قانون باروری پدیدآور ( لوتکا ) و برادفورد در مورد تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان بر مبنای پایگاه اطلاعاتی scopus

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی،دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان ، ایران

2 دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 کارشناس ارشد کتابداری و کارمند کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

هدف: مهمترین شاخصه تولید علم، چاپ و نشر مقالات علمی در پایگاههای معتبر علمی بین المللی است. نمایه شدن آثار پژوهشگران دانشگاه ها  به عنوان عاملی مهمی در ارزیابی دانشگاه مورد نظر است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی قانون برادفورد و لوتکا در مورد تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان طی سالهای 2004-2013 بود.

روش پژوهش: این پژوهش پیمایشی- توصیفی و برای انجام آن از شاخص های علم سنجی استفاده شده است. جامعه پژوهش 1094 مدرک تولید شده پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان، که در سالهای2004-2013 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس نمایه گردیده است، می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Scopus.exe و در انجام عملیات نهایی آمار توصیفی و تحلیلی از Excell استفاده شد. در این پژوهش از قاعده ی لوتکا،  برادفورد و فرمول ضریب همکاری گروهی نویسندگان استفاده شد.
یافته­ها: قانون لوتکا در توزیع مقالات تولید شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان صادق است یعنی بیشترین مدارک مدارک  توسط تعداد محدودی از پژوهشگران تولید شده و توزیع پراکندگی مجلات منتشر کننده انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان از قانون برادفورد تبعیت میکند. و بیشترین تعداد مقالات این دانشگاه در تعداد محدودی از مجلات منتشر می شود. پژوهشگران این دانشگاه علاوه بر همکاریهای داخلی  با دانشگاهها و موسسات خارجی نیز همکاری  و ضریب مشارکت 0.707داشته اند.

 نتیجه گیری: طبق یافته ها قانون برادفورد و لوتکا در مورد پژوهشگران این دانشگاه صدق می کند. پژوهشگران این دانشگاه همکاریهای علمی گسترده  با محققین داخل و خارج از کشور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Copyright (Bradford) and Bradford Law on Scientific Productions by Scopus Database of Hamadan University of Medical Sciences Researchers

نویسندگان [English]

  • Samira karami 1
  • Yadolah Hamidi 2
  • Anahita Gitty 3
1 BSc in Library and Information Science, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences
3 Master of librarians and library staff, Hamadan University of Medical Sciences