امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش درکتابخانه های دانشگاهی شهرکرمانشاه بر پایه مدل بکوویتز و ویلیامز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری.دانشگاه آزاد همدان

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی پیاده‌سازی مدیریت‌دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز تدوین شده است.

 روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی _تحلیلی، جامعه پژوهش 76 نفر کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه «بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز» که پایایی آن با محاسبه الفای کرونباخ (0/96) اندازه‌گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش، در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار در قالب جدول و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد.
 یافته‌ها: با توجه به بررسی‌های انجام شده، یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به متغیر‌های یافتن دانش (10/3) و به کارگیری دانش (03/3) بوده است و سایر متغیرها میانگینی کمتر از اندازه متوسط جامعه به خود اختصاص داده‌اند.

 نتیجه‌ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که امکان پیاده‌سازی مؤلفه‌های مدل بکویتز و ویلیامز در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به توجه بیشتر به خصوص در اشتراک و ایجاد دانش دارد. اجرای این برنامه‌ها موجبات خدمات‌رسانی بهتر و به تبع آن تسهیل یادگیری، آموزش و پژوهش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of implementing knowledge management in Kermanshah academic libraries accordingto bukowitz & and William’s model

نویسندگان [English]

  • fariba jalili 1
  • ali akbar Famil Rouhani 2
1 Library. Hamedan Free University Library. Hamedan Free University
2 azad hamedan
چکیده [English]

Goal: The purpose of this research isevaluating the feasibility of implementation of knowledge management in the collegiate libraries of Kermanshah city on the basis of Bukowitz and William’s model.
Methodology:This research is a descriptive survey study and statistical population of research was a group of 76 librarians that were employed in the collegiate libraries of Kermanshah city and formed the whole population. The tool which used for data collecting was a questionnaire whose validity measure by Cronbach’s alpha as 0.96. In order to analyze data obtained from survey, indices of frequency, mean percentage, and standard deviation in the form of table were used as descriptive statistics, andone-sample t-test was used as inferential statistics.
Results: According to surveys that conducted and results of this research showed that the highest average obtained for variables of “acquiring knowledge” (3.10) and “adopting knowledge” (3.03), and other variables record averages obtained averages lower than the average of population.
Conclusion: Results of research showed that components of Bukowitz and William’smodelin the collegiate libraries of Kermanshah city are not in a desired situation and need planning and paying more attention, especially in the field of sharing and creating of knowledge. Implementing of these plans will leads in better service providing and consequently, facilitating of learning, education and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bukowitz and Williams’s model
  • implementation of knowledge management
  • Razi University of Kermanshah
  • Kermanshah University of Medical Science
  • collegiate librarie
توربان، افرایم (1385). فناوری اطلاعات در مدیریت. ترجمه حمید رضا ریاحی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
حسین زاده، اکبر (1391). مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ (پایان نامهکارشناسیارشد،علومکتابداریواطلاع-رسانی).دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. اصفهان: دانشگاه اصفهان. 1391.
عبدخدا، هیوا (1388). مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی. نشریه اطلاع رسانی و کتابداری «کتاب ماه کلیات». (141). 62-69.
عطاپور، هاشم (1388). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تهران. درمجموعهمقالاتهمایشملیمدیریت دانشو -علوماطلاعات:پیوندهاوبر هم کنش‌ها (ص. 25-41). تهران: نشر کتابدار.
غفاری، سعید و زارعی، عاطفه (1387). مدیریت دانش و نقش آن در فن آوری و سیستم اطلاعاتی. در مجموعه مقالات اولین همایش منطقه‌ای کتابخانه‌ها: مراکز مدیریت دانش. همدان: سپهر دانش.
1- موج اول: رسوخ منابع مالی به کتابخانه‌ها، موج دوم: به کارگیری ابزارهای منابع الکترونیکی در کتابخانه‌ها، موج سوم: مدیریت دانش.
کرمی، کریم (1389). مدیریت دانش و کاربردآن در کتابداری. کتابخانه عمومی شهدای قم پایان نامه دوره دکترا علوم کتابداری و اطلاع رسانی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 لاریجانی، حجت اله، نوری اصل، موسی (1388). امکان سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی. فصلنامهدانششناسی. 2 (5)، 73-80.
محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ رجایی پور، سعید (1391). امکان سنجی و پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه مدل بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 1 (1)، 23-44.
منجمی، فرشید و معصومی، لیلا (1387). نقش مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های دانشگاهی. در مجموعه مقالات اولین همایش منطقه‌ای کتابخانه‌ها: مراکز مدیریت دانش. همدان: سپهر دانش.
Blackman D, Kennedy M. Knowledge management and effective university goverence. Journal of Knowledge Burton- Jones, A. (1999). "knowledge capitalism; business, work and learning in the new economy. London: Oxford University Press.
Gain, priti (2007). An empirical study of knowledge management in academic libraries in east & southern Africa. Library review, 56 (5), p 377-392. Retrieved from: www.emeraldinsight.com
Maponya PM. Knowledge management practices in academic libraries: a case study of university of Natal, Pietemaritzburg Libraries; 2004. [Cited 2012 Jan 24]. Available From:
Mc cown, Tatiana (2000)" knowledge management in the twenty first century: the role of the academic libraries". Thesis for eds degree, university of st. Thomas(st. paul).
Mohayidin,Mohd Ghazali, et al. (2007). The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance Universities, Electronic Journal of Knowledge Management, 5. 3.
 Perez, E, (1999). Knowledge management in the library. Database, vol. 22, pp. 75-84
Whit, Tatiana (2004). knowledge management in an academic libraries: study "KM within OULS". Retrieved from: http://www.ifla. Org/iv/hfla69/prog03.htm