رابطۀ بین هوش فرهنگی و ویژگی‌های کارآفرینانۀ کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعۀ موردی: کتابخانه‌های دانشگاهی شهر مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و ویژگی­های کارآفرینانۀ کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی مشهد که به دانشجویان غیر ایرانی ارائه خدمت می­نمایند، انجام شده است.

 روشپژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده­های آن دو پرسشنامۀ هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2007) با پایایی 91/0 و ویژگی­های کارآفرینانۀ کردنائیج و همکاران (1386) با پایایی 94/0 بوده است. جامعۀ پژوهش را کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی مشهد که به دانشجویان غیر ایرانی ارائه خدمت می­کنند تشکیل می­دهد که در سال 1394، 91 نفر بوده‌اند و به روش سرشماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار 19SPSS و روش­های آمار توصیفی و استنباطی (از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف، آزمون‌های t یک نمونه‌ای مستقل و همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) انجام شده است.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد این کتابداران به لحاظ میزان هوش فرهنگی و میزان ویژگی­های کارآفرینانه از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. همچنین بین هوش فرهنگی کتابداران و ویژگی­های کارآفرینانۀ ایشان و نیز بین هر چهار بعد هوش فرهنگی شامل ابعاد فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری با ویژگی­های کارآفرینانۀ کتابداران رابطۀ معنی­دار وجود دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که بین میزان هوش فرهنگی کتابداران بر حسب سطح تحصیلات، سابقۀ کاری و رشتۀ تحصیلی و نیز بین ویژگی­های کارآفرینانۀ کتابدارن بر حسب وضعیت استخدام ایشان تفاوت معنی­دار وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌ها بین هوش فرهنگی و ویژگی­های کارآفرینانۀ کتابداران رابطۀ معنی­دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between cultural intelligence and entrepreneurial characteristics of university librarians a case study: Mashhad Academic libraries

نویسندگان [English]

  • seyedeh somayeh mousavi 1
  • Zahra Jafarzadeh Kermani 2
1 masters student information science of international university imamreza
2 Assistant professor of information science and knowledge in international university imamreza
چکیده [English]

Objective: This study is conducted aiming to investigate the relationship between cultural intelligence and entrepreneurial characteristics of university librarians in Mashhad who provide services to foreign students.

Methods: This investigation is an applied one in terms of purpose which is carried out as a descriptive – analytical survey and two questionnaires were used as the data collection instruments: the Early & Ang's of Cultural Intelligence questionnaire (2007) with the reliability of 0.91 and the Kordnaeij & et al's Entrepreneurial Characteristics questionnaire (2008) with the reliability of 0.94. The population under study consists of all 91 university librarians in Mashhad city who provide services to foreign students in 2015 selected by census method. SPSS software and the descriptive and inferential statistics were used to analyze data.
Results: The Findings indicated that the librarians working in these libraries are in a good status both in terms of cultural intelligence and entrepreneurial characteristics aspects. Furthermore, there is a significant relationship between the librarians' cultural intelligence and their entrepreneurial characteristics as well as between each of the four aspects of cultural intelligence including Metacognitive, Cognitive, Motivational and Behavioral aspects and the librarians' entrepreneurial characteristics. Moreover, results indicate that there is no meaningful difference between the level of cultural intelligence of librarians in terms of education, job experience and field of study and also between entrepreneurial characteristics of librarians in terms of employment status.

Conclusions: there is a meaningful relationship between cultural intelligence and librarians' entrepreneurial characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • entrepreneurship
  • Entrepreneurial characteristics
  • Librarians
  • Academic Libraries
اباذری، م.؛ باب الحوائجی، ف. (1395). ویژگی‌های حمایتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و کشف رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر ویژگی‌های حمایتی کارآفرینی آنان. فصلنامۀ دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 9(33)، 7-16.
اباذری، م.؛ باب الحوائجی، ف.؛ نوشین فرد، ف.؛ اباذری، ز. (1393). ویژگی‌های انگیزشی (روان شناختی) کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های پزشکی با تأکید بر مکتب انسانی مطالعۀ موردی: واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت اطلاعات سلامت، 11(3)، 326-333.
آقایی، م.؛ اله وردی، ز.؛ باغبانبی آرانی، الف. (1390). هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزارۀ سوم با تأکید بر هوش فرهنگی، اخلاقی، عاطفی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
پاپ زن، ع.؛ علی آبادی، و.؛ صی محمدی، س.؛ قربانی پیرعلی دهی، ف. (1393). تأثیر مؤلفه‌های هوش فرهنگی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی. فصلنامۀ پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 29، 108-117.
حاتمی، س. (1391). بررسی مقایسه‌ای نقش هوش فرهنگی بین مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ پنج و مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی درجۀ یک مستقر در منطقه. پایان نامۀ منتشر نشدۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه کتابداری و اطلاع رسانی.
حسن زاده، م.؛ عالی، غ (ویراستار). (1392). مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) 1391. تهران: نشر کتابدار.
ذبیحی، م.؛ برهانی جبلی، ز. (1391). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و ویژگی‌های کارآفرینانۀ کارکنان (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی). اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی خوانسار 27 و 28 اردیبهشت 1391. 254-263.
رستگار هروکی، ز. (1388). سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کتابداران و اطلاع رسانان شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پایان نامۀ منتشر نشدۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی.
زمانی، الف.؛ طبرسا، غ. (1388). هوش فرهنگی؛ شایستگی جدید مدیران. تدبیر، 213، 49-53.
شکاری، م. (1393). کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی. کلیات کتاب ماه: اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی، 17(4)، 63-69..
کردنائیج، الف.؛ زالی، م.؛ هومن، ح.؛ شمس، ش. (1386). ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
کمالیان، الف.؛ بهاروند، ف.؛ زارع علمی، ن. (1393). مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7(23)، 89-106.
محمدی، الف.؛ مرجانی، ع. (1393). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی کتابداران (مطالعۀ موردی: کتابداران کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی). پژوهش نامۀ کتابداری و اطلاع رسانی، 4(1)، 153-168.
موسوی، الف. (1391). سنجش هوش فرهنگی و رابطۀ آن با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران. پایان نامۀ منتشر نشدۀکارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه کتابداری.
نائیجی، م.؛ عباسعلی زاده، م. (1388). هوش فرهنگی و رابطۀ آن با ویژگی‌های کارآفرینانۀ مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در ایران. توسعۀ کارآفرینی، 3(12)، 27-44.
نظر عباسی، ع. (1392). بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی کارکنان با کارآفرینی سازمانی (مطالعۀ موردی: بانک کشاورزی استان گلستان). اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ.
References
Ang, S.; Van Dyne, L.; Koh, Ch.; Ng, K. Y.; Templer, K. J.; Ty, Ch.; Chandraskar, N. A. (2007). Cultural intelligence: It's measurement and effects on cultural Judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and organization review, 3(5), 335-371.
Brackhaus, R.; Horwitz, P. (1986). The Pasychology of The Entrepreneur, in d. Secton & R. Smilor(eds). The art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, Mass: Ballinger.
Earley, P. C.; Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures, CA: Stanford Business Books.
Garranza, D. G.; Maria, T.; Egri, C. P. (2010). Managerial Cultural Intelligence and small Business in Canada, Management Review, 21.
Gurmeet, S.; Belwal, R. (2008). Entrepreneurship and SMEs in Ethiopia. Gender in Management: an International Journal, 23(2), 120-136.
Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship. through human resurce management reviw, 15, 21-41.
Leonard, E.; Clementson, B. (2012). Business Librarians and Entrepreneurship Innovation Trends Characteristics. Journal: New Reviwe of Information Networking, 17(1), 1-21.
Van Dyne, L.; Ang, S.; Christine, K.; Yee Ng, k.; Templer, K. J.; Cheryl, T.; Chandrasekhar, N. A. (2007). Cultural Entelligence: Its Measurement and Effects on Cultral Judgment and Decision Making, Cultural Addaptation and Task Performance. Management and Organization Review, 3, 335-371.
 Yesil, S. (2013). The Impact of Cultural Intelligence (CQ) on Cross-Cultural Job Satisfaction (CCJS) and International Related Performance (IRP). Journal of Culture, Society and Development An Open Access International Journal, 1, 41-54.
Yonca, G.; Nuray, A. (2000). Entrepreneurship Colleg Students Profils Sampling Comparative. Analysis Education & Training, 48, 26-38.