بررسی و مقایسه میزان استفاده از مجلات فارسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه‌های مادر طی سال‌های 1389-1380

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، شیراز، ایران

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

  هدف: میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه­های ما در طی سال­های 1380-1389 بررسی و مقایسه شده است.
  روشپژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف، یک پژوهش کاربردی است. از بعد جمع­آوری اطلاعات، توصیفی غیرآزمایشی به روش سندی و تحلیل استنادی است. تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه­های مادر در پایگاه ISC طی سال­های 1380-1389، 37988  مدرک می­باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بر اساس این فرمول حجم نمونه هر دانشگاه به تفکیک مشخص گردید، سپس از روش نمونه­گیری طبقه­ای استفاده شد و با توجه به نسبت تعداد مدارک در هر دانشگاه و هر سال تعداد نمونه­ها مشخص گردید، که حجم نمونه حدود2424 مدرک تعیین شد.
 یافته ها: نتایج نشان داد میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC توسط پژوهشگران دانشگاه­های مورد مطالعه در دهه­ی 89-1380، برابر با 5/75 درصد است. بیشترین میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان با 3/90 درصد می­باشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3/83 درصد، دانشگاه شهید بهشتی 8/77 درصد، دانشگاه شیراز 6/77 درصد، دانشگاه صنعتی شریف 3/75 درصد، دانشگاه تهران 1/77 درصد، دانشگاه تربیت مدرس 70 درصد و دانشگاه علم و صنعت ایران 3/53 درصد از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC در ارجاعات خود استفاده کرده­اند.
نتیجه­ گیری: یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که پژوهشگران به مجلاتی بیشتر استناد می­کنند که در پایگاه­های استنادی نمایه می­شوند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که از کل مجلاتی که توسط پژوهشگران دانشگاه­های مادر، مورد استناد قرار گرفته­اند 9/57 درصد مجلاتی هستند که به­صورت چاپی/الکترونیکی توزیع می­شوند و 1/42 درصد فقط  به­صورت چاپی توزیع شده­اند. بدین ترتیب به نظر می­رسد مجلاتی که به صورت رایگان از طریق وب در اختیار کاربران هستند بیشتر مورد استناد قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of the Use of Persian Scientific Journals Indexed in Islamic World Science Citation Center (ISC) in Scientific Production of the Mother Universities Researchers During 2001-2010

نویسندگان [English]

  • Maryam Jahangiri 1
  • Farideh Asareh 2
1 MA member of Islamic World Science Citation Center (ISC), Shiraz, Iran.
2 Professor of Information Science and Knowledge, Chamran University
چکیده [English]

Purpose: The present research investigates and compares the use of Persian scientific journals indexed in ISC in the scientific production of the mother universities researchers of Iran during 2001 to 2010.

Methodology: This is an applied research which uses citation analysis and descriptive documentary methods. The mother universities’ total number of scientific production in ISC has been 37988 documents during the given period. The Cochran formula was used for determination of the sample size. Based on this formula, the sample size of each university wan independently calculated. Then, the stratified sampling was used and the number of samples was determined by the ratio of documents in each university and each year. Consequently, the sample size of 2424 documents was obtained and the systematic random method was used to select the documents Data.
Findings: Results indicated that 75.5% of the researchers had used ISC Persian scientific journals in their researches during 2001 to 2010. Isfahan University of Technology with 90.3% ranks first in this regard. Amir Kabir University of Technology (83.3%), Shahid Beheshti University (77.8%), Shiraz University (77.6%), Sharif University of Technology (75.3%), University of Tehran (77.1%), Tarbiat Modarres University (70%) and Iran University of Science and Technology (53.3%) have used ISC journals respectively.
Conclusion: Findings of this research indicate that researchers often cite journals which are indexed in the citation databases. Moreover, the results of this study show that from all cited journals 57.9% are printed/electronic journals and 42.1% are printed journals. Therefore, it seems that the open access e-journals receive more citations from the users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic World Science Citation Center (ISC)
  • Mother Universities
  • Persian Indexed Journals
  • Persian Print/Electronic Journals
  • Scientific production