مدیریت بحران در کتابخانه ها مطالعه موردی: کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 کارشناس ارشد مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

هدف: این پژوهش باهدف بررسی مدیریت بحران در کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مواجه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی انجام شده است.
روش: این پژوهش به‌ روش پیمایشی – توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 104 کتابخانه تخصصی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از جامعه نمونه استفاده نشده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای حاوی 44 پرسش باز استفاده‌ شده که توسط مدیران کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تکمیل شده ‌است. به‌منظور تأیید پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه‌)، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS عدد آلفای کرونباخ محاسبه و عدد  (783%)  به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده، از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) استفاده شده است.
یافته‌ها:نتایج حاصله نشان می‌دهد که 44%  ساختمان کتابخانه‌ها، در مقابل بلایای طبیعی از شرایط مناسبی برخوردارند. 54% در برابر زلزله و 68% در برابر طوفان مقاومت دارند. 86%  کتابخانه‌ها، به هیچ‌گونه سیستم اعلام‌خطر و هشداردهنده مجهز نیستند. بیش از 90% کتابخانه‌ها فاقد راه‌های خروج اضطراری و بیش از 92% از کتابخانه فاقد پوشش بیمه هستند. 35% از کارکنان دوره‌ کامل یا اولیه آموزش اطفای حریق را فراگرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی 94% از کتابخانه‌ها برای مقابله با بحران و مقابله با بلایای طبیعی و غیرطبیعی هیچ برنامه مدونی ندارند و مدیریت بحران در آن‌ها ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis management in the libraries Case Study: The Libraries of affiliated of agricultural research, education and extension organization

نویسندگان [English]

  • Javad Bashiri 1
  • Fatemeh Zabihi Faridian 2
1 Researcher, Agricultural information and Technology center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Masters of Technical and Vocational Higher Education Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is the determining safety and crisis management in the libraries of institutes and research centers affiliated of agricultural research, education and extension organization.

Methodology: In This study descriptive survey method was used. Data collected from the questionnaire and descriptive statistics were used to analyze the data. The population consisted of 104 special libraries of institutes and research centers affiliated of AREEO. Due to the nature of the study, data analysis and descriptive statistics were used to design charts from Excel. In this study due to the limited population of the sample is not used.
Findings: According to the results, 44 percent of the libraries’ buildings in the affiliated of AREEO against of the natural disasters have appropriate conditions. 54 percent of libraries are strength against the earthquake and 68 percent against to hurricane. 86% of libraries are not equipped with any alarm system. More than 90 percent of the libraries lacked emergency exits and over 92 percent have no insurance coverage. 35 percent of staff completed primary fire training and 65 percent of staff had not any education. 94 percent of libraries do not have any plan to deal with the crisis.
Conclusion: The results showed that the theory of planned behavior has been effective regarding the

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • natural disasters
  • unnatural disasters, libraries
  • Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)