بررسی وضعیّت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی. دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، تهران، ایران.

3 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

چکیده
هدف: امروزه ترجمان دانش فرایندی است که دانش را از بی‌مصرفی به عرصة عمل منتقل می‌نماید. این پژوهش با هدف بررسی وضعیّت ترجمان دانش در میان صاحب‌نظران علوم انسانی کشور به انجام رسیده است.
روش‌شناسی:این پژوهش از نوع پژوهش‏های پیمایشی- تحلیلی است. و جامعة پژوهش حاضر کلّیّة اعضاء هیأت‌علمی گروه‌های علوم انسانی سراسر کشور از رشته‌های مختلف علوم انسانی می‌باشند  که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفادة آن پرسشنامة محقّق‌ساخته بوده که بر اساس مدل ترجمان دانش انستیتو ملّی تحقیقات نا‌توانی و باز‌توانی آمریکا طرّاحی گردیده و روایی آن به‌صورت صوری و محتوایی سنجیده شده است. جهت تعیین پایایی این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده 89% تعیین شد. روش‌های آمار توصیفی (تعیین فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و...) و آزمون‌های تی‌تست، آنوا، کای دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون؛  برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصله از این پژوهش نشان دادند که 8/61٪ از اعضاء هیأت‌علمی علوم انسانی کشور وضعیّت منبع پژوهش، 6/56٪ از ایشان وضعیّت محتوای پژوهش، 3/66٪ از ایشان وضعیّت زمینة پژوهش، 3/46٪ از ایشان وضعیّت محیط ارتباطی و 9/58٪ از ایشان وضعیّت کاربران در ترجمان دانش علوم انسانی را در حدّ متوسّط ارزیابی کرده‌اند؛ همچنین 4/22٪ از آن‌ها وضعیّت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور را به‌طورکلی متوسط دانسته‌اند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی ایران از دیدگاه اعضاء هیأت‌علمی علوم انسانی کشور ضعیف است (4/73درصد). این موضوع نشان‌دهندة آن است که علوم انسانی اصولاً با وجود نقش مهم و اساسی که در ایجاد تحوّل و بالندگی فکر، روان و رفتار افراد دارند، هنگام پیش آمدن مباحث کاربردی و عملی در مهجوریّت و انزوا قرار می‌گیرند. انزوای علومی که دارای ماهیتِ انسان‌سازی هستند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بدنة درونی جامعه وارد می‌سازد. آسیب‌های روانی و اجتماعی که زمینه‌ساز بی‌سازمانی اجتماعی‌اند و به شکل مستمر و فزاینده‌ای ارزش‌های محوری جامعه را مورد چالش قرار می‌دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the status of knowledge translation in the Humanities in IRAN

نویسندگان [English]

  • Oranus Tajedini 1
  • fahimeh Babalhavaeji 2
  • Ali Moosavi 3
1 Faculty Member of Department of Knowledge and Information Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Department of Library and Information Science, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Deputy of Research & Technology ,Kerman University of Medical Sciences, Kerman
چکیده [English]

Aim: Knowledge Translation is the process by which knowledge is transferred from the useless to the practice field. This study aimed to assess the state of knowledge translation among scholars in the humanities are accomplished.
Methods: This study is a survey research - analytical tools used by the questionnaire were made based on knowledge translation model of disability and rehabilitation research, the U.S. National Institute designed and content and face validity as it has been measured. The present population is all the members of humanities departments across the country from different disciplines.
Finding: The finding of this study showed that 8/61% of the members of the faculty of humanities research Origin Ks hvrvzyt, 6/56% of the content of their research, 3/66% of his field of study, 3/46% of his environment communication and 9/58% of their status in humanities knowledge translation has been assessed as moderate, and 4/73% of them have a poor general state of knowledge translation in humanities gained.
Results: According to the humanities faculty of humanities of the visible products is that products are not visible to the human sciences. The idea for those who produce and transmit knowledge in the human sciences have a major role reflects the importance of knowledge translation in humanities. Humanities principle, despite a major role in changing the mind, the psyche and behavior of individuals when the practical issues are isolated. The isolation of the human sciences that are, irreversible damage to the inner hull makes the community. Psychological and social damage caused social Bysazmany and to continuously challenge the core values of their society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the results of research
  • knowledge translation
  • Humanities
  • science applications
ارسطوپور، شعله. (1386). استخراج و سازمان‌دهی دانش ضمنی و عینی در سازمان‌ها: رویکردی عملیّاتی به دو گام در فرایند مدیریّت دانش. در: مجموعه مقالات اوّلین کنفرانس ملّی مدیریّت دانش. تهران: مؤسّسة اطّلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، مؤسّسه تحقیقات و آموزش مدیریّت. دسترس‌پذیر در: http://www.ensani.ir/fa/content/55967/default.aspx
دانایی، مریم، حسینی، محمّدعلی، حبیب‌خدا، بهناز، فلّاحی، مسعود و فروزان، شکوه. (1388). بررسی وضعیّت انتقال (ترجمان) دانش با تأکید بر انتقال یافته‌های پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی سال 88_1387. دو فصلنامه توسعة آموزش، 2(3)، 9-16. دسترس‌پذیر در:
http://www.zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_code=A-10-3-23
داونپورت، تامس. اچ.، و پروساک، لورنس. (1379). مدیریّت دانش. ترجمة حسین رحمان‌سرشت. تهران:ش‍رک‍ت‌ طرّاح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دسی‌ و ت‍أمین‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو داخ‍لی‌ (س‍اپ‍ک‍و)، واح‍د آم‍وزش‌.
 سالمی، صدیقه, شکوهی، مصطفی, عیب‌پوش، ساناز, نجات، سحرناز, کاشانی، هما. (1389). شناسایی موانع به‌کارگیری یافته‌های تحقیقاتی در عملکرد بالینی پرستاران مراکز درمانی کشور. مجلّة اپیدمیولوژی ایران، 6(1)، 1-9. تاریخ دسترسی10 فروردین 1392. دسترس‌پذیر در:
فضلی، فرزانه. (1390). بررسی فرایند ترجمان دانش در علوم کتابداری و اطّلاع‌رسانی پزشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطّلاع‌رسانی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
نجات، سحرناز, صدیقی، ژیلا, غلامی، ژاله و مجدزاده، سیّد‌رضا. (1387). خود‌ارزیابی انتقال دانش در مؤسّسات پژوهشی (کاربردی کردن مدل «ترجمة دانش»). فصلنامة پایش، 27، 259-268. دسترس‌پذیر در:
یزدی‌زاده، بهاره و نجات، سیما. (1388). مداخله برای ارتقاء ترجمان دانش پژوهش: چرا و چگونه می‌توان بهره‌برداری دانش حاصل از پژوهش را از طریق مجلّات علوم پزشکی افزایش داد؟. مجلّة نظریّه‌پردازی در علوم پزشکی، 3(3)، 60-64. دسترس‌پذیر در:http://journals .tums.ac.ir/upload_files/pdf/13690.pdf
Bahtt, G. D. (2002). Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge. Journal of Knowledge Management, 6(1), 31-39. http://dx.doi.org/10.1108/13673270210417673
Estabrooks, C. A., Thompson, D. S., Lovely, J. J. E. and Hofmeyer, A. (2006). A guide to knowledge translation theory. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26, 25-36. http://dx.doi.org/ 10.1002/chp.48
Fiol ,C. M., & Lyles , M. A. (1985). Organizational Learning. The Academy of managementReview,10(4):803-813. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/258048.pdf?acceptTC=true
Fricke, M. (2009). The  knowledge pyramid: A critique of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 35: 131-142. http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/105670/1
Geuna, A. & Muscio, A. (2008). The Governance of University Knowledge Transfer. sewps. spru Electronic Working Paper Series, 173. University of Sussex. http://www.ausicom.com/filelib/PDF/ResearchLibrary/Governance
Househ, M. S. (2008). A Case Study in Knowledge Translation: Developing a Conceptual Framework to Evaluate the Role of Information and Communication Technology on Linkage and Exchange Processes in Distant Drug Policy Group. Doctoral Dissertation, School of Health Information Science, University of Victoria. http://hdl.handle.net/1828/1358
Landry, R., Lamari, M. and Amara, N. (2003). The Extent and Determinants of the Utilization of University Research in Government Agencies. Public Administration Review, 63, 192–205, http://dx.doi.org/ 10.1111/1540-6210.00279
Lane, J. P., Rogers, J. D. (2011). Engaging national organizations for knowledge translation: comparative case studies in knowledge value mapping. Implementation Science, 6,106. http://dx.doi.org/10.1186/1748-5908-6-106
National Institute on Disability and Rehabilitation Research (2006) The Research Utilization Support and Help (RUSH) Project Research Utilization Fosters Movement from Innovation into Practice. www.researchutilization.org/ learnru/welcome2ru/