ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

2 - استادیار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

3 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پروژه

چکیده

 هدف: عبور از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی ما را بر آن می‌دارد  تا سرمایه‌های سازمانی را صرفا به سرمایه‌ها و دارایی‌های مشهود محدود نکرده و به سرمایه‌های نامشهود( دانشی) نیز توجه کنیم. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیر ی سازمانی در شهرداری اصفهان می‌باشد. مدلی که بتواند با ارائه مولفه‌های مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی، امکان تبدیل شهرداری اصفهان به یک سازمان دانش محور و یادگیرنده را فراهم سازد.

 روش پژوهش: در این پژوهش از نوع ترکیبی( کیفی، کمی) می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش اجرا اسنادی پیمایشی می‌باشد.
 یافته‌ها: بر اساس تحقیق حاضر مولفه‌های مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری اصفهان عبارتند از منابع انسانی و مدیریت، استراتژی و ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرآیندهای دانشی ،  فرآیندهای سازمانی و فرهنگ سازمانی. 
نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که میانگین امتیاز هریک از این مولفه‌ها در شهرداری اصفهان از حد متوسط پایین تر بوده و لذا به منظور پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش در شهرداری اصفهان تعیین سازو کارهای لازم جهت ارتقای سطح کمی و کیفی هر یک از این مولفه‌ها ضروری می‌نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dd

نویسندگان [English]

  • akbar nilipour tabatabaee 1
  • jamshid taghsimi 2
  • tayebeh fatemi 3
1 assictant
2 assistance
3 d
چکیده [English]

dd

کلیدواژه‌ها [English]

  • dd