مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاداسلامی، واحدقم، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، قم، ایران

2 عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، قم

چکیده

هدف: مطالعه و بررسی رابطه­ بین ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان قم هدف مقاله حاضراست.

روش پژوهش: نوع پژوهش،کاربردی و روش آن پیمایش- تحلیلی است. ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی با30 سوال(ضریب آلفای کرونباخ 74/0) و پرسشنامه کارایی با 16 سوال (ضریب آلفای کرونباخ 87/0) است.کل جامعه آماری 113 نفراز کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند. با توزیع پرسشنامه بین صاحب نظران و کتابداران با استفاده از ضریب توافقی، روائی آن تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با آمارهای توصیفی واستنباطی(شاخصKMO ، تحلیل واریانس یک سویه، ضرایب همبستگی و تعیین و آزمون T) صورت گرفت.
یافته­ها: نشان داد ویژگی های کارآفرینی در کتابداران به طور معناداری از حد متوسط کمتر است، هم چنین رابطه معنا‌داری بین خلاقیت، مخاطره­پذیری، قدرت­طلبی، توفیق­طلبی وکنترل درونی با کارایی آنان وجود داشت و رابطه معنا‌دار بین استقلال­طلبی وکارایی تایید نشد.

 نتیجه گیری: کتابداران عاملان مؤثر در خدمات اطلاعاتی بوده که با برنامه­ریزی­های صحیح و اتخاذ سیاست­های اصولی در جهت تقویت ویژگی­های فردی کارآفرینی و جذب و آموزش آنان، می توان موجبات رشد و توسعه اجتماعی جامعه و ایجاد بستر فعالیت­های کارآفرینانه در رسیدن به اهداف خود وکتابخانه را فراهم ساخته و استفاده کنندگان و مراجعان انتظار تغییر و دگرگونی در ارائه خدمات با روش­های نو و جدید که حاصل توانایی و مهارت های شغلی کتابداران در فعالیت­های کارآفرینانه است را دارند و این امر موجب ترقی جایگاه کتابداری و اطلاع­رسانی در جامعه شده تا کتابداران توجه و احترامی که همیشه آرزوی آن را داشته­اند، بیابند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Entrepreneurial Personality Characteristics and Librarian Performance of Qom Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Ali Darakhshan mehr 1
  • Mohammad reza Abazari 2
  • Farnoosh Azimi Khabazan 3
1 Ms.c student of Islamic azad university.Qom branch
2 Ph.D. Assistant Professor, and Islamic Azad University,Qom branch
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Qom Branch, Department of Information Science, Qom
فهرست منابع 
اباذری، محمدرضا(1391). ویژگی های فردی مرتبط با کارآفرینی در کتابداران و ارائه الگوی یشنهادی، مطالعه موردی: کتابخانه های مرکزی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی. رساله دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
اباذری، محمدرضا و باب الحوائجی، فهیمه(1395). ویژگی های حمایتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و کشف رابطه و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر ویژگی های حمایتی کارآفرینی آنان. فصلنامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). سال9. شماره33 (2)،ص.7- 16.
اباذری، محمدرضا و باب الحوائجی، فهیمه و نوشین فرد، فاطمه (1396). شناسایی ویژگی‌های کارآفرینی صلاحیتی و توانایی­های مهارت شغلی و رابطه و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر این ویژگی ها در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). سال10. شماره37 (2)،ص.7- 15.
احمدپورداریانی، محمود (1386).کارآفرینی؛ تعاریف، الگوها و نظریات. تهران: شرکت پردیس.
احمدی، ا. و مرجانی، ع.(1391)، بررسی قابلیت های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی:کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)، پژوهشنامه کتابداری واطلاع رسانی،سال12 شماره(3).ص. 153-168.
  ادهمی، ابراهیم (1383). مطالعه ویژگی‌های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع غذایی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان ، دانشکده مدیریت.
باب الحوائجی، فهیمه و اباذری، محمدرضا و نوشین فرد، فاطمه (1392). مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر ویژگی های روان شناختی کارآفرینی از دیدگاه مکتب انسان گرایانه، مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)سال 6. شماره 21، ص.35-47 .
تافتوی، چارلز ان(2004). توسعه کارآفرینی، کلید موفقیت کتابداران؛ ترجمه و تخلیص مریم رحمتی تاش. ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی. شماره 5. ص 13-14.
حاجی زاده، حامد(1384). بررسی تأثیر ارتباطات اثربخش بر کارایی کارکنان گروه صنعتی فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
درگاهی، پرهام (1385). بررسی ویژگی‌های کارآفرینانه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه  شهید باهنر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کرمان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
رستمی، لیلا (1387). بررسی رابطه‌ ویژگی‌های شخصیتی مدیران با کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
روانگردی و همکاران(1393).رابطه عوامل انگیزشی برافزایش کارایی درکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شیراز.
طباطبائی، فاطمه (1386) . بررسی ویژگی‌های کارآفرینی و اثربخشی مدیران دبیرستان دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 86-85. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
عرشی، ش.(1381). تعیین ارتباط سطوح مختلف نیاز های مازلو و رضایتمندی کارکنان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
کوراتکو، دونالد و هاجتس، ریچارد(1383). نگرش معاصر بر کار آفرینی. ترجمه ابراهیم عامل محرابی با همکاری محسن تبرایی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد(نشراثراصلی2004).
مصلح شیرازی، ع.(1391). بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار در سیستم های اطلاعات مدیریت سازمان های مدیریت بحران کشور ، دومین کنفرانس ملی مدیریت.
مقیمی، محمد(1390).کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان های غیردولتی: NGOs، تهران: دانشگاه تهران.
مولوی، م. و منفرد ،ح. (1396). بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر بهبود کارایی کارکنان(مطالعه موردی: بانک مسکن استان آذربایجان غربی)، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین. تهران: شرکت ارتباطات ارغوان ایرانیان.
میر غفوری ح، صادقی آرانی ز (1389). بررسی و ارزیابی کارایی کتابخانه ها در به کارگیری مدیریت دانش و نوآوری به منظور بهبود کیفیت خدمات با استفاده از مدل DEA  دومرحله ای مطالعه موردی کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد ، کتابداری و اطلاع رسانی. شماره 49،ص. 175-204.
     Chell, E. and Haworth, J. (2009). Explorations of the Entrepreneurial personality:  A; latent class Analysis paper to EIASM, Vienna.
Daum, Kevin (2011). ″Entrepreneurs: the artistic of the business world″  Journal of Business strategy, 26(5)p.53-57.
Kuratko, D. ; Hodgetts R. (2004). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. Harcourt College Publishers.
McClelland, D. C. (1961). The  Achieving Society . New Jersey: Van  Nostrand Company.  
Toftoy, Charles N. (2002). The key to a librarian success: Developing Entrepreneurial Trait. Information   Outlook,  6(6): Available online at: www.sla.org