تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بحران در کتابخانه های دانشگاه های ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: تعیین تأثیر ویژگی­های جمعیت شناختی(پست سازمانی، سطح تحصیلات و سابقه خدمت) مدیران بر رعایت ابعاد مدیریت بومی بحران در کتابخانه‌های دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه است و جامعه پژوهش، 167 نفر از مدیران دانشگاه‌های مورد نظر و مدیران کتابخانه‌های آنها است که از این تعداد 118 نفر پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کرده‌اند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف‌معیار) و آماراستنباطی (ضریب همبستگی رگرسیون، آزمون مقایسه میانگین‌ها برای گروه‌های مستقل و آزمون توکی) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین رعایت مدیریت بحران درون‌سازمانی در مدیران با پست سازمانی کارمندی 159 و در هیأت علمی 147 است و در بین مدیران کارمند بیشتر است. مدیرانی که کارشناسی‌ارشد دارند، 44/11 در مقایسه با کسانی که دکتری دارند، مدیریت بحران درون‌سازمانی را بیشتر رعایت می‌کنند. همبستگی بین سابقه‌ خدمت و رعایت مدیریت بحران درون‌سازمانی24/0 و معنادار است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که هیچ یک از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدیران بر رعایت ابعاد مدیریت بحران برون‌سازمانی تأثیری ندارد و تنها ویژگی جمعیت‌شناختی که بر رعایت مدیریت بحران محیط عملیات برون‌سازمانی تاثیرگذار است، سابقه خدمت است؛ چرا که طبق نتایج آزمون توکی، افرادی که بین 10 تا 15 سال و بیش از 25 سال سابقه دارند، ابعاد مدیریت بحران محیط عملیات برون سازمانی را بیشتر رعایت می‌کنند

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سابقه خدمت و تجربه‌کاری بیشترین تأثیر را بر بعد مدیریتی (که یکی از ابعاد مدیریت بحران درون‌سازمانی است) دارد. از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر این است که ویژگی میزان تحصیلات بر بعد پیش‌بینی‌های ایمنی کمترین تأثیر را دارد اما بر سایر ابعاد مدیریت بحران درون‌سازمانی تأثیر زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of demographic characteristics of managers in compliance with crisis management of University Libraries of Iran

نویسنده [English]

  • Faezeh Farhoodi
Ph.D in Knowledge and Information Science; member of Young researchers and elite club, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is determination of effects of demographic characteristics (organizational position, level of education and years of service) of managers on compliance with local crisis management in university libraries affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology of Iran.
Method: Analytical survey research is  method and research tool is a questionnaire. The study population, 167 executives and managers of universities that 118 people have completed the questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient regression, comparing means for independent groups and Tukey test).
Findings: The mean compliance with the internal crisis management in staff is 147 and in faculty managers is 159. Managers who have MS, 11/44 compared who have Ph.D more respect for crisis management within the organization. The correlation of experience with internal crisis management 0/24 and is significant. None of the demographic characteristics of managers on compliance with external dimensions of crisis management is ineffective and only demographic characteristic that affects the observance of crisis management and external operating environment, experience.
Conclusion: the results of this research showed that Experience and Years of services have the most influence to Managing indicator (That's one of the indicators of internal crisis management). The other result showed that Level of education have the least influence to Security anticipate but have the most influence to the other indicators of internal crisis management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis in libraries
  • local crisis management
  • years of services Level of education
  • Organizational position