بررسی رابطه جنسیت با میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر بوشهر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جنسیت با میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر بوشهر است. روش پژوهش:  روش این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. در مجموع 700 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و دانشگاه خلیج فارس (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانه‌ای بوستیک، جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون­های آماری تی تک متغیّره، تی مستقل، من ویتنی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی در سطح معناداری (05/0P value>) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد دانشجویان این دو دانشگاه از اضطراب کتابخانه‌ای پایین‌تر از سطح متوسط برخوردارند (73/91) و این اضطراب فقط در مؤلّفه "عوامل مکانیکی" بالاتر از سطح متوسط قراردارد. با مقایسه دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در سطح معناداری 97/0 تفاوتی از نظر اضطراب کتابخانه‌ای ندارند؛ البته از نظر مقایسه مؤلّفه‌ها، دانشجویان دختر و پسر فقط از نظر "عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" تفاوت معناداری دارند.
نتیجه‌گیری: با بررسی میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان به تفکیک جنسیت، آنها تفاوتی از نظر نمره اضطراب کتابخانه‌ای ندارند. در بین مؤلّفه‌های اضطراب کتابخانه‌ای این تفاوت فقط در مؤلّفه" عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" دیده شد که انجام پژوهش‌های بیشتری در این زمینه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sexuality and Library Anxiety

نویسندگان [English]

  • shohreh seyyedHosseini 1
  • Abdolrasoul Khosravi 2
  • Reza Basirian Jahromi 3
1 bushehr university of medical sciences
2 Assistant Professor in Medical Library and Information Science Department, Bushehr University of Medical Sciences
3 M.A. of Library & Information Science, Lecturer at Bushehr University of Medical Science
چکیده [English]

Purpose: This research aims to investigate the relationship between sexuality and Library Anxiety of Bushehr government-sponsored universities students.

Methodology: In this descriptive study which is of correlation type, a total of 700 students of Bushehr University of Medical Sciences (Ministry of Health and Medical Education) and Persian Gulf University (Ministry of Science, Research and Technology) were selected through Stratified random sampling. All data were collected by using normalized Questionnaire of Library Anxiety and analyzed using SPSS. In an analytical statistics part some various tests like T-test, an independent T test, mann-whitney test, Pearson correlation test, and regression test were used.
Findings: The findings showed that students of the two universities have lower library anxiety than average levels (91.73) and this anxiety is Just in the component "mechanical factors" above average. Comparing male and female students showed that at a significant level of 0.97 there is no difference between them in library anxiety. However, comparing the components, male and female students were significantly different in the component of "factors from interacting with librarians.
Conclusion: Also, according to sexual divisions we can conclude that there is no significant difference between the total scores of male and female students in Library Anxiety. However, findings show that Male and female students are significantly different only in "factors from interacting with librarians .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Anxiety
  • sexuality
  • Bushehr University of Medical Science
  • Persian Gulf University