بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 استادیار مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نویسنده مسئول

3 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

    هدف: اشتراک دانش یک امر حیاتی برای سازمان هاست که آن را به صورت فعالیت های ارسال و توزیع دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر تعریف کرده اند. لذا این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این مطالعه شامل 395 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشگی کرمان است که با استفاده از ضریب همبستگی، حجم نمونه 120 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده است و با ضریب همبستگی 74 درصد پرسشنامه پایا است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، توزیع فراوانی، درصد، واریانس، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون مدل خطی عمومی استفاده شده است و نرم افزار مورد استفاده 16spss می باشد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است میان نگرش و قصد اشتراک دانش اعضای هیأت علمی رابطه معنی‌داری وجود ندارد، اما رابطه میان هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با قصد اشتراک دانش در اعضای هیات علمی مثبت و معنی‌دار است.
همچنین میان اطلاعات دموگرافیک ( شامل سن، جنس، دانشکده محل فعالیت، مرتبه علمی، مدرک تحصیلی و سابقه هیات علمی) با نگرش و هنجارهای ذهنی رابطه معنی‌دار نمی باشد، اما میان اطلاعات دموگرافیک و کنترل رفتاری درک شده و قصد، فقط بر اساس مرتبه افراد شرکت‌کننده در پژوهش تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بیان و شناسایی عوامل موثر بر اشتراک دانش تاثیرگذار می باشد. علاوه بر سازه های این نظریه، برخی از متغیرهای زمینه ای مانند مرتبه علمی اعضای هیات علمی نیز می تواند بر قصد اشتراک دانش اثرگذار باشند. جهت ارتقاء رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، لازم است متولیان آموزش و پرورش دانشگاه اقدامات اصلاحی بهبود نگرش اعضای هیات علمی را در دستور کار قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the factors influencing faculty members knowledge sharing based on the Planned Behavior Theory

نویسندگان [English]

  • Nafise Amirinejad 1
  • Mohammad Aazami 2
  • Farzaneh Zolala 3
  • Ali Talebian 4
1 MA, Library and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences,
2 Assistant Professor, Medical Informatics Research Center, Kerman University of Medical Sciences,
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Kerman University of Medical Sciences
4 MA, Library and Medical Information, Member of Kerman University of Medical Sciences,
چکیده [English]

Purpose: Knowledge sharing is a critical issue for organizations. They define it as the activities for transferring and distributing knowledge from one person, group, or organization to another person, group or organization. Thus, this study has been conducted aiming at investigating the effective factors on knowledge sharing among faculty members of Kerman University of Medical Sciences.

Methodology: The present study is an analytical kind of survey research instruments includes a researcher-made questionnaire which is based on the theory of planned behavior. The population of this study includes 395 participants from faculty members of Kerman University of Medical Sciences out of whom the sample size of 120 participants was determined using co relational coefficient. In order to analyze data descriptive statistics, frequency distribution, percentage, variance, mean, and standard deviation were used and at the level of inferential statistics general linear model was used. The analysis conducted by SPSS 16 software.
Findings: The results showed that there is no significant relationship between the attitude and the intention of knowledge sharing but there is a positive and significant relationship of mental norms and perceived behavioral control with the faculty members' intention of knowledge sharing. There is no significant relationship between demographic information (including age, gender, college location, academic ranking, academic degree, and teaching experience) and attitude and mental norms but based on the ranking of the participants, significant relationship has been observed of demographic information and perceived behavioral control with the intention of knowledge sharing.
Conclusion: The results showed that the theory of planned behavior has been effective regarding the expression of the effective factors on knowledge sharing, and in order to promote knowledge sharing behavior of faculty members of Kerman University of Medical Sciences, it is necessary for educational and research administrators of the university to apply remedial measures in their agenda for the improvement of faculty members' attitude. In addition to elements of this theory, some of intervening variables like academic ranking of faculty members can influence on the intention of knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Theory of planned behavior
  • Faculty Members
  • Kerman University of Medical Sciences