آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران در افق 1404

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: از این پژوهش آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در افق 1404 است که با بهره‌گیری از رویکردهای آینده‌پژوهانه انجام گرفته است.
روش: پژوهش به روش مطالعه دلفی انجام شده است. برای تعیین مولفةها، سیاهه‌ای تهیه و در قالب پرسشنامه‌ای تنظیم شد که میزان اهمیت هریک از مولفةهای آینده‌نگاری فناوری اطلاعات را از دیدگاه اعضای پنل دلفی مورد سنجش قرار می‌دهد. جامعه آماری پنل دلفی خبرگان، اساتید و مدیران فعال حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات و صاحب‌نظران آینده‌نگاری بوده که از بین آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند 25 نفر انتخاب گردیدند و 22 نفر از این متخصصان به پرسشنامه‌های دلفی پاسخ دادند.
یافته‌ها: کتابخانه‌های دانشگاهی در آینده منابع الکترونیکی خود را توسعه داده و شبکه‌های خود را در زمینه استفاده از اینترنت و توسعه زیرساخت‌های آن گسترش خواهند داد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در کتابخانه‌های دانشگاهی آینده پهنای باند دسترسی به اینترنت افزایش خواهد یافت و از شبکه اینترانت داخلی بهره‌مند خواهند شد و استفاده از فناوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در محیط پیوسته دانشگاه به عنوان منبع مهم برای مجامع دانشگاهی خواهد بود. نتایج در مورد تأثیر روندهای تأثیرگذار بر روی عوامل کلیدی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی آینده، نشان می‌دهد روند افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، تأثیر شدید و در جهت مثبت و روند کاهش بودجه دانشگاه‌ها، بدون تأثیر خواهد بود.
نتیجه‌گیری: در مجموع به نظر می‌رسد خبرگان کشور به آینده حوزه فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و سطح فناوری‌هایی که کتابخانه در افق 1404 به آن‌ها دست خواهد یافت، نگاه‌ امیدوارانه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresighting information technology in university libraries of Iran in the 1404

نویسندگان [English]

  • nadjla hariri 1
  • Vahideh Rezaei 2
1 Associate Professor of Librarianship and Information Sciences Department, Science and research Branch of Islamic Azad
2 MA. of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is the foresight of IT in university libraries of Iran in 1404.

Methodology:The research was done by using future research approach. The research method was Delphi study. In order to determine the components, a questionnaire was prepared. Using this questionnaire the importance of each component of the information technology foresight was evaluated from the perspective of the members of Delphi panel in two rounds. The Delphi panel consisted of experts, professors and managers in field of library, Information science, IT and foresight experts. Among them 25 expert were selected by using purposeful sampling.
Findings: The results indicate that Academic Libraries in the future will expand its electronic resources and extend networks in the fields the use of the Intranet and its infrastructure development. The results of the study indicate that the future of academic libraries will increase accessible broadband to Internet and benefit the local intranet and use of geographic information systems will be in the online environment as an important resource for the academic community.
Conclusion: The results of this study illustrates impact of the trends affecting on Key factors IT in the future of Academic Libraries. The increase in the rate of investment in information technology will have severe positive impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • IT
  • Academic Libraries