ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه استنادی گوگل اسکالر طی سال‌های 2009-2013

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران

3 استادیارگروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت تولیدات علمی در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و ارزیابی اعضای هیأت علمی به‌عنوان پژوهشگرانی که بیشترین سهم هدف را در تولیدات علمی هر دانشگاهی دارند؛ پژوهش حاضر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را در پایگاه استنادی گوگل اسکالر از نظر کمیّت و کیفیت، مورد بررسی قرار داده است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی پیمایشی است که به روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش بروندادهای علمی تمامی اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1393 (شامل 160 نفر) است که در پایگاه استنادی گوگل اسکالر نمایه شده است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل استنادی publish or perish، استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل و شاخص‌های توصیفی صورت گرفته است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش 26/37 درصد جامعه مورد مطالعه هیچ مدرک علمی در گوگل اسکالر نداشتند. بیشتر افراد (37/59 درصد) نیز کمتر از 20 مدرک داشتند. به‌طور میانگین 73/4 مدرک به ازای هر یک از افراد جامعه پژوهش در گوگل اسکالر نمایه شده بود و هر فرد به‌طور متوسط 33/19 استناد دریافت کرده بود. تعداد متوسط استنادها برای هر مدرک نیز 83/1 بود. میانگین شاخص هرش برای جامعه پژوهش برابر با 45/1 و میانگین شاخص جی 1/2 بود. 12/48 درصد جامعه پژوهش نیز دارای شاخص‌های هرش و جی برابر با صفر بودند.
نتیجه‌گیری: از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که تعداد کل مدارک، تعداد کل استنادها و شاخص‌های هرش و جی اغلب پژوهشگران مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد. سابقه پایین اغلب پژوهشگران، محدودیت‌های زبانی و دسترسی بین‌المللی پایین به مدارک منتشر شده به زبان فارسی از دلایل عمده پایین بودن شاخص‌های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of faculty members Research performance at Bushehr University of Medical Sciences in Google Scholar during 2009-2013

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Shabankareh 1
  • Mitra Baghjannati 2
  • Ali Hamidi 3
1 MSc in Medical Library and Information Sciences, Bushehr University of Medical Sciences,
2 Msc in Medical library and Information Science, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
3 Department of Library and Information Sciences, Bushehr University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of scientific production in the ranking of universities and evaluation of faculty members as researchers who have most contribution in the scientific productions of universities, the present study examined the research performance of faculty members’ Bushehr University of Medical Sciences in Google Scholar in terms of quantity and quality.

Methodology: This research is descriptive survey was conducted using citation analysis. The study sample is scientific outputs of all faculty members working at Bushehr University of Medical Sciences in 2014 (including 160), which is indexed in Google Scholar. Data were collected using publish or perish, a citation analysis software. Data were analyzed using Microsoft Excel and descriptive indicators.
Findings: The finding of this study showed that, 37/26% of the study population did not have any scientific Documents in Google Scholar and most of them (59/37%) had less than 20 Documents. Averaging 4/73 Documents for each of researcher was indexed in Google Scholar, and each person had received an average of 19/33 citation. The average number of citations per Document was also 1/83. Hirsch index average was equal to 1/45 and G-index was 1/2. Hirsch index and G-index were equal to zero for 48/12% of the study population.
Conclusion: The present study indicates that the total number of documents, the total number of citations and Hirsh and G-index for the most researchers in this study are low. Low experience of the most researchers, language barriers and low international access to Persian documents are major reasons for this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific output
  • Publish or Perish
  • Bushehr University of Medical Sciences
  • G- index
  • h-index
  • research performance
  • Google Scholar