همخوانی کلیدواژه‌های مقاله‌های مجلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اصطلاحنامه کب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بابل

چکیده

هدف: میزان همخوانی واژگان کلیدی مقاله‌های مجلات منتشر شده با درجه علمی – پژوهشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اصطلاحنامه کب می‌باشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش تحلیل محتوا می‌باشد که تعداد 512 کلید واژه از 115عنوان مقاله در 3 عنوان مجله شامل علوم زراعی، آبخیز داری و علوم دامی دارای درجه علمی – پژوهشی سال  1394  بررسی شده است.
یافته‌ها: براساس یافته‌ها 9/46 درصد اصطلاحات بکار رفته در مقالات که با  اصطلاحنامه کب همخوانی دارند مربوط به مقالات مجله علوم زراعی می‌باشد. کلیدواژه‌های مقالات مجله آبخیزداری با 37 درصد دارای بیشترین همخوانی نسبی و مقالات مجله علوم زراعی با 9/29 درصد دارای کمترین همخوانی نسبی می‌باشد. مقالات مجله آبخیزداری با 3/54 درصد دارای بیشترین نبود همخوانی کلیدواژه‌ها با اصطلاحنامه کب و مقالات مجله علوم دامی و شیلات با 19 درصد دارای کمترین نبود همخوانی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: کمتر از نیمی از کلیدواژه‌ها دارای همخوانی کامل هستندکه نشانگر ناهماهنگی میان اصطلاحات نویسندگان، اصطلاحات موجود در اصطلاحنامه ها و جست‌وجوگران اطلاعات است که این امر ناشی از عدم آشنایی نویسندگان با واژگان کنترل شده می‌باشد همچنین کلیدواژه‌های مقاله‌های مجله‌ها از لحاظ قواعد نگارشی و مفرد و جمع بودن یک دست شوند تا همخوانی بیشتری با اصطلاحنامه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Match keyword articles of journals in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources university withThe CAB Thesaurus

چکیده [English]

Objective: To match the keywords of article published in the scientific journals at the sari Agricultural Sciences and Natural Resources university with CAB Thesaurus .
Methods: The present study used content analysis method and using the Checklist Keyword 115 Total 512 articles in three journals include crop science, animal science degree Watershed Management and Scientific - Research 1394 has been investigated.
Results: The results has 4 articles Keyword Articles 6 3/44% and 6.9% of the lowest key to have a word with the findings also show that 9/46 of terms used in articles that the CAB thesaurus are compatible with is related to articles in the journal crop Science.

3/54% of Watershed magazine articles with keywords that are most Mismatch The CAB Thesaurus and Journal of Animal Science and Fisheries is at 19 percent with the lowest non-compliance.
    Conclusion: Less than half of keywords that are indicative of consistent inconsistency between the terms authors, the terminology in the thesaurus and the information seekers.
This is due to the lack of controlled vocabulary authors.

Keywords are the rules for writing journal articles and singular and plural are the one hand.
To be more consistent with the terminology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • match
  • keyword of articles
  • CAB thesaurus
  • university of agricultural and natural science of sari
اسدی اربابی، ع. (1388). رفتار اطلاع یابی محققان مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شهر تهران. مجموعه مقالات دومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 21-23 آذر، تهران: کتابدار، 30-13
بهادری، ل.، بنی اقبال، ن. (1393)، میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی و کلیدواژه‌های پایان نامه‌های رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و MESH. دانش شناسی، 7(23)، 68-53
بهمن ابادی، ع.ر. (1380).کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات.  فصلنامه کتاب،103-77.
بیگدلی،ز.؛ اسلامی،آ.؛ معرف زاده، ع. (1394)، کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارد؟. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(1)، 114-124.
جوکار، ع.؛ انواری، س. (1385). بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های پیوسته کتابشناختی. کتابداریواطلاعرسانی، 9(4)،151- 164.
حسینی زاده، آ.؛ رهادوست، ف.  (1389) .مسائلاصطلاحنامه سازیدرایرانازدیدگاهتهیهکنندگان اصطلاحنامه. مجموعه مقاله‌های اولین همایش سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 16-17اسفند، (ص131-140) تهران: کتابدار.
فتاحی، ر.؛ ارسطوپور، ش.(1386). بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی و علوم محض. کتابداریواطلاعرسانی، 3(10)،57-80.
مسعودی، ف.؛ قاضی میرسعید، ج. (1395)، سنجش میزان همخوانی کلیدواژه‌های مقالات مجلات علوم پیراپزشکی با MeSH. مدیریت اطلاعات سلامت،13(5)، 366-360
Aitchison, J., Gilchrist, A., and Bawden, D. (2000), Thesaurus Construction and Use: A Practical Manual, 4rthed., Aslib, London
Dutta, B. and Majumder, K. and Sen, B. K. Classification of Keywords Extracted from Research Articles Published in Science. Journals. Annals of Library and Information Studies, 2008, 55(4), 317-333.
Gil-Leiva; I; Alonso- Arroyo, A.(2007). "Keywords given by authors of scientific articles in database descriptors". Journal of the American Society for Information Science and Technology,58 (8), 1157-1187. Retrieved Sep. 26, 2011, from
Gross,T.; Taylor, A.G. (2005). What have we got to lose? The effect of controlled vocabulary on Keyword searching results. College & Research Libraries, 66 (3), 212-230. RetrievedSep. 26, 2011, from http://crl.acrl.org/content/66/3/212.full.pdf+html.
Liu, Y.(2009). The impact of Mesh (Medical Subject Headings) terms on information seeking effectiveness. ACM SIGIR Forum.43 (2). Retrieved Sep. 26, 2011, from
Murphy, L. S. ,et al. (2003). Searching biomedical databases on complementary medicine:The Use of controlled vocabulary among authors, indexers and investigators. BMC Complementary and Alternative Medicine, 3 (3), 1-13. Retrieved Sep. 26, 2011, from http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-3-3.pdf.
Neveol, A., Dogan, R. & Lu, Z. (2010). Author keywords in biomedical journal articles.AMIA Annual Symposium Proceeding . National Library of Medicine Bethesda, 13, 537-541. Retrieved Sep. 26, 2011, from  http://ukpmc.ac.uk/articles/PMC3041277/pdf/amia-2010_sympproc_0537.pdf
Theodosiou, T., Angelis, L. & Vakali, A. (2006). Exploring the correlation of biomedical article keywords to mesh terms. International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina – Epirus, Greece, Oct 26-28, 1-6. Retrieved Sep. 26,2011, from
Vállez ,M. , and et.al., (2015). Updating controlled vocabularies by analysing query logs", Online Information Review,39(7), 870 – 884.