مطالعه وضعیت چابکی سازمانی از نگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه سه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 دانشکده پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: تعیین وضعیت چابکی سازمانی درکتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 3.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی – تحلیل از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش 18کتابخانه مستقر در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 3. شرکت کنندگان در پیمایش کتابداران کتابخانه های مذکور به تعداد 40 نفر،  نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت تأیید گردیدو پایایی آن براساس آزمون آلفای کرونباخ 8/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی(شاخص های پراکندگی) و تحلیلی (آزمون های تی استیودنت تک نمونه، دونمونه مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: میانگین چابکی سازمانی 98/2 بدست آمد. کمترین میانگین بدست آمده مربوط به مؤلفه پاسخگویی (93/2) و بیشترین مربوط به مؤلفه انعطاف و انطباق (04/3) است. بین سطح چابکی سازمانی و مؤلفه های آن با سطح متوسط تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین کتابخانه های مورد بررسی از نظر بهره مندی از چابکی سازمانی و مؤلفه های تفاوت معنی دار وجود ندارد.
نتیجه گیری: سطح چابکی سازمانی و مؤلفه های آن در کتابخانه های مورد بررسی در سطح متوسط است و تا سطوح زیاد و خیلی زیاد فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATING THE LIBRARIANS' STATUS OF ORGANIZATIONAL AGILITY AT LIBRARIES OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY IN DISTRICT

نویسندگان [English]

  • mitra ghiasi 1
  • Soheila jabbari 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, and corresponding author
2 Department of Knowledge and Information Science, College of Nursing, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: To determine the organizational agility in Islamic Azad university libraries of region 3.

Methodology: Metod is survey - analytical and practical. . The statistical society consists 18 librarries whit 40 librarians that participate in this survey. The questionnaire is a researcher-made, that its  reliability is 0.8. base on Cronbach test. Data analysis using descriptive statistics (measures of dispersion) and analytical (one-sample t test student, independent T test, One-way ANOVA and Friedman) was performed by SPSS.
Findings: Average organizational agility was 2.98 from 5. Component "response" had minimum mean (2.93) and Component "flexibility and adaptability" had maximum mean (3.04.There is not  significant correlation between the libraries and organizational agility and its component .
Conclusion: In the libraries, levels of  organizational agility and all its components are in the medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In the libraries
  • levels of organizational agility and all its components are in the medium