4)، 57- 62.
رحیمی پورنجاتی، مریم (1389). بررسی رابطه هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی.
شعبانی، علی؛ فدایی، غلام‌رضا و بشارت، محمد علی. (1388). سنجش هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران، اطلاع شناسی، 7 (1)، 5 – 14.
نجفی، علی. (1387). هوش هیجانی برای مدیران، مجله مدیریت، (138)، 41 – 44.
نوبری، لیلا. (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمند سازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی.
نوربخشی، مهوش. (1384). بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز، فصلنامه المپیک، 3(1).7-16.
یار محمدی منفرد، سعید؛ همتی نژاد، مهر علی و رمضانی نژاد، رحیم. (1388). رابطه هوش هیجانی و رضیت شغلی معلمان تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، 7، 45-67.
Abdullah Sani, Johari (2013)."Assessing the Emotional Intelligence Profile of Public Librarians in Malaysia: Descriptive Analysis".Library Philosophy and Practice (e-journal).1-11
Dong &., Howard,T. (2011).Emotional intelligence trust and job satisfaction competition forum. Vol4, Issue2. p381.
Hernonp, Gieseckej, Alire CA (2007).Academic librarians as emotionally intelligence leaders. Newyork: libraries unlimited.
Togia, A., A. Koustelios, & N. Tsigilis. 2004. Job Satisfaction among Greek Academic Librarians. LIS Research 26(3):373-383.