تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار و مسئول کتابخانه

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: آگاهی از وجود رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی می‌باشد.

روش پژوهش: پژوهش به شیوه پیمایشی، توصیفی انجام‌شده و جامعه آماری شامل 146 نفر از کارکنان شاغل در کتابخانه‌های وابسته به اداره کل کتابخانه‌های عمومی در استان مرکزی بوده‌اند. گردآوری داده‌ها به شیوه سرشماری بوده است. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسش‌نامه یادگیری سازمانی نیف می‌باشد و در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده برای هر دو پرسشنامه 93/0 بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه همبستگی قوی و مثبت بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی، بین احساس شایستگی و یادگیری سازمانی، بین احساس استقلال با یادگیری سازمانی، بین احساس مؤثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی و بین احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی وجود دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی (معنی‌دار بودن شغل، احساس شایستگی در شغل، استقلال، مؤثر بودن در شغل و اعتماد به همکاران) مؤثر است و می‌تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران باشد و کتابخانه‌های عمومی با بهره‌گیری از نتایج حاصله، می‌توانند در دنیای نوین رقابتی که همواره در حال تغییر است به حیات خود ادامه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between organizational learning and empowerment of librarians of public library of Markazi province

نویسندگان [English]

  • seyed mehrdad seyedin 1
  • Safar Moradinia 2
  • Akbar Bahmani 3
1 librarianship
2 M.A. Library & Information Science
3 Associate professor of Management Department of Payam nour University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose:awareness of the existence of the relationship between organizational learning and empowerment of librarians of public library of Markazi province.

Methodology:research has been done descriptive survey method and demographic research include of 146 employees working in libraries affiliated to the public libraries in the Markazi province. data gathering to census method. The instruments used for data collection is empowerment Spreitzer questionnaire and Neef organizational learning questionnaire and Cronbach's value for both the questionnaire is 0.93. To analyze the data of the methods of descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and testing Friedman is used.
Findings:Research results showed that a strong correlation and positive relationship between job feel meaning full with organizational learning, between the feeling of competence and organizational learning, between the sense of choice with organizational learning, between the feeling of impact in job with organizational learning and between the feeling of trust in others and organizational learning in between of librarians of public library of Markazi province.

Conclusion: The results of the research shows that the organizational learning on empowerment (meaningful of jobs, in the feeling of competence, the sense of choice, the feeling of impact, the feeling of trust in others) is effective and could be the basis for the formulation of human resources strategies in the field of empowerment and organizational learning librarians and public libraries with benefiting from the results can be competitive in the modern world that is constantly changing, survive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Learning
  • empowerment
  • Librarians
  • Public Libraries of Markazi Province
آهنگری نمین، ع. (1389). بررسی رابطه بین یادگیری و توانمندسازی کارکنانسازمان مرکزیبانک سپه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بلانچارد، ک. (1378). مدیریت تواناسازی کارکنان‌. ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: مدیران.
حرآبادی فراهانی، م. (1385). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارمندان صف و ستاد بانک پارسیان شعب تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
خانعلیزاده، ر. (1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (موردمطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). فصلنامه مدیریت تحول، 2 (3)، 20-45.
رهنورد، ف. (1382). توانمندسازی گامی به‌سوی مشتری مداری. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 9 (1)، 37-28.
شفی، آ. (1385). رابطه توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
محمدی، م. (1381). برنامه‌های توانمندسازی کارکنان. فصلنامهمطالعاتمدیریت، 35 و 36 (1)، 84-66.
نادری خورشیدی، ع. (1381). طراحی و تبیین الگوی توسعه قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت ایران‌خودرو (لازمه ورود به موقعیت رقابتی). رساله دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
وکیلی فراهانی، ز. (1383). بررسی میزان ابعاد توانمندسازی در کارکنان بانک رفاه (استان تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
Hite, J. (2004). Learning in chaos: improving human performance in today s fast changing. volatile organization, Gulf publishing company.
Lee, J. A. (2007). The empowerment approach to social work practice: Building the beloved community. 2nd ed. New York: Columbia University press.
Mishra, A. K. (1992). Organizational response of crisis: the role of mutual trust and top management teams. Ph. D, Dissertation, university of Michigan.
Orr, B. (2000). Organizational learning: characteristics of learning organizations. Canadian HR Reporter, 13 (10), 11-21.
Spritzer, G. M. (1997). Psychological Empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement and Validation. Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-1465.
Spritzer, G. M. (1995). An empirical examination of a comprehensive model of Psychological Empowerment in the workplace. American Journal of community psychology, 23 (5), 601–630.
Wang, C. L; Pervaiz, K. A. (2003). Organizational learning: a critical review. Learning Organization Journal, 10 (1), 8–17.